PL EN


2016 | 16/2 | 409-436
Article title

Karta Praw Społecznych Rady Europy jako szansa ustanowienia jednolitej koncepcji obywatelstwa Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
European citizenship, European Social Charter, the right to housing, right to health, the right to social assistance, the right to education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł analizuje możliwość potraktowania postanowień Karty Praw Społecznych Rady Europy jako standardu określającego minimalny poziom ochrony uprawnień socjalnych w skali kontynentu europejskiego. Uprawnienia te są analizowane jako element obywatelstwa europejskiego. Brak jednolitej koncepcji obywatelstwa UE sprawia, że poszczególne państwa członkowskie EU nie realizują wspólnego modelu przestrzegania praw socjalnych. Taka sytuacja sprzyja interwencji unijnych i krajowych organów wymiaru sprawiedliwości, albowiem stosowanie w praktyce trzech różnych standardów ochrony praw społecznych a limine uzasadnia wątpliwość równego traktowania i nasuwa podejrzenie o naruszeniu przepisu o zakazie dyskryminacji obywateli Unii Europejskiej ze względu na przynależność państwową. W artykule przeanalizowano następujące prawa regulowane postanowieniami Europejskiej karty społecznej: prawo do ochrony zdrowia, pomocy społecznej, mieszkania i edukacji.
EN
The article analyzes the possibility of treatment of the Charter of Social Rights of the Council of Europe as a standard specifying the minimum level of protection of social rights in the scale of the European continent. These rights are analyzed as part of European citizenship. Because of the absence of a uniform concept of the Union citizenship, the individual Member States of the European Union do not apply the common model of compliance with the social rights. The effect of this is the intervention of the Union and domestic judicial authorities, since the practical application of the three standards of protection of social rights a limine puts in doubt the equal treatment and gives rise to the suspicion that the provision prohibiting discrimination of the Union citizens on grounds of nationality is violated (article 18(1) TFEU). Claims for social benefits regulated by the European laws are no longer treated by the EU judiciary as privileges which may be satisfied at the sole discretion of the competent public authorities. The article analyzes the following rights regulated in the provisions of the European Social Charter: the right to health care, social assistance, housing and education.
Year
Volume
Pages
409-436
Physical description
Contributors
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Kateda Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ w Krakowie
References
 • Beenen N., Citizenship, Nationality and Access to Public Service Employment. The Impact of European Community Law, Groningen 2001.
 • Búrca G. de, Witte B. de, przy współpracy L. Ogertsching, Social rights in Europe, Oxford 2005.
 • Crawford J., The International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries, Cambridge 2002.
 • Esping-Andersen G., The Three Worlds of Welfare Capitalism, Cambridge 1990.
 • Everson M., The Legacy of the Market Citizen, [w:] J. Shaw, G. More, New Legal Dynamics of the European Union, Oxford 1995.
 • Gori G., Domestic enforcement of the European Social Charter: The way forward, [w:] Social rights in Europe, red. G. de Búrca, B. de Witte przy współpracy L. Gertsching, Oxford 2005.
 • Knop K., Here and There: International Law in Domestic Courts, “New York University Journal of International Law and Policy” 2000, vol. 32.
 • Kovar R., Simon D., La citoyenneté européenne, Cahiers de droit européen 1993, No. 3-4.
 • Lambert H., The position of aliens in relation to the European Convention on Human Rights, Strasbourg 2006.
 • Maciejewska J., Kontrola wykonywania przez państwa międzynarodowych zobowiązań w sferze praw człowieka – doświadczenia Europejskiej Karty Społecznej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, red. A. Świątkowski, Kraków 2006.
 • Mitrus L., Tytuł IV. Solidarność, [w:] Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. A. Wróbel, Warszawa 2013.
 • O’Leary S., The Evolving Concept of Community Citizenship: From the Free Movement of Persons to Union Citizenship, The Hague, London, Boston 1996.
 • A.M. Slaughter, Judicial Globalization, “Virginia Journal of International Law” 2000, vol. 40.
 • Shaw J., The Transformation of Citizenship In European Union. Electoral Rights and the Restructuring of Political Space, Cambridge 2007.
 • Świątkowski A.M., Obywatelstwo Unii Europejskiej a prawo do świadczeń z zabezpieczenia społecznego, Studia z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, Kraków 2008.
 • Świątkowski A., Funciones causijurisdiccionales del Comité de Derechos Sociales del Consejo Europeo, “Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social”, No. 7, Abril 2005, Bueonos Aires.
 • Świątkowski A., Quasi judykacyjna funkcja Komitetu Praw Społecznych Rady Europy, „Państwo i Prawo” 2004, nr 9.
 • Świątkowski A.M., The European Committee of Social Rights, [w:] Protecting Labour Rights as Human Rights: Present and Future of International Supervision, ed. G.P. Politiakis, Geneva 2007.
 • Świątkowski A.M., Stosowanie konwencji MOP i traktatów Rady Europy przez krajowe sądy pracy, „Monitor Prawa Pracy” 2008, nr 6.
 • Tomas C., Pelz M., Beadonnet X., The use of international Latour law In domestic courts: Theory, recent jurisprudence and practical implications, [in:] Les normes internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir. Mélandes en l’honner de Nicolas Valticos, Direktion J.C. Javillier, B. Gerigon, cooridnateur G.P. Politakis, Genève 2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f847bd20-3aff-4a65-8de4-a11fa6747b78
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.