PL EN


2013 | 40 | 1(466) | 16-21
Article title

Rekomendacje: środowiskowe formy opieki dla osób starszych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Recommendations: community-based services for elderly people
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przemiany demograficzne społeczeństw europejskich powodują, że znacznie wzrasta zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze w populacji seniorów, stąd bardzo istotną sprawą jest rozwój poradnictwa w tym zakresie. Międzynarodowy projekt „Zwiększenie dostępu do środowiskowych form opieki dla osób starszych, mieszkających w gospodarstwach domowych” miał za zadanie uświadomić osobom starszym i ich opiekunom dostępne formy pomocy oraz zachęcić ich do korzystania z nich. Testowanie różnych strategii dostępu do poradnictwa ukierunkowanego na osoby starsze pozwoliło na wypracowanie zaleceń zawartych w rekomendacjach, które m.in. zwróciły uwagę na rolę pośredników w przekazywaniu informacji i konieczność dostosowywania oferty świadczeń do potrzeb osób starszych.
EN
Demographic changes of the European societies cause the great enlargement of the needs for care services in the elderly population. The development of the care counseling services is therefore essential. The international project “Improving Access to Community-Based Services for older People Living at Home” was launched to help elderly people and their caregivers to find the appropriate health care services and to encourage them to take advantage of such services. Testing of the access strategies to care counseling targeted at older people enabled to prepare specific recommendations. The recommendations stressed among other the role of mediators during informing process and the necessity to tailor the services to the expectations of older people.
Year
Volume
40
Issue
Pages
16-21
Physical description
Contributors
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
 • Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński
References
 • Bień B. (2002), Opieka zdrowotna i pomoc w chorobie, w: Polska starość, Red. B. Synak, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 78–100.
 • Bień B., Doroszkiewicz H. (2006), Opieka długoterminowa w geriatrii: dom czy zakład opieki?, „Przewodnik Lekarza” nr 10, s. 48–57.
 • Błędowski P., Wilmowska-Pietruszyńska A. (2009), Organizacja opieki długoterminowej w Polsce – problemy i propozycje rozwiązań, „Polityka Społeczna” nr 7, s. 9–13.
 • Bowling A., Farquahar M., Grundy E. (1991), Who are the consistently high users of health and social services? A follow-up study two and half years later of people aged 85+ at baseline, „Health and Social Care” nr 1, s. 227–187.
 • Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2012), Dostępność usług środowiskowych dla osób starszych, „Polityka Społeczna” nr 4, s. 14–19.
 • Czapiński J., Panek T., red. (2006), Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków 2005, Vizja Prees&IT, Warszawa.
 • Czekanowski P. (1995), Pomoc rodzinna i pozarodzinna w życiu osoby starszej, „Gerontologia Polska” nr 3 (1–2), s. 20–25.
 • Eurostat (2011), Active ageing and solidarity between generations A statistical portrait of the European Union 2012, Luxembourg: Publications Office of the European Union, na stronie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-EP-11-001/EN/KS-EP-11-001-EN.PDF
 • Kowaleski J.T., Pietruszek M. (2006), Miejsce osób w starszym wieku w strukturze demograficznej mieszkańców Polski (stan obecny i perspektywy), w: Ludzie starzy w polskim społeczeństwie w pierwszych dekadach XXI wieku, Red. J.T. Kowaleski, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 11–42.
 • Lanzieri G. (2011), The greying of the baby boomers. A century- long view of ageing in European populations, na stronie:
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-023/EN/KS-SF-11-023-EN.PDF
 • Stypuła A., Brzyska M., Tobiasz-Adamczyk B. (2011), Postrzeganie usług kierowanych do osób starszych w Polsce przez świadczeniobiorców i świadczeniodawców, „Polityka Społeczna” nr 9, s.12–17.
 • Szczerbińska K., red. (2006), Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Szczerbińska K., Hubalewska-Hoła A. (2003), Korzystanie i zapotrzebowanie osób starszych na świadczenia opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, „Gerontologia Polska” nr 11(3), s. 137–143.
 • Wojszel Z.B. (2009), Geriatryczne zespoły niesprawności i usługi opiekuńcze w późnej starości. Analiza wielowymiarowa na przykładzie wybranych środowisk województwa podlaskiego, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f80eaace-2ef1-4a46-bf5f-05e2c48a3bfc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.