PL EN


2012 | 2(3) | 3-17
Article title

Polityka konsumpcji

Content
Title variants
EN
Consumption Policy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Przemiany gospodarcze i społeczne w świecie w ostatnich dekadach, a szczególnie dynamiczny wzrost produkcji, procesy globalizacji, zmiany systemów wartości oraz wzrost zamożności ludzi zrodziły tzw. masową konsumpcję. Zmiany te nie odbywają się jednak zgodnie z jakimiś świadomie wyznaczonymi przez ludzi wzorcami, lecz są na ogół spontaniczne i chaotyczne. Szybko rosnąca, i podporządkowana tylko prawom rynku, konsumpcja niesie ze sobą nie tylko korzyści, ale i wielkie zagrożeń. W świetle tych ostatnich rysuje się konieczność aktywnych działań w zakresie kształtowania bieżącej i przyszłej konsumpcji, czyli potrzeba polityki konsumpcji. Podstawą polityki konsumpcji stanowić powinien tzw. perspektywiczny wzorzec konsumpcji. Głównym podmiotem tej polityki powinno być państwo - w szerokim rozumieniu tego pojęcia. Przedmiot polityki konsumpcji stanowiłyby problemy zaspokojenia poszczególnych rodzajów potrzeb (żywieniowych, mieszkaniowych, edukacyjnych itp.). W celu realizacji celów polityki konsumpcji wykorzystać należy różnorakie narzędzia - ekonomiczne, społeczno-kulturowe oraz administracyjne.
EN
The economic and social developments in the world in the recent decades, and particularly the dynamic growth of production, globalisation processes, changes in the value systems as well as growth of people's wealth have given rise to the so-called mass consumption. However, those changes do not take place in accordance with any consciously fixed by people patterns but they usually are spontaneous and chaotic. The quickly growing and subordinated only to the market rules consumption entails not only benefits but many threats, too. In the light of the latter, there is the need for active actions in the area of formation of the current and future consumption, i.e. the need for consumption policy. The consumption policy's base should be the so-called perspective consumption pattern. The main subject of this policy should be the state - in the broad sense of this notion. The consumption policy's object would be problems of satisfying particular types of needs (nutritional, housing, educational, etc.). For the purpose of implementation of the consumption policy there should be used various tools: economic, socio-cultural and administrative.
Year
Issue
Pages
3-17
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6929
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f814661d-1a7b-42fd-928d-e3419437f7eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.