PL EN


2017 | 37(2) | 15-32
Article title

Carole Pateman o dochodzie podstawowym

Content
Title variants
EN
Carole Pateman on the basic income
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ideę bezwarunkowego dochodu podstawowego w uję ciu Carole Pateman. Jej stanowisko zostało porównane z koncepcją dochodu podstawowego Bru- ce'a Akcermana/Anne Alstott oraz Philippe Van Parijsa. Artykuł rekonstruuje argumenty Pateman, które dowodzą przewagi jej stanowiska. Konkurencyjne koncepcje dochodu podstawowego charakteryzują się brakiem konsekwencji wywodu oraz krótkowzrocznością w odniesieniu do tematu feminizmu. Novum koncepcji Pateman polega na powią zaniu dochodu podstawowego z procesem demokratyzacji oraz emancypacją kobiet (demokratyzacja powinna dotyczyć również sfery gospodarstwa domowego). W artykule zostało również omówione zagadnienie free riders oraz kontynuacja myśli Pateman dokonana przez Michaela Goodharta.
EN
The article presents an idea of unconditional basic income as proposed by Carole Pateman. Her viewpoint has been compared to the concept of basic income of Bruce Akcerman/Anne Alstott and Philippe Van Parijs. The article reconstructs Pateman's arguments which prove the superiority of her stance. Competitive concepts (of basic income) are characterised by the lack of reasoning consistency and short-sightedness in relation to the topic of feminism. The novelty of Pateman's idea consists in establishing the connection between the basic income and the process of democratisation and emancipation of women (democratisation should also concern the sphere of a household). The article also discusses the issue of free riders and the continuation of Pateman's thoughts by Michael Goodhart.
Contributors
 • Katedra Filozofii UEK Zakład Etyki i Filozofii Społecznej
References
 • Ackerman, B., Alstott, A. (1999). The Stakeholder Society. New Haven: Yale University Press.
 • Alstott, A.L. Good for Women. Pobrano z: http://bostonreview.net/archives/BR25.5/alstott. html [dostęp: 25.12.2016].
 • The Basic Income Earth Network. Pobrano z: http://www.basicincome.org [dostęp: 25.12.2016].
 • Bregman, R. (2016). Utopia for Realists: The Case for a Universal Basic Income, Open Borders, and a 15-hour Workweek. The Correspondent.
 • De Wispelaere, J., Morales, L. (2016). Is there (or should there be) a right to basic income? Philosophy & Social Criticism, vol. 42, no. 9, s. 920-936.
 • Dzierzgowski, J. (2007). Przeciw tyranii szefów, mężów i biurokratów. Idea dochodu gwa-rantowanego i związane z nią kontrowersje. Pobrano z: http://www.iooi.pl/file/92/dzierz- gowski.pdf [dostęp: 25.12.2016].
 • Goodhart, M. (2008). A Democratic Defense of Universal Basic Income. W: D.I. O'Neill, M.L. Shanley, I.M. Young (red.), Illusion of Consent. Engaging with Carole Pateman. University Park: Penn State University Press, s. 139-162.
 • Karalus, A. (2015). Kontrowersje wokół zagadnienia sprawiedliwości dystrybutywnej. Filo-Sofija, nr 29, s. 219-238.
 • Mika, B. (2014). Dochód podstawowy i jego konsekwencje dla świata pracy. Praktyka Teoretyczna, nr 2 (12). Pobrano z: http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr12_2014_ Dochod_podstawowy/06.Mika.pdf [dostęp: 25.12.2016].
 • Panitch, V. (2011). Basic income, decommodification and the welfare state. Philosophy & Social Criticism, vol. 37, no. 8, s. 935-945.
 • Pateman, C. (1985). The Problem of Political Obligation: A Critique of Liberal Theory. Cambridge: Polity in association with Blackwell.
 • Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Cambridge: Polity Press.
