PL EN


2019 | 11 | 21 | 135-153
Article title

Penalizacja procesu przygotowawczego do popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przybliżenie zasad odpowiedzialności karnej dotyczących czynu stypizowanego w art. 255a kk. Autor przywołuje również genezę tego przepisu, wskazując na akty prawa międzynarodowego, które w swojej treści stanowią o konieczności podjęcia skutecznych kroków w celu zapobiegania terroryzmowi. Wskazuje przy tym, że do momentu pojawienia się tej normy prawnej poza reakcją karną pozostawały zachowania polegające np. na udostępnianiu za pomocą stron internetowych sposobu popełniania aktów terrorystycznych. W dalszej części artykułu rozważania dotyczą wzajemnego stosunku zakresowego terminów: „bezpieczeństwo państwa”, „bezpieczeństwo narodowe” i „bezpieczeństwo publiczne”. Czy są to pojęcia o tożsamym znaczeniowo zakresie? Czy można je zamknąć w ramy definicji, a jeśli tak, to jak takie definicje mogłyby brzmieć? Krótkie omówienie samego zjawiska terroryzmu, będącego obecnie jednym z najbardziej istotnych problemów międzynarodowych, wymagającego ścisłej współpracy z różnymi instytucjami funkcjonującymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, poprzedza analizę znamion przestępstwa stypizowanego w wymienionym powyżej artykule. W tym fragmencie rozważań autor wskazuje na czynności sprawcze, dokonuje analizy pozostałych znamion, m.in. uczestnictwa w szkoleniu. Podkreśla, że konieczne jest również wykazanie związków między rozpowszechnianymi lub publicznie prezentowanymi treściami a możliwością ułatwienia popełnienia przestępstwa.
EN
Terrorism remains one of the greatest threats of modern civilization, a vital international issue requiring close co-operation of various institutions. Thus, international legislation points out, among others, the necessity of effective prevention. Article 255a of the P olish Penal Code penalizes the intentional distribution or public dissemination of content promoting the commitment of terrorist acts, aimed at incitement of such acts. However, it is not easy to determine the exact interpretation of the defining clause of ‘promoting crime commitment’. On the one hand, an overly restrictive view of the cited requirement might become an obstructive factor to measures taken against terrorism, while on the other, a too liberal could result in infringement on basic civil rights. Further, the assignment of liability requires a demonstration of a relationship between the content subject to public distribution or presentation and the possibility of crime commitment. This calls for a review of the range of content viewed as liable under Penal Code article 255a, as well as an analysis of the sources of the cited regulation, as well as the interpretation of its defining norms in legal doctrine and judicature. Finally, it is also necessary to consider the meaning of the term of ‘national security’ and its interpretation in Polish legislation.
Year
Volume
11
Issue
21
Pages
135-153
Physical description
Dates
published
2019-11-29
Contributors
author
 • doktor nauk prawnych, prokurator. Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego i Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego
References
 • Kodeks karny. Część szczególna. Tom II, cz. 2: Komentarz do art. 212–277d, W. Wróbel, A. Zoll (red.), Warszawa 2017, Wolters Kluwer
 • Kodeks karny, M. Mozgawa (red.), Warszawa 2018, Wolters Kluwer (komentarz aktualizowany w 2018 r.)
 • Kodeks karny. Komentarz, V. Konarska-W rzosek (red.), Warszawa 2016, Wolters Kluwer
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz do art. 31, M. Haczkowska (red.), Warszawa 2014, LexisNexis
 • Leksykon policyjny, P. Pływaczewski (red.), Szczytno 2001, WSPol
 • Olak K., Olak A., Współczesne rozumienie bezpieczeństwa narodowego, „Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A. Nauki humanistyczne, społeczne i techniczne” 2016, nr 7, s. 467–480
 • Państwo we współczesnych stosunkach międzynarodowych, E. Haliżak, J. Popiuk-Rysińska (red.), Warszawa 1995, Scholar
 • Słowik P., Hajlowanie nie zawsze będzie karane, „Dziennik Gazeta Prawna” z 27 listopada 2018 r., nr 230
 • Słownik języka polskiego PWN, t. 1, M. Szymczak (red.), Warszawa 1978, PW N
 • Słownik języka polskiego, https://sjp.pwn.pl/slowniki/niebezpiecze%C5%84stwo.html [dostęp:18 I 2019]
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 1 (komentarze do art. 1–89), D. Miąsik, N, Półtorak, A. Wróbel (red.), Warszawa 2012, Wolters Kluwer
 • Urban A., Bezpieczeństwo społeczności lokalnych, Warszawa 2009, ŁOŚGRAF – Wiesław Łoś
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78 poz. 43, ze zm.)
 • Traktat o Unii Europejskiej podpisany 7 II 1992 r. (DzU z 2004 r. nr 90 poz. 864/30) – ratyfikowany w Atenach 16 IV 2003 r
 • Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej podpisany 25 III 1957 r. (DzU z 2004 r. nr 90 poz. 864/2; Dz Urz UE C 326 z 26 października 2012 r., s. 47)
 • Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi (DzU z 2008 r. nr 161 poz. 998)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz Urz UE L 119 z 4 V 2016 r., s. 1)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz Urz UE L 130, z 1 V 2014 r., s. 1)
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz Urz UE L 119 z 4 V 2016 r., s. 89)
 • Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniająca decyzję ramową 2002/475/WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz Urz UE L 330 z 9 XII 2008 r., s. 21)
 • Strategia Unii Europejskiej w dziedzinie walki z terroryzmem, http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2014469%202005%20REV%204
 • Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j.: DzU z 2019 r. poz. 796)
 • Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego i niektórych innych ustaw (DzU z 2018 r. poz. 201)
 • Uchwała Nr 67 Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022” (MP z 2013 r. poz. 377)
 • Postanowienie Sądu Najwyższego (SN) z 17 IV 2018 r., sygn. akt IV KK 296/17, LEX nr 2481975.
 • Wyrok Sądu Rejonowego w Myszkowie z 20 X 2017 r., sygn. akt II K796/17, LEX nr 2504888.
 • Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) z 25 VII 2017 r. w sprawie M v. Holandia, skarga nr 2156/10, LEX 2326512.
 • Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TS UE) z 15 II 2016 r., C-601/15 PP U, LEX 1998478.
 • Wyrok ETPC z 7 IV 2015 r. w sprawie Cestaro v. Włochy, skarga nr 6884/11, LEX nr 1661340.
 • Wyrok TS UE z 11 VI 2015 r., C-554/13, LEX nr 1729523.
 • Wyrok TS UE z 8 IV 2014 r., C-293/12 i C-594/12, LEX 1444266.
 • Wyrok TS UE z 23 XI 2010 r., C-145/09, LEX 622238.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 VI 2005 r., sygn. akt P 25/02, LEX nr 155536.
 • Wyrok ETPC z 21 XII 2000 r. w sprawie Egmez v. Cypr, skarga nr 30873/96, LEX nr 76551.
 • Wyrok TS UE z 11 I 2000 r., C-285/98, LEX nr 82688.
 • Wyrok TS UE z 26 X 1999 r., C-273/97, LEX nr 11067.
 • Wyrok ETPC z 27 VIII 1992 r. w sprawie Tomasi v. Francja, skarga nr 12850/87, LEX nr 81273.
 • Wyrok SN z 16 XI 1972 r., sygn. akt I KR 274/72, LEX nr 21530.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7ca3851-6ff5-43e8-8c2c-ffa2f3df58c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.