PL EN


2012 | 5 | 4(17) | 189-195
Article title

Wpływ funduszy unijnych na sytuację makroekonomiczną Polski

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
W Polsce wciąż rośnie wykorzystanie funduszy unijnych. Ich dostępność umożliwiła zrealizowanie szeregu inwestycji, co doprowadziło do złagodzenia spowolnienia gospodarczego. Dzięki funduszom unijnym nastąpiło przyspieszenie wzrostu PKB, w efekcie czego dalej zmniejsza się dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych gospodarek Unii Europejskiej. Korzyści makroekonomiczne wynikające z realizacji polityki spójności mają też wymiar międzynarodowy. Mówimy tutaj o istotnej formie integracji unijnej odbywającej się poprzez zacieśnienie wymiany handlowej, która sprzyja zarówno rozwojowi poszczególnych krajów, jak i łącznie wszystkim krajom należącym do Unii Europejskiej.
Keywords
Contributors
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu
References
 • Polityka spójności społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej, Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński, Wydawnictwo: Elipsa, 2006
 • Wpływ funduszy europejskich na gospodarkę polskich regionów i konwergencję z krajami UE, Raport 2010, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Sprawozdanie z realizacji w 2007 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 Synteza, Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Warszawa 2008 r.
 • Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 roku ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999
 • Wpływ polityki spójności na poziom i jakość zatrudnienia w Polsce”, PAG Uniconsult na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR, Warszawa lipiec 2010
 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na zatrudnienie, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, wrzesień 2007 r.
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i regionalnym za pomocą modeli Hermin (krajowego i regionalnych), Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa, czerwiec 2012
 • www.mrr.gov.pl
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004-2006 i NSS 2007-2013, Raport roczny 2011, IBnGR, Prevision, Gdańsk, Warszawa, czerwiec 2012 r
 • Polityka regionalna Unii Europejskiej. Przykład Grecji, Włoch, Irlandii i Polski, Tomasz G. Grosse, Warszawa 2004
 • Fundusze europejskie.gov.pl, eppeurostat.ec.europa.eu
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3524
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7c62f14-419d-4a33-9fe0-cd6656c10965
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.