Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 41 | 2 | 199-217

Article title

Uniwersytet Zielonogórski wobec zmian rynku edukacyjnego. Analiza porównawcza dynamiki liczby kandydatów w latach 2009/2010-2013/2014

Authors

Content

Title variants

EN
University of Zielona Góra towards the change in the education market. A comparative analysis of the dynamics of the number of applicants in the years 2009/2010-2013/2014

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiona została analiza dynamiki liczby kandydatów na Uniwersytet Zielonogórski w ostatnich pięciu latach (2010-2014). Kontekst analiz stanowiły przemiany szkolnictwa wyższego i zmiany demograficzne, kształtujące sytuację na rynku usług edukacyjnych na poziomie wyższym. Celem badań był opis dynamiki liczby kandydatów na studia na Uniwersytecie Zielonogórskim i prześledzenie zmian zachodzących w strukturze wybranych cech kandydatów i ich strategii. Postawione zostały następujące pytania: Jak zmieniała się liczba kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia na tle zbiorowości potencjalnych kandydatów na studia uniwersyteckie? Jak na przestrzeni analizowanego okresu kształtował się odsetek przyjęć na studia i podejmujących studia? Jaka jest dynamika struktury miejsca zamieszkania przyszłych studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego? Jakimi kierunkami prowadzonymi na uniwersytecie są zainteresowani kandydaci na studentów? Badania pozwoliły na stwierdzenie, że Uniwersytet Zielonogórski doświadcza tych samych zjawisk, które obserwowane są na innych uczelniach. Globalne procesy, które dotyczą rynku edukacyjnego mają tu swój wymiar lokalny. Symptomy przemian widoczne są przede wszystkim w zmniejszającej się liczbie aplikacji, a w konsekwencji kandydatów i studentów. Również w strukturze aplikacji składanych na studia można odnaleźć ogólnopolskie trendy. Szczególnie są one wyraźne wśród preferencji kandydatów na studia pierwszego stopnia, wybierających coraz chętniej kierunki techniczne.
EN
The article discusses the analysis of the dynamics of the number of applicants to the University of Zielona Góra in the last five years (2010-2014). The context of the analyses was set by the transformation of the higher education and demographic changes shaping the situation in the education services market at the higher level. The aim of the research was to describe the dynamics of the number of applicants to study at the University of Zielona Góra as well as to trace changes occurring in the structure of chosen characteristics of applicants and their strategies. The following questions were asked: How did the number of the applicants to the first and second cycle studies change in the background of the whole community of potential applicants to the University? How was the percentage of students accepted to university and those who undertook studies shaped throughout the analysed period of time? What is the dynamics of the structure of the place of residence of future students at the University of Zielona Góra? Which specialisations available at the University of Zielona Góra are the most attractive for applicants? The research allowed to state that the University of Zielona Góra experiences the same phenomena that occur at other universities. Global processes concerning the education market have here their local dimension. The symptoms of changes are mostly noticeable in the diminishing number of applications which in turn decides on the number of applicants and finally students. Additionally, in the structure of submitted applications one may see all-Poland trends. They are particularly visible among the preferences of applicants to the first cycle studies choosing technical specialisations more and more often.

Journal

Year

Volume

41

Issue

2

Pages

199-217

Physical description

Contributors

  • Uniwersytet Zielonogórski

References

  • Bazy Demograficzne GUS (2015), http://demografia.stat.gov.pl /bazademografia/CustomSelect.aspx (dostęp 6.02.2015)
  • Informacja o wynikach rekrutacji na studia na rok akademicki 2013/2014 w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), http://www.nauka.gov.pl/aktualnosci-ministerstwo/uczelnie-techniczne-wciaz-najchetniej-wybierane-przez-kandydatow-na-studia.html (dostęp 6.02.2015).
  • Mobilność społeczna i przestrzenna w kontekście wyborów edukacyjnych. Raport (2014), http://eduentuzjasci.pl/publikacje-ee-lista/raporty/212-raport-z-badania/mobilnosc-spoleczna-i-przestrzenna-w-kontekscie-wyborow-edukacyjnych/1169-mobilnosc-spoleczna-i-przestrzenna-w-kontekscie-wyborow-edukacyjnych-raport-z-badania.html
  • Narkiewicz-Niedbalec Ewa (2011), Strategie rozwoju nauki i szkół wyższych do roku 2020 i dyskusja o reformie szkolnictwa wyższego w Polsce 2008-2011 [w:] Rocznik Lubuski „Recepcja światowej socjologii w Polsce oraz polskie szkolnictwo wyższe na początku XXI wieku”. Tom 37, część 1 (red.) E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Chałubiński. Zielona Góra.
  • Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2013 (2014), Główny Urząd Statystyczny, http://stat.gov.pl/obszary- tematyczne/edukacja/edukacja/ szkoly-wyzsze-i-ich-finanse-w-2013-r-,2,10.html (dostęp 6.02.2015)
  • Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (2014), Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, 5.09.204, pozycja 1198.
  • Wyniki egzaminu maturalnego. Raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu (2013) (2012) (2011) (2010) (2009), http://www.oke.poznan.pl/ cms,1044,raporty_z_lat_2002_2014.htm (dostęp 6.02.2015)

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f83d8702-9e8b-416e-8920-cc825897a708
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.