Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 2(11) |

Article title

Возрастная динамика ценностных ориентаций школьной и студенческой молодежи Украины

Content

Title variants

PL
Dynamika wiekowa przy wyborze wartości przez ukraińską młodzież szkolną i studencką

Languages of publication

Abstracts

EN
The article presents the results in learning of Ukrainian youth’s value orientations by means of M.Rokeach’s methodology, which allows to reveal terminal (valuesobjectives) and instrumental (values-methods) value orientations. The pupils of 10-th and 11-th forms and the students of three courses participated in the research. It gave the opportunity to implement the comparative analysis of young people’s of various age categories system of values. It was revealed in the course of the research work that independently of age terminal values priority are family values and health. With the age the role of socially oriented values is increasing, the active life is becoming more important. There are differences in the structure of instrumental values which are demonstrated by means of methods changing, by which the values-objectives can be achieved: the high school students give preference to moral-and-ethical ones, and students of higher school – to professionally notable. The taken research allowed to find out the peculiarities and structure of modern Ukrainian pupils and students value orientations, to monitor age differences of dynamic aspects of interviewees value system. The current results characterize the dynamics of value orientations while transition period from pupils to students age and allow to speak about the domination of private values over social ones among Ukrainian youth, about priority of mental and ethical values among senior pupils and professional values among students, and also about their causation of the complex of universal, age-related and professional causes. The transition from one age stage to another is characterized by the social situation development changing, new relation system with the world, which leads to the changes in the individual value sphere, which are improved by dates obtained in the research.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badania wartości ukraińskiej młodzieży przy pomocy metodyki M. Rokicza, która pozwala ujawnić strukturę terminalnych (wartości-cele) Возрастная динамика ценностных ориентаций школьной и студенческой молодежи… 70 i instrumentalnych (wartości-środki) wartości. W badaniu brali udział uczniowie z klas dziesiątej i jedenastej oraz studenci. To pozwoliło urzeczywistnić porównawczą analizę systemu wartości młodych ludzi różnych kategorii wiekowych. W wyniku badania ujawniono, że głównymi terminalnymi wartościami niezależnie od wieku są wartości rodzinne i zdrowie. Z wiekiem powiększa się znaczenie społeczno-zorientowanych wartości, bardziej pociągające staje się aktywne, czynne życie. W strukturze instrumentalnych wartości są różnice przejawiające się w zmianie środków, przy pomocy których mogą być osiągnięte wartości-cele: uczniowie starszej klasy oddają pierwszeństwo moralno- -etycznym, a studenci – fachowo-znaczącym wartościom. Przeprowadzone badanie pozwoliło ujawnić strukturę wartości nowoczesnych ukraińskich uczniów i studentów, wyśledzić wzrost różnicy dynamicznych aspektów wartości osób badanych. Otrzymane wyniki charakteryzują odrębności wartościowej sfery uczniów i studentów, dynamikę ich wartości i pozwalają twierdzić o przewadze wartości osobowościowo-znaczących nad społeczno-znaczącymi młodzieży ukraińskiej, jak również o ich zależności od właściwości wiekowych, a także właściwości rozwoju fachowego. Przejście od jednego etapu wiekowego do innego charakteryzuje się zmianą sytuacji społecznej rozwoju, nowym systemem współzależności ze światem i doprowadza do zmian w wartościowej sferze osobowości.

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-8333

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f7d63457-0b34-4c28-8675-840dcf3ff198
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.