PL EN


2018 | 104 Esej, found footage, film montażowy | 178-192
Article title

„Found footage” jako kino odnowy znaczenia „home movies” w filmach „A Song of Air” i „Sea In The Blood”

Title variants
EN
Found Footage as the Cinema of Renewal of Meaning of Home Movies in Films “A Song of Air” and “Sea In The Blood”
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tekst jest analizą i interpretacją dokumentalnych filmów found footage: „A Song Of Air” Merilee Bennett (1988) i „Sea In The Blood” Richarda Funga (2000), które zostały skonstruowane z rodzinnych materiałów filmowych pochodzących z archiwów ich twórców. Tekst jest próbą ukazania potencjału found footage jako techniki twórczej opartej na montażu w konstruowaniu narracji czasu przeszłego tożsamości. Autorki tekstu odwołują się m.in. do rozpoznań Williama C. Weesa w pracy “Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films” czy Jamie Baron w książce “The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History”. Sięgają do kategorii tożsamości konstruowanej, przedstawionej w pracy Katarzyny Rosner „Narracja, tożsamość i czas” oraz do koncepcji Davida Carra, aby położyć nacisk na to, w jaki sposób wykorzystanie materiałów home movies pozwala opowiedzieć twórcom filmów będących przedmiotem pracy jednostkowe doświadczenia i włączyć przewartościowane relacje rodzinne w narracyjną opowieść o charakterze tożsamościowym.
EN
The text is an analysis and interpretation of found footage documentaries: “A Song of Air” by Merilee Bennett (1988) and “Sea In The Blood” by Richard Fung (2000), which were constructed from family footage from the archives of their creators. The text is an attempt to show the potential of found footage as a creative technique based on editing in the construction of the narrative of the past identity. The authors of the text refer to, among others, points made by William C. Wees in the work “Recycled Images: The Art and Politics of Found Footage Films” and Jaimie Baron in “The Archive Effect: Found Footage” and the Audiovisual Experience of History. They refer to the category of constructed identity, presented in Katarzyna Rosner’s work “Narracja, tożsamość i czas” [“Narrative, identity and time”], and David Carr’s concept to emphasize how the use of home movies allows individual film-makers, being the subject of the work, to tell individual experiences and incorporate family relationships in a narrative story dealing with identity.
Contributors
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
 • Instytut Sztuk Audiowizualnych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński
References
 • 1. Baron Jamie, The Archive Effect: Found Footage and the Audiovisual Experience of History, Routledge, Londyn – Nowy Jork 2014
 • 2. Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Alatheia, Warszawa 2008
 • 3. Didi-Huberman Georges, Strategie obrazów. Oko historii 1, Korporacja HA!ART, Kraków 2011
 • 4. Eagleton Terry, Ideology. An Introduction, Verso, Londyn 1991
 • 5. Fung Richard, Remaking home movies, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. I. Ishizuka, P. R. Zimmermann, University of California Press, Berkley, Los Angeles, Londyn, s. 29-40
 • 6. hooks bell, Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum, Warszawa 2013, Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 • 7. Hyży Ewa, Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku, UNIVERSITAS, Kraków 2012
 • 8. Ishizuka Karen I., Zimmermann Patricia R. red., Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, University of California Press, Berkley – Los Angeles – Londyn 2008
 • 9. Kattelle Alan, Home Movies. A History of the American Industry: 1897-1979, Transition Publishing, Nashua 2000
 • 10. Odin Roger, Reflection on the Family Home Movie as Document. A Semio-Pragmatic Approach, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. L. Ishizuka, Patricia R. Zimmermann, Uniwersity of California Press, Berkeley, Los Angele, Londyn, s. 255-271.
 • 11. Odin Roger, The Home Movie and Space of Communication, w: Amateur Filmmaking. The Home Movie, the Archive, the Web, pod red. Laura Rascaroli, Gwenda Young, Barry Monahan, Bloomsbury Publishing, Nowy Jork – Londyn – New Delhi – Sydney 2014, wydanie Kindle, lokacja442-682 z 8812.
 • 12. Podsiadło Magdalena, Autobiografizm filmowy jako ślad podmiotowej egzystencji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2013
 • 13. Reisman David, Leisure and Work in a Post-Industrial Society, w: Mass Leisure, pod red. Eric Larrabee, Rolf Meyerson, Free Press, Glencoe 1958
 • 14. Rencontres Autour Des Inedits red., Essays on Amateur Film. Jubilee Book, European Association Inedits, Charleroi 1997
 • 15. Rosner Katarzyna, Narracja, tożsamość i czas, UNIVERSITAS, Kraków 2006
 • 16. Sontag Susan, Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. J. Anders, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2016
 • 17. Wees William C., Recycled Images. The Art and Politics of Found Footage Films, Anthology Film Archives, Nowy Jork 1993
 • 18. Zimmermann Patricia R., Reel Families. A Social History of Amateur Film, Indiana University Press, Bloomington and Indianapolis 1995
 • 19. Zimmermann Patricia R., The Home Movie Movement. Excavations, Artifacts, Minings, w: Mining the Home Movie. Excavations in Histories and Memories, pod red. K. L. Ishizuka, Patricia R. Zimmermann, Uniwersity of California Press, Berkeley, Los Angele, Londyn.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7ca566a-e94f-46bb-a653-a95a276f78d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.