PL EN


2013 | 3(82) | 119-132
Article title

Diagnoza sytuacji społeczno-zawodowej osób młodych

Authors
Content
Title variants
EN
The diagnosis of social and professional situation of the youth
Languages of publication
PL
Abstracts
A very high percentage of young people, under the age of 24, is reported to be unemployed in Poland. This phenomenon tends to increase. This is particularly evident in the subregion of Radom, where the reported data are more negative then the average of the Mazovion region. The conducted diagnostic research focused on the young unemployed confirms the existence of the key problems which justifies the need to implement tools to support activities that could reverse this negative trend.
PL
Badanie dotyczące diagnozy sytuacji młodych osób pozostających bez zatrudnie-nia przeprowadzono na potrzeby Projektu z komponentem ponadnarodowym pn. „Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green – Job” w ra-mach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”; Działanie 6.1. „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktyw-ności zawodowej w regionie”; Poddziałanie 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Zostało zrealizowane w sierpniu– –październiku 2012 r. przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Głównym celem badania było pozyskanie wiedzy na temat sytuacji społeczno--zawodowej osób bezrobotnych poniżej 24 roku życia zamieszkujących podregion radomski i powiat grójecki. Pozyskana wiedza z jednej strony pozwoliła na poznanie rzeczywistego obrazu ukazującego m.in. bariery w aktywności zawodowej osób do 24 r.ż., a z drugiej pomoże w lepszym dopasowaniu do wymogów danej grupy respondentów oferty szkoleniowej bazującej na podejściu modułowym.
Contributors
References
  • Bańka A.: Nowoczesne doradztwo kariery, pośrednictwo pracy, formy szkolenia młodzieży: podręcznik programowy. Warszawa: Ochotnicze Hufce Pracy. Komenda Główna, 2010.
  • Dąbrowski Ł., Jerzmański A.: Raport z analizy dostępnych danych zastanych pod kątem sytuacji na rynku pracy młodzieży poniżej 24 roku życia, w szczególności problemu bezrobocia w podregionie radomskim i powiecie grójeckim w latach 2010–2012. Projekt Green-Job, Radom 2012.
  • Diagnoza potrzeb i postaw młodzieży w kontekście szans na rynku pracy, (red.) J. Florczak, A. Mordzon, Kutno 2010.
  • Młodzież a rynek pracy (red.), B. Leszczyńska, WUP, Warszawa 2013.
  • Nowoczesne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy dla młodzieży, (red.) E. Giermanowska, J. Kotzian, Warszawa 2011.
  • PI-PWP Model Regionalnego Centrum Kompetencji Technologicznych Green-Job: http://green.radom.zdz.kielce.pl/ z dnia 12.11.2013 r.
  • Skórska A.: Młodzież na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, Wydawnictwo WszB, Poznań 2004.
  • Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego z komponentem ponadnarodowym, ITeE – PIB w Radomiu – ZDZ Radom – PUP w Radomiu, Radom 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f82f5ad4-bf5b-4e78-8ef7-62b529dcd5af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.