PL EN


2018 (R. XVII) | 3(69) | 91-108
Article title

Społeczne uwarunkowania stylu życia osób starszych

Content
Title variants
EN
Social Factors Determining Lifestyle of the Elderly
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Pojęcie „styl życia” rozpowszechniło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mimo tak krótkiego czasu zyskało znaczenie społeczne i gospodarcze. Znaczenie gospodarcze uwidacznia się w stylu konsumpcyjnym osób starszych i w prozdrowotnym styl życia. Wzrasta potencjał „silver generation”. Zarazem jednak pojęcie to jest jeszcze niedostatecznie doceniane przez badaczy. Autor przedstawia wybrane aspekty dyskursu teoretycznego nad pojęciem „styl życia”. Jednym z najważniejszych uwarunkowań społecznych stylu życia osób starszych jest ich uczestnictwo w kulturze. Szczególnego znaczenie w przekazie międzypokoleniowym mają dzieci i wnuki. To tworzy innowacyjne formy więzi społecznej. Uwarunkowania społeczne (uczestnictwo w kulturze, więzi społeczne, praca, miejsce zamieszkania) wpływają, ale nie determinują, stylu życia osób starszych.
EN
The concept of lifestyle has spread over the past several decades. Despite such a short period, it gained social and economic significance. The economic significance is evident in the consumption style of the elderly and in their pro-healthy lifestyle. The “silver generation” potential is growing. Yet, the concept of lifestyle has not been fully acknowledge by researchers. The author presents selected aspects of theoretical discourse on the concept of lifestyle. One of the most important social factors determining lifestyle of the elderly is participation of older people in culture. Children and grandchildren are particularly important in terms of the intergenerational transmission. Such a transfer develops the sense of an innovative, social bond. Social factors such as participation in culture, social bonds, work and place of residence the lifestyle of older people, but do not affect but do not determine it.
Issue
Pages
91-108
Physical description
Contributors
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
References
 • Adler A., (1986), Sens życia, PWN, Kraków.
 • Bourdieu P., (2005), Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Cohen L., Manion L., Marrison K., (1994), Research methods in education, Routledge Falmer is an imprint of the Taylor & Francis Group, London–New York.
 • Czerniawska O. (red.), (1998), Style życia ludzi starszych, [w:] Style życia w starości, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Czerwiński M., (1976), Pojęcie stylu życia i jego implikacje, [w:] Styl życia. Koncepcje i propozycje, Siciński A. (red.), PWN, Warszawa.
 • Domański H., (1994), Społeczeństwa klasy średniej, IFIS PAN, Warszawa.
 • Dyczewski L., (1993), Kultura w procesie przemian, TN KUL, Lublin.
 • Dyczewski B., (2016), Rola dziadków w kształtowaniu świadomości ekologicznej młodzieży w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Społecznych”, nr 1(5).
 • Elias N., (1980), Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, PIW, Warszawa.
 • Fatyga B., (2009), Szkic o konsumpcyjnym stylu życia i o rzeczach jako dobrach kultury, [w:]P. Gliński, A. Kościański (red.), Siciński i socjologia. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, IFiS PAN, Warszawa.
 • Giddens A., (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gliński A., Kościański A. (red.), (2009) Siciński i socjologia. Style życia – Społeczeństwo obywatelskie – Studia nad przyszłością, IFiS PAN, Warszawa, s. 148–159.
 • Golka M., (2007), Socjologia kultury, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Grotkowska S., (2011), Seniorzy w przestrzeni publicznej. Kapitał uczestników wspólnot, ruchów i stowarzyszeń katolickich, NOMOS, Kraków.
 • Gunter B., (1998), Understanding the Older Consumer, Routledge, London.
 • GUS, (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050, GUS, Warszawa.
 • Halicka M., (2004), Satysfakcja życiowa ludzi starych. Studium teoretyczno-empiryczne, Akademia Medyczna, Białystok.
 • Halicka M., Halicki J., (2008), Zostawić ślad na ziemi. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Pędichowi w 80. rocznicę urodzin i 5.5 rocznicę pracy naukowej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Halicki J., (2010), Obrazy starości. Rysowane przeżyciami seniorów, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 • Jawłowska A., Mokrzycki E., (1978), Styl życia a przemiany struktury społeczne: propozycja typologii historyczno-społecznej, [w:] Styl życia. Przemiany we współczesnej Polsce, Siciński A. (red.), PWN, Warszawa.
 • Kaczmarek G., (1986), Zróżnicowanie społeczne a styl życia. Studium analityczne, PWN, Warszawa–Poznań.
 • Kędra E., Borczykowska-Rzepka M., (2011), Styl życia preferowany przez uczniów szkół ponad-gimnazjalnych na przykładzie Głogowa,[w:] Styl życia i zachowania prozdrowotne – wybrane konteksty, Świderska M. (red.), Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź.
 • Kiełczewski D., (2005), Styl konsumpcji jako przejaw zróżnicowania poziomu życia, „Gospodarka Narodowa”, 2005, nr 5–6, s. 85–99.
 • Kijak R.J., Szarota Z., (2013), Starość. Między diagnozą a działaniem, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa.
