PL EN


Journal
2011 | 37 | 1 | 67-82
Article title

Związki polskiej socjologii wychowania z pedagogiką światową w ostatnim trzydziestoleciu

Selected contents from this journal
Title variants
EN
The Connections of Polish Sociology of Education and World Pedagogy in the Last 30 Years
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents the state of contemporary Polish sociology of education and shows the factors which influenced its development. The first results from the change in the scientific analysis of upbringing and education. In the period after World War II people began to criticize the education and upbringing subordinated to the ideology of the dominant classes and serving primarily the persistence of the same social structure. These new "theories", containing clear ideological premises, began to be developed primarily by emancipatory pedagogy, and partially by the sociology of education. Secondly, the qualitative methods started to dominate over the quantitative ones in pedagogy and the phenomenon also affected the sociology of education. On the other hand, sociologists became interested in the problems connected with the impact of gender, body and other postmodernist issues, which resulted in retreat from the prevailing "hard" approach to sociology as a science. However, sociology still aims at searching an adequate description of social reality. All these processes contribute to the current state of Polish sociology of education that, despite the influence of ideologically engaged pedagogy, is developing as a sociological subdiscipline
Journal
Year
Volume
37
Issue
1
Pages
67-82
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
References
 • Ablewicz K. (1994), Hermeneutyczno-fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, UJ, Kraków.
 • Bauman Z. (2007), Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim, GWP, Gdańsk.
 • Brickera-Jenkins M., Hooyman N. (1987), Feminist pedagogika w zakresie edukacji dla zmian społecznych, „Feminist Teacher”, nr 2, s. 36-42.
 • Flis A., Kapralski S. (1989), Kulturowe mechanizmy rozwoju nauki, [w:] Racjonalność, nauka, społeczeństwo, red. H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek, PWN, Warszawa.
 • Giroux H. A. (1991), Reprodukcja, opór i akomodacja, „Nieobecne Dyskursy”, cz. I, s. 13-37.
 • Giroux H. A. (1991a), W kierunku nowej sfery publicznej, „Nieobecne Dyskursy”, cz. I, s. 57-65.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (1989), W poszukiwaniu tożsamości pedagogiki. Świadomość teoretyczno-metodologiczna współczesnej pedagogiki polskiej (geneza i stan), WSP, Bydgoszcz.
 • Jerschina J. (1984), Socjologia wychowania – historyczne korzenie, współczesna problematyka i perspektywa socjologiczna, [w:] Wybrane zagadnienia metodologiczno-teoretyczne badań socjologicznych, red. J. Wasilewski, Kraków.
 • Kopciewicz L. (2005), Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna: polsko-francuskie studium porównawcze, Impuls, Kraków.
 • Kopciewicz L. (2007), Rodzaj i edukacja: studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii
 • społecznej Pierre’a Bourdieu, DSWE TWP, Wrocław.
 • Kostyło H. (2000), Paulo Freire i jego rozumienie sytuacji edukacyjnej, [w:] „Nieobecne dyskursy”, red. Z. Kwieciński, cz. VI, UMK, Toruń, s. 215-230.
 • Melosik Z. (1994), Współczesne amerykańskie spory edukacyjne (między socjologią edukacji a pedagogiką postmodernistyczną), UAM, Poznań.
 • Melosik Z. (1996), Tożsamość, ciało, władza. Teksty kulturowe jako (Kon)teksty pedagogiczne, Edytor, Poznań-Toruń.
 • Krüger H. H. (2005), Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, GWP, Gdańsk.
 • Kwieciński Z. (1993), Mimikra czy sternik? Dramat pedagogiki w sytuacji przesilenia formacyjnego, [w:] Spory o edukacje. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Edytor, Warszawa.
 • Kwieciński Z. (2003), Pedagogika wobec kryzysu i przełomu. Funkcje ogólnopolskich zjazdów pedagogicznych w latach dziewięćdziesiątych, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red. A. Kicowska, UMK, Toruń.