 • Pateman, C. (2003). Freedom and Democratization: Why Basic Income is to be Preferred to Basic Capital. W: K. Dowding, J. De Wispelaere, S. White (red.). The Ethics of Stakeholding. Basingstoke/New York: Palgrave Macmillan, s. 130-148.
 • Pateman, C. (2003a). Democratizing Citizenship: Some Advantages of a Basic Income. W: E.O. Wright (red.), Redesigning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism. London/New York: Verso, s. 83-98.
 • Pateman, C. (2005). Another Way Forward: Welfare, Social Reproduction, and a Basic Income. W: L. Mead and Ch. Beem (red.), Welfare Reform and Political Theory. New York: Russell Sage Foundation, s. 34-64.
 • Pateman, C., Mills, Ch.W. (2007). Contract and domination. Cambridge: Polity Press.
 • Pateman, C. (2014). Kontrakt płci, przeł. J. Mikos. Warszawa: Czarna Owca.
 • Polska Inicjatywa Obywatelska na rzecz Wprowadzenia Bezwarunkowego Dochodu Podstawowego http://bezwarunkowydochodpodstawowy.pl/.
 • Rawls, J. (1994). Teoria sprawiedliwości, przeł. M. Panufnik i inni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Rifkin, J. (2003). Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, przeł. E. Kania. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.
 • Robeyns, I. (2001). Czy dochód podstawowy odda sprawiedliwość kobietom?, przeł. M. Szlinder. Pobrano z: www.praktykateoretyczna.pl/ingrid-robeyns-czy-dochod-podstawowy-odda-sprawiedliwosc-kobietom [dostęp: 25.12.2016].
 • Van Parijs, P. (1991). Why Surfers Should be Fed: The Liberal Case for an Unconditional Basic Income. Philosophy and Public Affairs, vol. 20, no. 2, s. 101-131.
 • Van Parijs, P. (1992). Competing justifications of Basic Income. W: tegoż (red.), Arguing for Basic Income: Ethical Foundations for a Radical Reform. London/New York: Verso.
 • Van Parijs, P. (1995). Real Freedom For All. Oxford: Clarendon Press.
 • Van Parijs, P. (2000). A Basic Income for All. Boston Review, October/November. Pobrano z: http://bostonreview.net/archives/BR25.5/vanparijs.html [dostęp: 25.12.2016].
 • Van Parijs, P. (2001). What's Wrong With A Free Lunch? Boston: Beacon Press Books. Van Parijs, P. (2004). Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty-First Century. Politics & Society, vol. 32, no. 1.
 • Van Parijs, P. (2008). Dochód podstawowy dla wszystkich. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 11, s. 139-153.
 • Van Parijs, P. Cultural diversity against economic solidarity? Pobrano z: https://www.uclo- uvain.be/cps/ucl/doc/etes/documents/FrancquiBook1.pdf [dostęp: 25.12.2016].
 • Vickery, P. (2012). Utility, Character, and Mill's Argument for Representative Government. Pobrano z: http://scholarworks.gsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1114&conte- xt=philosophy_theses [dostęp: 25.12.2016].
 • Vollenweider, C. (2013). Domestic service and gender equality: An unavoidable for the feminist debate on basic income. Basic Income Studies, nr 8, s. 19-41.
 • White, S. (2003). The Citizen's Stake and Paternalism. W: E.O. Wright (red.), Redesi- gning Distribution: Basic Income and Stakeholder Grants as Alternative Cornerstones for a More Egalitarian Capitalism. London—New York: Verso, s. 61-74.
 • Wollstonecraft, M. (2011). Wołanie o prawa kobiety, przeł. E. Bodal i inni. Warszawa: Wyd. Mamania.
 • Zelleke, A. (2005). Basic income in the United States: Redefining citizenship in the liberal state. Review of Social Economy, vol. 63, no. 4, s. 633-648.
 • Zelleke, A. (2008). Should feminists endorse a Basic Income?: Institutionalizing the universal caregiver through an Unconditional Basic Income. Pobrano z: http://www.socialjustice. ie/sites/default/files/file/ [dostęp: 25.12.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8097bf8-6e37-4883-8055-9579349dab10
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.