PL EN


2019 | 1 | 111-126
Article title

Skuteczność modułowej formy organizacji wykładu akademickiego

Content
Title variants
EN
Effectiveness of the modular form of organization the academic lecture
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Poszukiwania skutecznej formy organizacyjnej współczesnego wykładu akademickiego doprowadziły autora niniejszego artykułu do opracowania modułowej koncepcji wykładu akademickiego, w której twórczo wykorzystano założenia: technologii kształcenia, konstruowania obudowy dydaktycznej, problemowo-semiprogramowanej ekspozycji treści wykładu, przekazu prezentacji multimedialnej, procesu komunikowania informacji oraz teorii prezentacji multimedialnej. Strukturę organizacyjną wykładu oparto na pięciu modułach: pierwszy to moduł wprowadzający; drugi – kontrolny wartościujący stopień przygotowania studentów do wykładu; trzeci – autorski, prezentujący główne treści wykładu przez wykładowcę; czwarty – sprawdzający stopień przyswojenia i zrozumienia przez studentów treści wykładu; piąty – podsumowujący i ugruntowujący poznaną wiedzę oraz zachęcający studentów do dalszej aktywności na kolejnych wykładach. Założono, że powstała nowa koncepcja organizacji wykładu umożliwi: prezentację określonego kompendium wiedzy nie tylko przy aktywnej postawie wykładowcy, lecz również studenta; harmonijne włączenie tekstów konwencjonalnych z tekstami semiprogramowanymi; zmotywowanie studentów do recepcji treści wykładu poprzez wyzwalanie różnych rodzajów ich aktywności (intelektualnej, praktycznej, empirycznej, emocjonalnej); zapewnienie sprzężenia zwrotne (student – wykładowca), co w konsekwencji pozwoli na bieżącą obserwację i ewentualną korektę organizacji i przebiegu wykładu. Wartość opisanej koncepcji wykładu poddano porównawczym badaniom eksperymentalnym. Uzyskane wyniki (tabele 1 i 2) wykazały ponad wszelką wątpliwość, że nowa modułowa forma organizacji wykładu może przyczynić się do podniesienia skuteczności kształcenia przynajmniej w tym kluczowym elemencie, jakim jest wykład akademicki.
EN
Search for an effective organizational form of the academic lecture; lead the author of this article to elaborate a modular conception of an academic lecture, in which he used creatively such assumptions as: education technology, construction of didactic case, problem-semi-programmed lecture content, multimedia presentation direct, information communication process and multimedia presentation theory. The organizational structure of an academic lecture based on five modules: first – introduction, second – a control module that shows how students are prepared, the third one that presents the main content of a lecture, the next is a control module that checks acquisition and understanding by students and the last – summary module that consolidate a fresh knowledge and encouraging students to continue their activity on subsequent lectures. It was assumed that a new concept for the organization of the lecture was created that would enable: firstly, the presentation of a specific compendium of knowledge not only with not the active attitude of the lecturer, but also the students; secondly, harmonious combination of conventional texts with semiprogrammed texts; third, the concept will motivate students to the reception of the lecture content that trigger various types of their activity (intellectual, practical, empirical, emotional); the last, feedback (student-lecturer) that in consequences cause present observation and eventual correction of the organization and course of the lecture. The value of the lecture concept described was subjected to comparative experimental research. The results (tables 1 and 2) showed beyond any doubt that the new modular form of the organization of the lecture can contribute to the improvement of the effectiveness of education at least in this element, which is an academic lecture.
Year
Issue
1
Pages
111-126
Physical description
Dates
published
2019-06-28
Contributors
 • Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie
References
 • Clauss G., Ebner H., Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów, przeł. J. Olesiak, Warszawa 1972.
 • Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Warszawa 1999.
 • Guilford J.P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, przeł. J. Wojtyniak, Warszawa 1964.
 • Hendrykowski M., Język ruchomych obrazów, Poznań 1999.
 • Jagodzińska M., Obraz w procesach poznania i uczenia się, Warszawa 1991.
 • Kąkolewicz M., Klasyfikacja form komunikatów dydaktycznych, „Neodidagmata” 1996, nr XXII.
 • Kubielski W.W., Efektywność kompleksowo obudowanego wykładu problemowo-semiprogramowanego w szkole wyższej. Effectiveness of completely enclosed problematic and semi-programmed lecture at the university, „General and Professional Education” 2014, nr 2.
 • Kubielski W.W., Kompleksowo obudowany wykład problemowo-semiprogramowany w szkole wyższej, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia” 2013, nr 7.
 • Kubielski W.W., Nowa forma organizacji wykładu akademickiego, [w:] Innowacyjność w zarządzaniu oświatą, red. L. Pawelski, Szczecinek 2015.
 • Kubielski W.W., Unowocześnienie procedury konstruowania i oceny kompleksowej obudowy dydaktycznej zajęć przeznaczonej dla studentów, „Zeszyty Naukowe SSW Stargaradinum” 2012, z. 4.
 • Kubielski W.W., Wpływ odpowiednich form oceny i metod sprawdzania bieżących i końcowych rezultatów kształcenia na wartość tej oceny i obiektywną ocenę kształcenia, „Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia” 2011, nr 4.
 • Kubielski W.W., Błaszczyk-Kubielska E., Analiza i ocena przekazu komunikatów dydaktycznych za pomocą prezentacji multimedialnej, „Zeszyty Naukowe Koszalińskiej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych” 2010, z. 5.
 • Kubielski W.W., Suchocka A.A., Statystyka dla pedagogów. Podstawowe pojęcia i techniki opracowywania wyników badań, Słupsk 2003.
 • Lienert G.A., Verteilung Freie Methoden in der Biostatistic dargestellt au Beispielen aus der psychologischen, medizinischen Und biologischen Forschung, Meisenheim 1962.
 • Strykowski W., Rola mediów w edukacji, „Edukacja Medialna” 1996, nr 2.
 • Zieliński R., Tablice statystyczne, Warszawa 1972.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7e42484-5a80-4626-923a-5890bd8159ef
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.