PL EN


2017 | 9(969) | 17-32
Article title

The Types of Business Risk Identified in Integrated Reporting

Title variants
PL
Rodzaje ryzyka gospodarczego występujące w sprawozdawczości zintegrowanej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper presents the possibilities of identifying business risk on the basis of data disclosed in integrated reporting. The research method used relies on a review of Polish and foreign literatures and an empirical analysis of integrated reports disclosed in 2016. The structure of the reports, which complies with the most recent trends and international recommendations with regard to integrated reporting, confirms the hypothesis put forward in the paper. The concluding remarks aim to arouse interest in research on the possibilities of verifying and assessing disclosures related to the identification of risk in integrated reporting.
PL
Celem artykułu jest wskazanie możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego na podstawie danych zawartych w sprawozdawczości zintegrowanej. Jako metodę badawczą zastosowano przegląd literatury krajowej i zagranicznej oraz przeprowadzono analizę empiryczną ujawnionych raportów zintegrowanych za rok 2016. Struktura raportów, zgodna z najnowszymi trendami oraz zaleceniami światowymi w zakresie raportowania zintegrowanego, potwierdziła założoną w artykule tezę. Podsumowanie rozważań stanowi zachętę do zainteresowania badaniami nad możliwością weryfikacji i oceny ujawnień w zakresie identyfikacji ryzyka zawartych w sprawozdawczości zintegrowanej.
Contributors
 • Uniwerystet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Rachunkowości Finansowej, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, chlapekk@uek.krakow.pl
References
 • Andrzejewski M. (2016), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – czynniki determinujące kierunki zmian w Polsce (in:) M. Andrzejewski (ed.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Bek-Gaik B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana – wybrane problemy, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” no 77.
 • Bek-Gaik B., Rymkiewicz B. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana w praktyce polskich spółek giełdowych (in:) B. Micherda (ed.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Uwarunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Black J. (2008), Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bromiley P., Miller K. D., Rau D. (2001), Risk in Strategic Management Research (in:) M. A. Hitt, R. E. Freeman, J. S. Harison (eds), The Blackwell Handbook of Strategic Management, Blackwell Business, Oxford.
 • Brown J., Dillard J. (2014), Integrated Reporting: on the Need for Broadening out and Opening up, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27, no 7, https://doi.org/10.1108/aaaj-04-2013-1313.
 • Chłapek K. (2015), Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 • Chłapek K. (2016), Identyfikacja ryzyka gospodarczego w sprawozdawczości zintegrowanej polskich spółek giełdowych (in:) M. Andrzejewski (ed.), Ewolucja sprawozdawczości i rewizji finansowej w systemie rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2014.330.01.0001.01.POL (accessed: 6.10.2016).
 • Eljasiak E. (2011), W kierunku zintegrowanej sprawozdawczości, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 62(118).
 • Integrated Reporting: A Practical Perspective from Preparers and Practitioners (2017), “The CPA Journal“, July 2017, http://web.b.ebscohost.com.ebsco.han.uek.krakow.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=15&sid=f380f516-05b1-458e-969f-276e2d7ab303%40sessionmgr101 (accessed: 20.08.2017).
 • Integrated Reporting Moving towards Maturity. Are We Truly Maximizing the Benefits of Integrated Reporting? (2016), Deloitte, December 2016, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/risk/deloitte-nl-risk-integrated-reporting-2016-def.pdf (accessed: 23.08.2017).
 • Jajuga K., Jajuga T. (1996), Inwestycje, PWN, Warszawa.
 • Karmańska A. (2008), Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Kędzior M. (2016), Zintegrowana sprawozdawczość – próba oceny (in:) D. Adamek-Hyska, K. Tkocz-Wolny (eds), Współczesne problemy i kierunki transformacji rachunkowości i rewizji finansowej, Tom II, Aspekty zarządcze w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 • Khattab A. A. (2011), The Role of Corporate Risk Managers in Country Risk Management: A Survey of Jordanian Multinational Enterprises, “International Journal of Business and Management”, vol. 6, no 1, https://www.researchgate.net/publication/49596193_The_Role_of_Corporate_Risk_Managers_in_Country_Risk_Management_A_Survey_of_Jordanian_Multinational_Enterprises (accessed: 23.08.2017).
 • Krasodomska J. (2015), Sprawozdawczość zintegrowana, jako nowy obszar badań naukowych w rachunkowości, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 82(138), https://www.icgn.org (accessed: 19.08.2017).
 • Kraten M. (2017), Transforming Integrated Reporting into Integrated Information Management: A Proposal for Management Accountants, “The CPA Journal”, July, http://web.b.ebscohost.com.ebsco.han.uek.krakow.pl/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=5&sid=f380f516-05b1-458e-969f-276e2d7ab303%40sessionmgr101 (accessed: 20.08.2017).
 • Kwiecień M. (2016), Sprawozdanie zintegrowane – innowacja paradygmatów rachunkowości, “Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, vol. 87(143).
 • Lai F. W., Azizan N. A., Samad M. F. A. (2009), Shareholder Value Creation through Enterprise Risk Management, “International Journal of Business Research”, vol. 10, no 1.
 • Lambooy T., Hordijk R., Bijveld W. (2014), Communicating about Integrating Sustainability in Corporate Strategy: Motivations and Regulatory Environments of Integrated Reporting from a European and Dutch Perspective (in:) R. Tench, W. Sun, B. Jones (eds), Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, “Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability”, vol. 6.
 • Mądrość Syracha czyli Eklezjastyk (1991), Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań.
 • Merchant K. A. (2012), ERM: Where to Go from Here, “Management Accounting, Journal of Accountancy”, vol. 214, no 3.
 • Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne (2005), B. Micherda (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Rogowski W., Michalczewski A. (2005), Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych: ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Sikacz H. (2014), Raportowanie o ryzyku płynności w kontekście społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w wybranych grupach kapitałowych, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” no 65.
 • Szychta A. (2010), Budżetowanie kapitałowe: planowanie i ocena efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych (in:) A. A. Jaruga, P. Kabalski, A. Szychta (eds), Rachunkowość zarządcza, Wolters Kluwer, Warszawa.
 • The International IR Framework (2013), http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2013/12/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf (accessed: 22.09.2016).
 • Urbanowska-Sojkin E. (2013), Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach, PWN, Warszawa.
 • Villiers Ch. de, Rinaldi L., Unerman J. (2014), Integrated Reporting: Insights, Gaps and an Agenda for Future Research, “Accounting, Auditing & Accountability Journal”, vol. 27, no 7, https://www.researchgate.net/publication/263418164_Integrated_Reporting_Insights_gaps_and_an_agenda_for_future_research (accessed: 15.08.2017).
 • Zarządzanie ryzykiem (2008), K. Jajuga (ed.) PWN, Warszawa.
 • Zicari A. (2014), Can One Report Be Reached? The Challenge of Integrating Different Perspectives on Corporate Performance (in:) R. Tench, W. Sun, B. Jones (eds), Communicating Corporate Social Responsibility: Perspectives and Practice, “Critical Studies on Corporate Responsibility, Governance and Sustainability”, vol. 6.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d48e2d-c06c-4b2e-ab95-dd81b0da3e77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.