PL EN


2015 | 9 | 2 | 53-74
Article title

Sakrament pokuty i pojednania. Kryzys współczesny i kryzys doktrynalny

Content
Title variants
EN
The sacrament of penance. Contemporary crisis and the doctrinal response
Languages of publication
Abstracts
PL
Sakrament pokuty i pojednania – spowiedź – stał się w ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem rozmaitych interpretacji teologicznych, które wpłynęły na jego praktykowanie. Niejednokrotnie proponowane interpretacje przyczyniły się do wywołania rozmaitych sytuacji kryzysowych w jego praktykowaniu albo przynajmniej wzbudzają podejrzliwość w stosunku do niego. Sytuacja domaga się ponownego przemyślenia niektórych aspektów teologii sakramentu pokuty i pojednania. Wydaje się, że utrwalona doktryna kościelna w tej materii sugeruje potrzebę przemyślenia zwłaszcza trzech kwestii: jaka jest specyfi czna łaska sakramentu spowiedzi, na czym polega upodobnienie do Chrystusa, którego ten sakrament dokonuje, oraz w czym wyraża się jego właściwa eklezjalność. Na te trzy kwestie zostaje zwrócona uwaga w niniejszym artykule, przy bezpośrednim odniesieniu się do wspomnianych przejawów kryzysu w dziedzinie pokuty sakramentalnej.
EN
The sacrament of Penance and Reconciliation – a confession – in the recent decades has become a subject of manifold theological interpretations which have infl uenced its practicing. Recursively suggested interpretations have resulted in various critical moments in its practicing, or at least they contribute to the rise of suspicions directed at it. The situation calls for reconsideration of certain aspects of the theology of the sacrament of Penance and Reconciliation. It appears that the Church doctrine preserved in this matter implies the need for consideration of the three most vital questions, namely: what is the specifi c grace of the sacrament of Penance, what does the likeness of Christ, resulting from this sacrament, consist in, and how is the actual ecclesiality of the sacrament manifested. This article focuses on these three questions, positioning itself in a direct reference to the mentioned symptoms of the crisis in the sphere of sacramental penance. In the case of the fi rst question the reader’s attention is brought to the relation between the sacrament of Penance and Baptism, which makes it possible to grasp the specifi city of sacramental penance. The second question emphasises the truth that the likeness of Christ the Redeemer, who through his death judges men’s sins, may be achieved only by penance. As far as the third question is concerned, it is reminded that through conversion and penance a Christian renews his bond with the Church that in turn supports the sinner in the act of conversion and penance.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
53-74
Physical description
Contributors
 • profesor nadzwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, janusz.krolikowski@upjp2.edu.pl
References
 • Bonhoeffer D., Gemeinsamen Leben, 8. Aufl ., München 1970.
 • Bozzolo A., La teologia sacramantaria dopo Rahner. Il dibattito e i problemi, Roma 1999.
 • Bunini A., La riforma liturgica (1948–1975), Roma 1983.
 • Caprile G., Il Sinodo dei Vescovi del 1983. Sesta assemblea generale (29 settembre – 29 ottobre 1983), Roma 1985.
 • Caselles H., La Bible et son Dieu, Paris 1989.
 • Chapelle A., Les Fondaments de l’Etique. La symbolique de l’action, Bruxelles 1988.
 • Galot J., Eucaristia e penitenza. Problema teologico e pastorale, „La Civiltà Cattolica” 125 (1974), s. 132–141.
 • Ganne P., La route vers la vie. Péché, pardon et communion des saints, Québec 2006.
 • Haag H., Biblische Schöpfungslehre und kirchliche Erbsündlehre, Stuttgart 1966.
 • Killmartin E.J., Christian Liturgy: Theology and Practice, t. 1: Systematic Theology of Liturgy, Kansas City 1988.
 • Manders H., Un Dieu qui restaure toutes choses. L’aspect de la réconciliation des prierès
 • eucharistiques romaines, „Concilium” [fran.] 61 (1971), s. 103–111.
 • Moysa S., Słowo zbawienia, Kraków 1974.
 • Mrówka K., Filozofi czny sens przebaczenia, Tarnów 2008.
 • Ocariz F., La realtà del peccato nella cultura e nella catechesi della Chiesa, w: Salvezza
 • cristiana e culture odierne, praca zbior., t. 2, Torino–Leuman 1985, s. 281–294.
 • 49 Ambroży, Apologa prophetae Davis 12, 58.
 • Sakrament pokuty i pojednania
 • Poschmann H., Paenitentia secunda. Die kirchliche Busse in ältesten Christemtum bis
 • Cyprian un Origenes, Bonn 1940.
 • Rahner K., Podstawowy wykład wiary. Wprowadzenie do pojęcia chrześcijaństwa, tłum. T. Mieszkowski, Warszawa 1987.
 • Rahner K., Sakramenty Kościoła. Medytacje, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1997.
 • Ratzinger J., Zum Begriff des Sakramentes, München 1979.
 • Ratzinger J., La celebrazione del sacramento con l’assoluzione generale, „L’Osservatore
 • Romano” [wł.], 27 II 1985, s. 5.
 • Scheffczyk L., Die Heiligkeit Gottes. Ziel und Form der Christenleben, w: Gott der Heilige und das Heil, Hrsg. L. Scheffczyk, H. Schlier, Th. Schnitzler, St. Augustin 1979,
 • s. 15–46.
 • Schillebeeckx E., Chrystus Sakrament spotkania z Bogiem, tłum. A. Zuberbier, Kraków 1966.
 • Schönborn Ch., Bóg zesłał Syna swego. Chrystologia, tłum. L. Balter, Poznań 2002.
 • Speyr A. von, Spowiedź, tłum. W. Szymona, Poznań 1992.
 • Yanguas J.M., Llamada universal a la santidad, preceptos e consejos, w: Dar rasón de
 • la esperanza. Homenaje al Prof. Dr. José Luis Illanes, ed. T. Trigo, Pamplona 2004,
 • s. 1075–1091.
 • Zellweger E., Beichte und Vergebung, Basel 1959.
 • Ziegenaus A., Umkehr – Versöhnung – Friede. Zu einer theologisch verantworteten Praxis
 • von Bussgottesdienst und Beichte, Freiburg 1975.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-4572
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f83785dd-9b32-4393-9b78-4db9c38ca608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.