PL EN


2014 | 4(38) | 145-153
Article title

Obszary ochrony zachowawczej w parkach narodowych jako punkt odniesienia dla rozwoju zrównoważonej gospodarki leśnej

Title variants
EN
Strictly Protected Areas in National Parks as Reference in Sustainable Forest Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Idea zrównoważonej i wielofunkcyjnej gospodarki leśnej promuje poszukiwanie wzorców hodowli lasu w obiektach naturalnych i wyłączonych z gospodarowania. Jest to zadanie trudne ze względu na dużą powierzchnię lasów, długowieczność i złożoność ekosystemów leśnych. Prezentowana praca jest przykładem badań, z wykorzystaniem nowoczesnych statystyczno-matematycznych metod inwentaryzacji i okresowej kontroli lasu. Badania wykonano na obszarze 295 ha, w objętych ochroną zachowawczą lasach Roztoczańskiego Parku Narodowego. Uzyskane rezultaty badań odnoszą się do okresu pomiarowego 1996–2009. Ujawniają one kilka ważnych dla praktyki informacji: 1) w różnych warunkach siedliskowych mogą być realizowane różne warianty gatunkowego złożenia drzewostanów, bez naruszenia ich stabilności; 2) struktura gatunkowa drzewostanów ulega fluktuacji w czasie, zaś naturalne kształtowanie relacji gatunków jest wyrazem aktualnych warunków ich rozwoju; 3) w okresie pomiarowym nastąpiła wyraźna ekspansja buka i grabu. Tendencje przeciwne dotyczyły jodły i dębu; 4) dominacja buków w najniższej warstwie lasu (90%) może być sygnałem kształtowania w przyszłości naturalnych, ubogich gatunkowo, a nawet litych, drzewostanów bukowych.
EN
The idea of sustainable and multifunctional forest management promotes the search for reference of silviculture in natural objects and excluded from management. It is a difficult task due to the large areas of forest, longevity and complexity of forest ecosystems. The presented paper is an example of research using modern statistical and mathematical methods of inventory and periodic control of the forest. The study was performed in the area of 295 ha, strictly protected forests in the Roztocze National Park. The obtained results of research related to the measurement period 1996-2009. They reveal some important information for the practice: (1) in different site conditions can be implemented various species composition of forest stands without disturbing their stability; (2) species structure stands fluctuate over time, and the natural formation of species is an expression of the relationship of current conditions for their development; (3) in the measurement period there was a significant expansion of beech and hornbeam. Opposite trends were observed related to fir and oak; (4) dominance of beech trees in the lowest layer of the forest (90%) may be signal of the future development of natural species-poor, and even solid, beech stands.
Contributors
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
author
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
References
 • Fert M. (2007): Procesy odnowieniowe w lasach Uroczyska Obrocz w RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Juda M. (2007): Procesy odnowieniowe w lasach uroczyska Grele w RPN. promotor S. Zięba. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Litwin H. (1998): Wielkość i struktura zasobów leśnych wybranego obiektu w RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Miszczyński G. (1997): Procesy wydzielania i proces odnowienia w wybranych drzewostanach uroczyska Jarugi w RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Mydlak J. (1998): Procesy odnowienia i wydzielania się drzew w wybranych drzewostanach uroczyska Jarugi w RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Pandyra M. (2010): Dynamika zmian zasobów leśnych w uroczysku Jarugi w RPN. promotor J. Żuchowski. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Paweł T. (2007): Struktura i budowa drzewostanów uroczyska Grele i Obrocz w RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Słupska A. (2007): Dynamika procesów ubywania, dorastania i przyrostu miąższości drzewostanów uroczyska Obrocz w RPN. promotor S. Zięba. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
 • Wojtyło A. (2000): Wyniki wdrożenia statystyczno-matematycznego systemu inwentaryzacji i kontroli lasu w wybranym obiekcie RPN. promotor K. Przybylska. (praca magisterska wykonana w Katedrze Urządzania Lasu Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, niepublikowana, dostępne w bibliotece UR)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d33ceb-da00-4f89-aec7-41198d127a31
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.