PL EN


2015 | 62 | 6: Teologia pastoralna | 123-142
Article title

Rodziny wielodzietne wyzwaniem dla duszpasterstwa Kościoła

Title variants
EN
Multi-child Families as a Challenge for Ministry of the Church
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Church showing the anthropological reality of the family emphasizes its foreground value and role in the life of the Church and society. Ministerial service of the Church to the families encloses the abundance of spirituals, moral and financial help. Nowadays multiple children families shouldn't be associated only with negative circumstances, especially when it's aware. The Conference of Polish Episcopate clearly states that identifying multi-child families with pathology is hurting and unauthorized. Multi-child family is crucial for the development of the society and work human capital, it creates a great chance for its future. Despite in some cases greater poverty, large family is happier as it creates an environment rich in interpersonal relations and statistically is more religious. Such kind of families should be supported by proper legal help and tax reductions. A family with many children is a picture of civilization of love and live, it strengthens love – selfless gift for another human being and generous accepting of new life, affecting the life of the whole society. The Church should advocate more strongly in favor of parenthood and multi-child families as important environment for Church and whole community from educational, cultural, economic and demographic point of view.
Kościół ukazując antropologiczną rzeczywistość rodziny, przedstawia jej pierwszoplanową wartość i ważne miejsce w życiu Kościoła i społeczeństwa. Duszpasterska posługa Kościoła wobec rodziny zawiera się w bogactwie pomocy duchowej, moralnej i materialnej. Obecnie wielodzietność nie powinna być kojarzona jedynie z negatywnymi zjawiskami, zwłaszcza kiedy staje się świadoma. Rodzina wielodzietna jest niezbędna w rozwoju społeczeństwa, stanowi wielką szansę dla jego przyszłości. Pomimo niekiedy większego ubóstwa materialnego, jest bardziej szczęśliwa, gdyż jest środowiskiem bogatszym w relacje międzyludzkie oraz zazwyczaj jest bardziej religijna. Rodziny wielodzietne powinny być wspierane przez państwo poprzez właściwą opiekę prawną oraz ulgi podatkowe. Rodzina hojnie obdarzona dziećmi jest świadectwem cywilizacji miłości i życia. Wzmacnia miłość – bezinteresowny dar na rzecz drugiej osoby i wielkoduszne przyjmowanie życia, powodując reperkusje w całym życiu społecznym. Kościół powinien z większą mocą kształtować przychylny klimat wobec rodzicielstwa oraz rodzin wielodzietnych, jako środowiska ważnego dla Kościoła oraz społeczności lokalnej i narodowej z punktu widzenia wychowawczego, kulturowego, ekonomicznego i demograficznego.
Contributors
 • doktorantka Katedry Duszpasterstwa Rodzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki KUL, lemagda@wp.pl
References
 • Adamski F.: Rodzina między sacrum a profanum. Poznań: Pallottinum 1987.
 • Bassa B.: Dowartościowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa. W: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna. Red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń. Lublin: Bonus Liber 2013 s. 177-192.
 • Bławat A.: Wielodzietność. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa-Łomianki: ATK. Fundacja „Pomoc Rodzinie” 1999 s. 456-466.
 • Borzęcka B.: Budżet czasu dzieci i młodzieży w rodzinach wielodzietnych. „Kwartalnik Edukacyjny” 2003 nr 2(32) s. 31-40.
 • Czykier K.: Audiowizualne doświadczanie świata. Kontekst międzypokoleniowy. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2013.
 • Deskur P.: Wybrane aspekty zabezpieczenia rodziny w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. W: Człowiek. Etyka. Ekonomia. Red. R. Horodeński, E. Ozorowski. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej 2001 s. 149-173.
 • Dyczewski L.: Rodzina. Społeczeństwo. Państwo. Lublin: KUL 1994.
 • Forma P.: Rodzina wielodzietna. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement. Red. T. Pilch. Warszawa: Żak 2010 s. 444-454.
 • Forma P.: Rodzina wielodzietna jako środowisko wychowawczo-edukacyjne. Diagnoza i możliwości wsparcia (na przykładzie województwa świętokrzyskiego). Kraków: Impuls 2011 s. 19-79.
 • Forma P.: Socjalizacja dziecka w rodzinie wielodzietnej. Studium teoretyczno-empiryczne. Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego 2012.
 • Graniewska D.: Rodziny wielodzietne w Polsce. Sytuacja społeczno-demograficzna. „Problemy Rodziny” 1980 nr 1(111) s. 34-43.
