PL EN


2017 | 18 | 2 | 252-262
Article title

OCENA KONWERGENCJI KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Z WYKORZYSTANIEM WYBRANYCH INDEKSÓW

Content
Title variants
EN
THE ASSESSMENT OF CONVERGENCE OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES USING THE SELECTED INDEXES
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę oceny konwergencji krajów UE w latach 1995-2015. Analizie poddano rozwój społeczno-gospodarczy, mierzony indeksem HDI oraz wydajność środowiskową mierzoną indeksem EPI. Oszacowano funkcje trendu dla badanych wskaźników i oceniono ich zróżnicowanie. Przeprowadzona analiza wskazuje na konwergencję nowych krajów członkowskich ze starymi w obszarze rozwoju społeczno-gospodarczego i stabilizację w obszarze wydajności środowiskowej.
EN
The article attempts to assess the convergence of EU countries in the years 1995-2015. Socio-economic development (measured by the HDI index) and environmental performance (measured by the EPI index) were analyzed. The trend functions for the surveyed indicators were estimated and their differentiation was assessed. The analysis shows the convergence of the new member states with the old members in the area of socio-economic development and stabilization in the area of environmental performance.
Contributors
 • Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
References
 • Karmowska G., Marciniak M. (2016) Poziom i jakość życia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Konwergencja czy dywergencja? Journal Of Agribusiness And Rural Development, 40 (2), UP Poznań.
 • Kasprzyk L. (2003) Gospodarcze i społeczne aspekty rozwoju ludzkości u progu XXI wieku. [w:] (red.) E. Haliżak, R. Kuźniar Prawo, instytucje i polityka w procesie globalizacji. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kawala P. (2012) Mierniki rozwoju gospodarczego, czyli jak obiektywnie mierzyć świat. Analiza UniaEuropejska.org, 4 (12).
 • Klimowicz M. (2014) Ewolucja celów polityki regionalnej Unii Europejskiej w procesie integracji gospodarczej. [w:] Procesy integracyjne i dezintegracyjne w Europie. Praca zbiorowa, OTO, Wrocław, http://www.repozytorium. uni.wroc.pl/ Content/60489/00_ Procesy_ integracyjne_i_dezintegracyjne_w_Europie.pdf [pobranie 13.06.2017]
 • Kukuła K. (2003) Elementy statystyki w zadaniach. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Kukuła K. (2010) Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 27.
 • Malaga K., Kliber P. (2007) Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Wydawnictwo AE w Poznaniu, 22-25.
 • Nowak E. (2002) Zarys metod ekonometrii. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Próchniak M., Rapacki R. (2007) Konwergencja beta i sigma w krajach postsoc-jalistycznych w latach 1990-2005. Bank i kredyt, 42-60.
 • Tondl G. (2001) Convergence after divergence? Regional Growth in Europe. Springer, Wien, New York, 118.
 • www.hdr.undp.org/en/2016-report [pobranie 13.03.2017]
 • www.mfiles.pl/pl/index.php/Konwergencja [pobranie 13.05.2017]
 • www.epi.yale.edu/sites/default/files/2016EPI_Full_Report_opt.pdf [pobranie 1.05.2017]
 • www.epi.yale.edu/reports/2016-report [pobranie 3.06.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8207475-50b5-4b93-8f84-dacc9348bd29
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.