 • Kwieciński Z. (2006), Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław.
 • Leppert R. (2003), Polskie zjazdy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku wobec problemu tożsamości jako dyscypliny naukowej, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red. A. Kicowska, UMK, Toruń.
 • Leszniewski T. (2010), Zmieniająca się rzeczywistość społeczna a poszukiwanie nowego języka naukowego. Rozważania z socjologią edukacji w tle, „Kultura i Edukacja”, nr 1, s. 7-27.
 • Leszniewski T., Wasielewski K., (2013) Socjologia wychowania w Polsce - pytania o wymiar tożsamościowy subdyscypliny, „Socjologia Wychowania”, nr 2 (209).
 • Lippitz W. (1993), Phänomenologische Studien In der Pädagogik, Deutscher Studienverlag, Weinheim.
 • McLaren P. (1991), Język, struktura i tworzenie podmiotowości, „Nieobecne Dyskursy”, cz. I, s. 38-56.
 • Meighana, R. (1993), Socjologia Edukacji, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Melosik Z. (2003) Kongresy pedagogiczne lat dziewięćdziesiątych XX wieku – od „pedagogiki zamkniętej” do „pedagogiki pogranicza”, [w:] Kongresy i zjazdy pedagogiczne w Polsce w XX wieku, red. A. Kicowska, UMK, Toruń.
 • Paulston R. G. (1993), Pedagogika porównawcza jako pole nakreślania konceptualnych map teorii i paradygmatów, [w:] Spory o edukacje. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Edytor, Warszawa.
 • Richter S. (1987), Socjologia i pedagogika – nowe kierunki badań, „Kwartalnik Pedagogiczny”, nr 4, s. 49-57.
 • Rybicki P. (1998), Socjologia wychowania, [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, red. W. Ambrozik, J. Modrzewski, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin, s. 79-110.
 • Sawisz A. (1989), Szkoła a system społeczny: wokół problematyki nowej socjologii oświaty, PWN, Warszawa.
 • Scering G. E. S. (1997), Themes of a Critical/Feminist Pedagogy: Teacher Education for Democracy, „Journal of Teacher Education”, nr 48(1), s. 62-68.
 • Seidman S. (2006), Koniec teorii socjologicznej: ponowoczesna nadzieja, [w:] A. Jasińska-Kania, L. M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, [wybór i opracowanie], Współczesne teorie socjologiczne. Antologia tekstów, Warszawa.
 • Shrewsbury C. M. (1987), What is Feminist Pedagogy? „Women’s Studies Qu-arterly”, vol. 15, 3-4, s. 6-14.
 • Szkudlarek T. (1993), Postkolonializm jako dyskurs tożsamości: w stronę implikacji dla polskich dyskusji edukacyjnych, [w:] Spór o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, Wydawnictwo Edytor, Warszawa-Toruń, s. 301-314.
 • Szmatka J. (1972), Socjologia wychowania – zarys problematyki, „Psychologia Wychowawcza”, nr 3, s. 303-319.
 • Sztompka P. (2008), Życie codzienne – temat najnowszej socjologii, [w:] Socjologia codzienności, red. P. Sztompka, M. Boguni-Borowska, Znak, Kraków.
 • Śliwerski B. (1991), Kontestacja pedagogiki końca XX wieku, „Nieobecne Dyskursy”, cz. I, s. 112-132.
 • Turner V. (2006), Proces rytualny, PIW, Warszawa.
 • Uziemiło A. O. (1966), Pedagogika społeczna i jej związki z socjologią wychowania, „Studia Socjologiczne”, nr 4, s. 177-205.
 • Wincławski W. (1998), U źródeł refleksji socjologicznej nad wychowaniem, [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, red. W. Am-brozik, J. Modrzewski, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin, s. 71-78.
 • Włodarek J. (1992), Socjologia wychowania w Polsce, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 • Włodarek J. (1998), Wychowanie jako przedmiot badań socjologicznych, [w:] Problematyka wychowania w twórczości polskich socjologów, red. W. Ambrozik, J. Modrzewski, Wydawnictwo Miscellanea, Koszalin, s. 307-324.
 • Zemło M. (1996), Nowa socjologia edukacji, Trans Humana, Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7d9f6be-e549-49df-903b-ad48754e45a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.