PL EN


2013 | 2 | 2 | 63-71
Article title

Kategoria korzyści jako przesłanka oceny ekwiwalentności świadczeń w stosowaniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk

Content
Title variants
EN
The concept of benefit as the evaluation parameter for equivalency in the application of Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor zwraca uwagę na konieczność podejścia ekonomicznego w stosowaniu art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk. Istotą wykładni tego przepisu nie może być wyłącznie prawna analiza pojęć tworzących przepis art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk i jego literalne brzmienie; interpretacja tego przepisu powinna odnieść się także do rynkowych aspektów jego stosowania. Instrumentem oceny ekwiwalentności świadczeń w ramach kontraktów zawieranych przez sklepy wielkopowierzchniowe z ich dostawcami powinna być kategoria korzyści. Kategoria korzyści jest o tyle istotna, że dopuszczalne jest pobieranie od dostawców szeroko rozumianych tzw. opłat półkowych, jeśli możliwe jest wykazanie, że dostawcy uzyskują wymierną korzyść za płaconą cenę. Ratio legis tego przepisu w żadnym wypadku nie da się bowiem sprowadzić do nakazu wyeliminowania innych umów (których przedmiotem są np. usługi przewozu towarów, usługi marketingowe, usługi doradztwa czy usługi logistyczne), poza umowami dotyczącymi przyjęcia towaru do sprzedaży. Analiza ekwiwalentności świadczeń powinna uwzględniać nie tylko porównanie kosztów poniesionych przez odbiorcę na akcję reklamową z hipotetycznymi kosztami, które dostawca musiałby ponieść samodzielnie dla uzyskania porównywalnego poziomu sprzedaży swoich towarów, lecz także powinna uwzględniać korzyści niemożliwe do oszacowania w kategoriach ilościowych, jak np. możliwość kontynuowania współpracy dostawcy z siecią wielkopowierzchniową w przyszłości. Koncepcja oceny korzyści dostawców oraz odbiorców towarów w analizie powiązań kontraktowych na tle art. 15 ust. 1 pkt 4 uznk umożliwia realną, rynkową ocenę ekwiwalentności świadczeń.
EN
Emphasized here is the need to use an economic approach to the application of Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act. A legal analysis of the terms used therein and its literal wording cannot form the only basis of its interpretation which should also include market aspects of its application. The notion of benefits should be used as a instruments to assess ‘equivalence of benefits’ under contracts concluded by large-format stores with their suppliers. The concept of benefits is important because it is acceptable to collect slotting fees if it is possible to prove that suppliers gain a measurable benefit for the fee they pay. The ratio legis of Artile 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act can under no circumstances be brought down to the order to eliminate agreements other than those on the acceptance of goods for sale such as those on goods transport or on marketing, consulting or logistic services. The analysis of equivalence of benefits should therefore include not only a simple comparison of costs borne by a retail chain on an advertising campaign with the hypothetical costs that a supplier would have to bear if it was to conduct it on its own to achieve a comparative sales volume. Considered in such an analysis should also be benefits impossible to estimate in terms of quantity such as, for example, possible future cooperation between the supplier and a large-format retail chain. Assessing respective benefits for suppliers and recipients of goods within the analysis of their contract relations in light of Article 15(1)(4) of the Combating Unfair Competition Act makes it possible to arrive at a realistic market evaluation of equivalence of benefits.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
63-71
Physical description
Dates
published
2013-02-12
Contributors
  • Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
References
  • Milewski R., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  • Szwaja J. (red.), Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, wyd. 3, C.H. Beck, Warszawa 2013
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f7fa852a-a289-4f0b-aab0-6965359334d0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.