PL EN


2016 | 1(28) | 89-104
Article title

Etyka menedżerska w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Content
Title variants
EN
Managerial ethics in human resource management
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Identification of a place of managerial ethics in the system which regulates business activities on the market today is an important task. Culture has always been a part of the economic activities. Social conditions remain unchanged, regardless of the business opportunities. To understand the influence of a socio-cultural complexity on success of the company cooperation between an employer and employees, the staff in general, is needed. Determination of a value system becomes a priority while communication, as well as during negotiations. It allows to assess business ethics on the basis of different cultures. Moreover, it will help to solve problems at the international level. In the twenty-first century, ethical management is the requirement for managers to achieve excellence and organizational effectiveness.
PL
Istotnym zagadnieniem etyki menedżerskiej jest określenie jej miejsca w systemie regulującym działalność biznesu na współczesnym rynku. W działalności gospodarczej kultura towarzyszyła człowiekowi od zawsze. Uwarunkowania społeczne niezależnie od możliwości prowadzenia działalności gospodarczej pozostają niezmienne. Warunkiem koniecznym do zrozumienia złożoności społeczno-kulturowej dla osiągnięcia sukcesu firmy jest konieczność współpracy pomiędzy pracodawcą i pracownikami, a także zespołami ludzkimi. Określenie systemu wartości staje się priorytetem podczas komunikowania się, a także w trakcie negocjacji. Pozwala na ocenę etyki biznesu na podstawie różnych kultur, a ponadto przyczyni się do rozwiązywania problemów w skali międzynarodowej. W XXI w. zarządzanie etyczne jest wymogiem stawianym menedżerom dla osiągnięcia doskonałości i efektywności organizacji.
Year
Issue
Pages
89-104
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie, a.szejniuk@gmail.com
References
 • Covey, S.R. (2004). Zasady skutecznego przywództwa, Rebis, Poznań.
 • Drucker, P.F. (2009). Skuteczny menedżer, MT Biznes, Warszawa.
 • Drucker, P.F. (2000). Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa.
 • Gick, A., Tarczyńska, M. (1999). Motywowanie pracowników, PWE, Warszawa.
 • Kietliński, K., Reyes, V.M., Oleksyn, T. (2005). Etyka w biznesie i zarządzaniu, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Kostera, M. (2003). Etyka zarządzania, „Prakseologia”, nr 1–2, s. 118–119.
 • Kostera, M., Koźmiński, A.K. (2002). Wartości i normy w zarządzaniu. Cztery teatry. W: J. Dietl, W. Gasparski (red.), Etyka biznesu, PWN, Warszawa.
 • Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału organizacji, PWN, Warszawa. Nowy wizerunek przełożonego (2001). „Przegląd, Organizacja i Kierownictwo”, nr 12.
 • Peters, T. (2002). Liberation management necessary disorganisation for the nanosecond Nineties, Nowy Jork, Alford A., Knoph.
 • Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa.
 • Robbins, S.P. (2003). Prawdy o kierowaniu ludźmi… i tylko prawdy, PWE, Warszawa.
 • Szejniuk, A. (2011a). Gospodarka zasobami ludzkimi, „Journal of Modern Science”, t. 4/11/2011.
 • Szejniuk, A. (2014b). Potrzeba stosowania audytu bezpieczeństwa informacji w organizacjach. W: M. Sitek, J. Niedziółka, A. Ukleja (red.), Bezpieczeństwo informacji państwa i biznesu, WSGE, Józefów.
 • Szejniuk, A. (2014a). Równowaga praca – życie osobiste, „Journal of Modern Science”, t. 2/21/2014.
 • Szejniuk, A. (2011b). Tradycyjne i nowoczesne koncepcje motywowania, „Journal of Modern Science”, t. 4/11/2011.
 • Szejniuk, A. (2014c). Warunki pracy a efektywność przedsiębiorstwa, „Journal of Modern Science”, t. 3/22/2014.
 • Terdak, J.F. (2005). Psychologia organizacji i zarządzania, Diffin, Warszawa.
 • Wajda, A. (2005). Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, AON, Warszawa.
 • Wawrzyniak, B. (2000). Polski menedżer końca XX wieku w poszukiwaniu tożsamości, Instytut OiZ, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8396840-fc30-4736-908b-70b397383fe3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.