 • Klimczuk A., (2012), Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców miasta Białystok, Wiedza i Edukacja, Białystok.
 • Kłoskowska A., (1969), Koncepcje typu osobowości we współczesnej antropologii kulturalnej, [w:] Z historii i socjologii kultury, Warszawa.
 • Kowalewski T., Panasiuk E., (2014), Wpływ planned obsolescence na zachowania konsumenckie w opinii klientów sklepu Media Markt w Białymstoku, [w:] Wybrane problemy zarządzania, finansów i rachunkowości w Europie Środkowo-Wschodniej, Walicka M. (red.), Wydawnictwo Bauhaus s.c., Białystok, s. 11–16.
 • Kowalik S., (2004), Jakość życia pacjentów w procesie leczenia, [w:] Elementy psychologii klinicznej, Waligóra B. (red.), Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Kurczewski J., (1994), Etos polskich klas średnich w procesie przemian. Podsumowanie, [w:] Biznes i klasy średnie. Studia nad etosem, Kurczewski J., Jakubowski T. (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Lenart M., (2009), Raport z diagnozy Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Nowy Sącz.
 • Marody M., (2002), Trzy Polski – instytucjonalny kontekst strategii dostosowawczych, [w:] Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Marody M. (red.), Wydawnictw Naukowe „Scholar”, Warszawa.
 • Mead M., (1978), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa.
 • Mitchell A., (1993), The Nine Lifestyles, Macmillan, New York.
 • Obuchowski K., (1982), Badania osobowości efektywnej, [w:] Efektywność a osobowość, Obuchowski K., Paluchowski W. (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Ostrowska A., (1999), Styl życia a zdrowie z zagadnień z promocji zdrowia, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 • Ossowski S., (1957),Struktura klasowa w społecznej świadomości, Łódź.
 • Ossowski S., (1986),O strukturze społecznej: Zagadnienia struktury społecznej. Struktura społeczna w społecznej świadomości, PWN, Łódź.
 • Pędich W., Halicka M., (1997), Działania samopomocowe ludzi starszych. Badania panelowe w Białymstoku, Akademia Medyczna, Białystok.
 • Pędich W. (red.), (2001), Seniorzy w społeczeństwach Europy XXI wieku – współtworzenie i współ-odpowiedzialność: materiały X Euroforum Ludzi Starych, Białystok, 15–18 czerwca 2000, Stowarzyszenie Wolontariatu Międzypokoleniowego, Białystok.
 • Rzącka I., Krzyszkiewicz Cz., (2004), Dziesięć lat działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białymstoku, Białystok.
 • Siciński A., (1976), Styl życia – problemy podstawowe i teoretyczne, PWN, Warszawa.
 • Siciński A., (1978), Styl życia – przemiany we współczesnej Polsce, PWN, Warszawa.
 • Siciński A., (2002), Styl życia, kultura, wybór. Szkice, IFiS PAN, Warszawa.
 • Siciński A. (red.), (1988),Style życia w miastach polskich (u progu kryzysu), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Suchodolski B., (1970), Styl życia w perspektywie filozoficznej, [w:] Styl życia. Koncepcje, propozycje, Siciński A. (red.), PWN, Warszawa.
 • Suchodolski B., (1979), Kształt życia, Nasza Księgarnia, Warszawa.
 • Szukalski P., (2012), Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, „Polityka Społeczna” nr 5–6, s. 6–10.
 • Szarota Z., (2004), Gerontologia społeczna i oświatowa. Zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków.
 • Szatur-Jaworska B., Błędowski P., Dzięgielewski M., (2006), Podstawy gerontologii społecznej, Oficyna Wydawnicza Aspra-Jr., Warszawa.
 • Śpiewak P., (2005), Między indywidualizmem a niezależnością, [w:] Polska jedna czy wiele?, Domański H., Rychard P., Śpiewak P., Trio, Warszawa.
 • Tarkowska E., (1976), Kategoria stylu życia a inspiracje antropologiczne, [w:] Styl życia. Koncepcje i propozycje, Siciński A. (red.), PWN, Warszawa.
 • Tyszka A., (1971), Uczestnictwo w kulturze, PWN, Warszawa.
 • Veblen T., (1971), Teoria klasy próżniaczej, PWN, Warszawa.
 • Weber M., (2002), Gospodarka i społeczeństwo.Zarys socjologii rozumiejącej, PWN, Warszawa
 • Zabłocki B.D., Kanter R.M., (1976), The Differentiation of Life-Styles, „Annual Review of Sociology”, nr 2.
 • Zalega T., (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2(5), s 3–21.
 • Zalega T., (2015), Konsumpcja osób starszych, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 42(2), s. 153–173.
 • Zych A.A., (2010), Leksykon gerontologii, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Internet wchłania polskich seniorów – rosnący potencjał silver generation, (2016), https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/news/internet-wchlania-polskich-seniorow-rosnacy-potencjal-silver-generation/ (data pobrania: 8.06.2018).
 • Krukowska M., (2016), Siłownie plenerowe – kto na tym zarabia?, „Forbes” nr 8, https://www.forbes.pl/przywodztwo/silownie-plenerowe-kto-na-tym-zarabia/m6htxwg (data pobrania: 8.06.2018).
 • Silver generation. Jutro jest dziś czyli senior shopper (2017), Raport GFK Polonia, https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/news/internet-wchlania-polskich-seniorow-rosnacy-potencjal-silver-generation/ (data pobrania: 8.06. 2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c06d7a-ef21-45b4-a7d4-e50ebd6c9198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.