 • Graniewska D., Balcerzak-Paradowska B.: Wielodzietność jako cecha środowiskowa. W: Rodziny wielodzietne w Polsce. Teraźniejszość i przyszłość. Red. B. Balcerzak-Paradowska. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 1997 s. 9-30.
 • Hrynkiewicz J.: Polityka społeczna wobec rodzin wielodzietnych. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 1-6.
 • Janke A.W., Kawula S.: Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną. W: Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki. Red. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke. Toruń: WydawnictwoAdamMarszałek 2007.
 • Kalinowski M.: Adaptacja osób z rodzin wielodzietnych. „Roczniki Nauk o Rodzinie” 3:2011 z. 10 s. 5-19.
 • Kiedos J.: Prymas Wyszyński o rodzinie wielodzietnej. W: Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne. Red. W. Korzeniowska, U. Szuścik. Kraków: Impuls 2005 s. 14-17.
 • Kłos B.: Kobieta a bezrobocie (przegląd badań wykonanych w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych). Warszawa: Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Zespół Spraw Społecznych 1994 nr 262. Pakiet IP-46 S. Materiały i Dokumenty. Sytuacja kobiet w Polsce cz. 2 s. 1-12.
 • Kotlarska-Michalska A.: Więź w rodzinach wielodzietnych. „Roczniki Socjologii Rodziny” 14:2012 s. 57-70.
 • Kowalska I.: Rodzina wielodzietna w procesie demograficzno-społecznych zmian modelu dzietności w okresie transformacji ekonomicznej. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 7-22.
 • Kowalska I.: Małżeństwo, rodzina i dziecko w systemie norm i wartości współczesnych społeczeństw europejskich. W: Rodzina źródło życia i szkoła miłości. Red. Kornas-Biela. Lublin: TNKUL 2001 s. 53-86.
 • Kowalska I.: Wielodzietne macierzyństwo w okresie społeczno-ekonomicznej transformacji. W: Oblicza macierzyństwa. Red. D. Kornas-Biela. Lublin: RW KUL 2006 s. 109-127.
 • Krajczyński J.: Prawo rodziny do opieki duszpasterskiej. Ząbki: Apostolicum 2007.
 • Król J., Mikołajczyk M.: Dzietność rodziny a rozwój psychospołeczny dziecka. W: Rodzina w nurcie współczesnych przemian. Studia interdyscyplinarne. Red. D. Krok, P. Landwójtowicz. Opole: RW WT Uniwersytetu Opolskiego 2010 s. 385-402.
 • Krzesińska-Żach B.: Dziecko w rodzinie z problemem bezrobocia. W: Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym. Red. J. Izdebska. Białystok: Trans Humana 2003 s. 147-195.
 • Majdański K.: Wspólnota życia i miłości. Zamysł Boży o małżeństwie i rodzinie. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie 2001.
 • Majkowski W.: Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań. Kraków: Wydawnictwo Księży Sercanów 2010.
 • Majkowski W.: Rodzina. Patologia. W: Słownik małżeństwa i rodziny. Red. E. Ozorowski. Warszawa–Łomianki 1999 s. 397.
 • Mariański J.: Uwarunkowania dzietności w rodzinie. W: Dziecko. Red. W. Piwowarski i in. Warszawa–Poznań: Pallottinum 1984 s. 65-85.
 • Łopuska K.: Pomoc rodzin dla rodzin w dziedzinie wychowania. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski. Kraków: WAM 1984 s. 563-564.
 • Nowak L.: Statystyczny obraz sytuacji ekonomicznej rodzin wielodzietnych. W: Sytuacja rodzin wielodzietnych w Polsce a polityka rodzinna. Red. J. Krynicka, J. Rudzka. Warszawa: Biuro Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu 2006 s. 23-26.
 • Roter A.: Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego. Katowice: Wydawnictwo UŚ 2005.
 • Stróżyński J.: Dramat rodzin wielodzietnych. W: Rodzina wiosną dla Europy i świata. IV Światowy Kongres Rodzin w Warszawie. Wybór tekstów z IV Światowego Kongresu Rodzin Warszawa 11-13.05.2007. Red. T. Mazan, K. Mazela, M. Walaszczyk. Łomianki: Fundacja Pomoc Rodzinie 2008 s. 487-495.
 • Suaudeau J.: Dla rodziny wyzwolić siły dobra. Oprac. M. A. Peeters. Warszawa: Wydawnictwo Sióstr Loretanek 2012.
 • Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne. I Kongres Demograficzny w Polsce. Red. D. Graniewska. T. 12. Warszawa: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych 2004.
 • Śledzianowski J.: Optymalny model dzietności. Aspekt pedagogiczny. W: Miłość małżeństwo rodzina. Red. F. Adamski. Kraków: WAM 1988 s. 344-364.
 • Wosicki P.: Wielodzietność wyrazem miłości do dziecka. „Zeszyty Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana”. Demografia i Rodzina. Poznań–Warszawa 2004 nr 15/8 s. 79-84.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c2cf9f-f3e8-4cb0-b9e4-8fc75218e892
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.