PL EN


2016 | 2 | 11-27
Article title

Magia rewitalizacji w dobie niepokojącej nowoczesności

Content
Title variants
EN
Magic of Revitalization in the Age of Disturbing Modernity
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł próbuje poddać analizie procesy związane (uwikłane) z metodologiczną, intelektualną i kulturową tradycją takich pojęć, jak magia i rewitalizacja, występujących w naukach społecznych w XXI wieku wraz z odwołaniem się do niektórych możliwych uwarunkowań. Wiele dyscyplin powinno zwrócić uwagę na procesy nazwane związane z modernizacją struktur społecznych poprzez wykorzystanie zawartych w artykule treści. W szczególności ekonomiczne i kulturowe determinanty wybranych problemów oraz kierunek transformacji, który przebiega w polskim demokratyczno-normatywnym porządku społeczeństwa postmonocentrycznego, jest krytykowany nie tylko przez autora, lecz również akademickich profesorów, wykładowców oraz studentów. Jednakże w końcu artykułu autor wyraża własny optymizm co do waloryzacji podnoszonych kwestii, jak i przemawia za stosowaniem problematyki magii rewitalizacji w Polsce oraz w postindustrialnym świecie.
EN
The paper attempts to analyze the processes related to methodological, intellectual and cultural tradition of such notions as magic and revitalization occurring in social sciences in the XXI century with reference to some possible conditions. Many disciplines should pay attention to the processes connected with modernization of social structures through the use of the contents included in this article. In particular, economic and cultural determinants of selected issues and the direction of the transformation that occur in Polish democratic and normative order of post-monocentric society are criticized not only by the author but also university professors, lecturers and students. However, at the end of the paper, the author remains optimistic about the valorization of the issues raised above and the application of the magic of revitalization in Poland and in the postindustrial world.
Year
Issue
2
Pages
11-27
Physical description
Contributors
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
References
 • Barloeven C. (2000), Przezwyciężyć obcość. Droga do międzykulturowości, „Deutschland”, nr 3.
 • Bielska E. (2013), Koncepcje oporu we współczesnych naukach społecznych. Główne problemy,pojęcia, rozstrzygnięcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Buchowski M. (1999), Magia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Butscher R. (2001), Motor przemian, „Deutschland”, nr 2.
 • Chmielowski P. (1899), Artyści i artyzm, [w:] P. Chmielowski (red.), Studia i szkice z dziejów literatury polskiej, seria 1, Kraków [za:] H. Markiewicz (1974), Portret krytyka sumiennego 1846-1904, [w:] A. Biernacki (red.), Portrety uczonych polskich. Wybór, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Frazer J.G. (1962), Złota gałąź, przeł. H. Krzeczkowski, PIW, Warszawa.
 • Górnikowska-Zwolak E. (1999), Aktywność, aktywizacja, [w:] D. Lalak, T. Pilch (red.), Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Hajduk E. (2001), Kulturowe wyznaczniki biegu życia, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Hałas E. (1992), Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Norbertinum, Lublin.
 • Jaźwicka-Bujalska D. (2000), Między magią a religią, czyli zabobony i przesądy wśród duchowieństwa katolickiego we współczesnej Polsce, Universitas, Kraków.
 • Jensen H.E. (1957), Developments in Analysis of Social Thought, [w:] H. Backer (ed.), Modern Sociological Theory in Continuity and Change, Alvin Boskoff, New York.
 • Kaczmarek S. (2001), Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamiński I.C. (1993), Legimityzacyjna funkcja mitu, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Kapralski S. (1989), Rozum niepokalany i socjologia wiedzy, „Studia Socjologiczne”, nr 4.
 • Kauffman J. (1972), The Religion of Israel from Its Beginnings to the Babylonian Exile, New York [za:] M. Buchowski (1999), Magia, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Kołodziejska E. (2015), Dynamika sytuacji zawodowej absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Zielonogórskiego. Raport z badań absolwentów roczników 2005-2015, „Rocznik Lubuski”, nr 41.
 • Kubiak H. (1998), Charyzma, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • Kubinowski D. (2006), Rewitalizacja, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Lévi-Strauss C. (1969), Myśl nieoswojona, przeł. A. Zajączkowski, PWN, Warszawa.Lubaś M. (1995), Struktura, transformacje i bricdage. O antropologii mitu Claude’a Lévi-Straussa, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 1.
 • Malinowski B. (1990), Magia, nauka i religia, [w:] B. Malinowski, Dzieła, t. 7, PWN, Warszawa.
 • Markowska B., Mendel M. (2012), Wprowadzenie, „Zoon Politicon”, nr 3.
 • Marynowicz-Hetka E. (2007), Uwagi na zakończenie ‒ w kierunku transwersalności, [w:]
 • E. Marynowicz-Hetka (red.), Pedagogika społeczna. Debata, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Mendel M., Theiss W. (2016), Pamięć i miejsce in potentia: o mieście pełnym, „Pedagogika Społeczna”, nr 1.
 • Miszalska A. (2000), Sytuacja demokracji. U schyłku wieku. Niepokoje globalne, niepokoje polskie, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Podgórski M. (2009), Rewitalizacje – pomiędzy odnową a degradacją tkanki miejskiej. Przykład modernizacji ulicy Tumskiej w Płocku, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 2.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2001), Oblicza zmieniającej się współczesności. Szkice z pedagogiki społecznej, etnografii edukacyjnej i socjologii transformacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2014), Żywiołowość otaczającej współczesności a szanse na homeostazę społeczną. Studia, szkice i refleksje socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.
 • Schapper D. (1993), Le sens de l’ethnico-religieux „Archives en Sciences Sociales des Religions”, nr 81, [za:] P. Zawadzki (2003), Czas i tożsamość. Paradoks odnowienia problemu tożsamości, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Szafraniec K. (2015), Dynamika zagrożenia i przyszłość edukacji socjologicznej, [w:] M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliż (red.), Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, PAN, Warszawa.
 • Skrzypczak B. (2012), Pedagogika publiczna ‒ edukacyjne konteksty kreowania lokalnych polityk publicznych, „Zoon Politicon”, nr 3.
 • Smolińska-Theiss B. (1994), Siły ludzkie w teorii pedagogiki społecznej, „Studia Pedagogiczne”, t. 66.
 • Syrek E. (2008), Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 • Tambiah S.J. (1990), Magic, Science and Religion and the Scope of Rationality, Harvard University, Massachusetts.
 • Theiss W. (1997), Radlińska, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 • Tobera P. (2000), Niepokojąca nowoczesność, „Kultura i Społeczeństwo”, nr 3.
 • Tulibacki W. (1999), Absurd i wielcy nawiedzeni, [w:] W. Tulibacki, Z. Frydryszak (red.), O literaturze i filozofii. Problemy, twórcy, dzieła, Wydaw. ART, Olsztyn.
 • Turner L. (2005), From transformation to Revilitalieation. A New Research Agenda for a Constated Global Economy, „Work and Occupations”, vol. 32, No. 4.
 • Wilk T. (2010), Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha,
 • Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.Wołk Z. (2009), Kultura pracy, etyka i kariera zawodowa, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PJB, Radom.
 • Wołk Z. (2013), Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy, Difin, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d9023e-37f4-410f-8b0a-183262d6fa26
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.