PL EN


2014 | 37 | 392-409
Article title

Wiedza rynkowa w strategiach rozwoju lokalnego obszarów słabo rozwiniętych

Content
Title variants
EN
Market Knowledge in Local Development Strategies of Underdeveloped Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rozwój lokalny uzależniony jest zarówno od indywidualnych przedsięwzięć mieszkańców, jak i aktywności podejmowanej przez różne ich grupy. Samorząd, który chce wspierać rozwój, musi więc tak określać wspólne dla całej społeczności cele i sposoby ich osiągania, aby były one powszechnie akceptowane oraz zachęcały jednostki i grupy do włączenia się w ich realizację. Stąd waga przygotowywania przez samorządy słabo rozwiniętych gmin strategii rozwoju uwzględniają-cych rzetelną wiedzę o stanie i kierunkach rozwoju oczekiwań i preferencji najistotniejszych pod-miotów rynkowych. Rzutują one na prawidłowe sformułowanie zadań strategicznych. Konieczno-ścią jest opracowanie strategii uwzględniającej wiedzę o oczekiwaniach, preferencjach i zamiarach mieszkańców i podmiotów działających na terenie danej jednostki samorządowej. Umożliwi to podjęcie skutecznych i efektywnych działań na rzecz rozwoju lokalnego. W przypadku słabo rozwiniętych jednostek samorządu terytorialnego, strategie rozwoju oka-zują się jednak być oparte na niewystarczającej wiedzy rynkowej. Diagnoza aktualnego stanu wiedzy o podmiotach, zawarta w strategiach rozwoju objętych badaniem gmin, ukazuje jej niepeł-ność, fragmentaryczność, a nawet pomijanie pewnych grup zagadnień. Zmniejsza to znacznie szanse podejmowania korzystnych decyzji, zwłaszcza, że poczynione spostrzeżenia dotyczą w przeważającej mierze najistotniejszych podmiotów gminy – mieszkańców i przedsiębiorców. Niedostateczna znajomość podmiotów kluczowych dla rozwoju lokalnego wpływa bowiem ujemnie na ustalenie prawidłowych priorytetów. W efekcie takich ograniczeń wiedza w zbyt małym stopniu stanowi podstawę informacyjną dla działań przyjmowanych w strategiach. Taki stan wie-dzy rynkowej w znacznym stopniu może rzutować na utrwalenie bądź nawet spotęgowanie lokal-nych problemów terenów charakteryzujących się niską atrakcyjnością warunków egzystencji.
EN
Local development depends both on individual projects of inhabitants and activity undertaken by various groups of them. Local government, that wants to support development, needs to deter-mine common purposes and means of achieving them to the whole community, so that they are widely accepted and encourage individuals and groups to get involved in implementation. Hence the importance of preparation by governments of underdeveloped communities development strat-egy including reliable information on the status and development of expectations and preferences of the most important operators. They affect the proper definition of strategic tasks. It is necessary to develop strategy that includes the knowledge about expectations, preferences and intentions of residents and subjects operating in local government. It will allow to take efficient and effective actions for local development. In case of underdeveloped local governments, development strategies appear to be based on insufficient market knowledge. Diagnosis of current state of knowledge about operators, that is contained in development strategies of examined communities, shows its incompleteness, frag-mentation, and even skipping some issues. This greatly reduces chances of making favorable decisions, especially that performed observations concern the most important entities of the com-munity – residents and enterprises. Insufficient knowledge of crucial entities for local development has a negative influence on determining correct priorities. As a result of such restrictions, knowledge is an insufficient information al basis for actions taken in strategies. Such state of market knowledge can greatly affect the consolidation or even intensification of local problems of areas characterized by low attractiveness of living conditions.
Year
Issue
37
Pages
392-409
Physical description
Contributors
 • Katedra Marketingu Uniwersytet Łódzki
author
 • Katedra Marketingu Uniwersytet Łódzki
References
 • Alkire S., 2010, Human Development: Definitions, Critiques and Related Concepts, United Nations Development Programme, Human Development Reports, Research Paper.
 • Antonides G., van Raaij W.F., 2003, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Berbeka J., 2006, Poziom życia ludności a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europej-skiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Borys T., 2005, Aksjologiczne podstawy rozwoju [w:] Humanistyczne, ekonomiczne i ekolo-giczne aspekty kategorii „rozwój”, red. F. Piontek, J. Czerny, Zeszyty Naukowe Komitetu „Człowiek i Środowisko” nr 40, Warszawa–Bytom.
 • Brol R., Sztando A., 2011, Strategiczne kreowanie innowacyjności gospodarki lokalnej na przykładzie gminy Polkowice [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. R. Brol, A. Sztando, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czyszkiewicz R., 2003, Wskaźnik rozwoju wspólnot terytorialnych – koncepcja o prak-tycznym zastosowaniu, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(12).
 • Domański B., 2004, Krytyka pojęcia rozwoju a studia regionalne, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 2(16).
 • Florek M., 2007, Podstawy marketingu terytorialnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
 • Gołuchowski J., 2009, Przesłanki wykorzystania technologii wiedzy w zarządzaniu pu-blicznym [w:] Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkie-wicz-Wronka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Kobus P., Zrobek J., 2012a, Możliwości współpracy między konkurującymi jednostkami terytorialnymi [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Wybrane problemy ko-operacji w rozwoju współczesnych organizacji, red. A. Zakrzewska-Bielawska, Pol-skie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź.
 • Kobus P., Zrobek J., 2012b, Ocena rozwoju gospodarczego gmin wiejskich województwa łódzkiego, maszynopis, Łódź.
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Warszawa.
 • Kozielski R., 2007, Determinanty sukcesu organizacji – analiza wybranych zmiennych opartych na koncepcji wrażliwości rynkowej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uni-wersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Laskowski P., 2004, Zarządzanie jakością w administracji lokalnej jako pochodna za-rządzania wiedzą [w:] Zarządzanie wiedzą i informacją w przedsiębiorstwie i jednostce samorządu terytorialnego, red. P. Laskowski, M. Morawski, Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych.
 • Lechman E., 2004, Próba pomiaru rozwoju społecznego za pomocą wskaźników non-income, „Gospodarka w Praktyce i Teorii”, nr 1(14).
 • Lechwar M., 2010, Partnerstwo jako determinanta modernizacji regionu [w:] Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja go-spodarki, red. M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Markowski T., 2005, Marketing obszarów metropolitarnych – nowe wyzwania w zarządzaniu rozwojem regionalnym [w:] Marketing terytorialny. Możliwości aplikacji, kierunki roz-woju, red. H. Szulce, M. Florek, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 • Markowski T., 2006, Marketing miasta [w:] Marketing terytorialny, red. T. Markowski, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa.
 • Max Neef A.M., Elizalde A., Hopenhayn M., 1991, Human Scale Development. Concep-tion, Application and Further Reflections, The Apex Press, New York and London.
 • Nowacki W., 2004, Formułowanie i wybór strategii marketingowych [w:] Strategie marketingowe, red. W. Wrzosek, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Szromnik A., 2010, Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Sztando A., 1998, Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, „Samorząd Terytorialny”, nr 11/1998.
 • Sztando A., 2000, Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(1).
 • Thomas V., Dailami M., Dhareshwar A., Kaufmann D., Kishor N., López R., Wang Y., 2000, The Quality of Growth, Oxford University Press, New York.
 • Todaro M.P., 2002, Economic Development in the Third World, Addison-Wesley, New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d26825-439f-481c-a57a-94b99168edcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.