PL EN


2019 | 9 | s. 53-68
Article title

Trudności związane ze zdefiniowaniem dobrej wiary w polskim prawie cywilnym

Content
Title variants
EN
Difficulties associated with the concept of good faith in the Polish civil law
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia instytucję dobrej wiary w polskim prawie cywilnym. Przedstawiono w nim próby zdefiniowania dobrej wiary, a także określono kto z ochrony dobrej wiary korzysta i kiedy owa wspomniana ochrona ustaje. Przybliżono także historyczne zażyłości dobrej wiary i ich wpływ na dzisiejsze ukształtowanie tej instytucji, ze szczególnym uwzględnieniem dzisiejszej regulacji stypizowanej w Kodeksie cywilnym z 1964 roku, a także próby zmian zaprezentowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego działającą przy Ministrze Sprawiedliwości w 2008 roku. Ponadto wymienione i skategoryzowane zostały odpowiednio przepisy, w których ustawodawca różnicuje określone skutki prawne w zależności od działania w dobrej albo złej wierze albo od istnienia dobrej wiary i podano konkretne przykłady. Przedstawiono również domniemanie prawne poprzez domniemanie dobrej wiary. Opisana została również instytucja złej wiary w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym względem unieważnienia małżeństwa.
EN
The article present the institution of good faith in the Polish civil law. It presents the attempts of defining good faith and also describes who benefits from the protection of good faith and when the protection ceases. The article provides historical understanding of good faith and its impact on today’s shape of this institution with particular emphasis on present regulation stipulated in the Civil Code of 1964. There are also indicated the attempts of changes proposed by the Civil Law Codification Commission operating at the Minister of Justice in 2008. The regulations have been listed and categorized regarding which the lawmaker differentiates particular legal consequences that depend on acting in good or bad faith or on the existence of good faith, along with specific examples. The legal presumption of good faith is also described. An institution of bad faith was also presented in the family and guardianship code taking into account the procedure of annulment of marriage.
Contributors
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,Wydział Prawa i Administracji
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d5bdcd-2cf1-410c-8d2b-3d1e28152f09
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.