PL EN


2018 | 97(153) | 139-160
Article title

Sprawozdawczość finansowa państwowych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 50. XX wieku

Content
Title variants
EN
Financial reporting of state-owned industrial enterprises in Poland in the 1950s
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W latach 50. XX wieku polska rachunkowość znalazła się pod silnym wpływem rachunkowości Związku Radzieckiego. Wyrazem tego stanu rzeczy były między innymi kolejne reformy polskiego jednolitego planu kont, który docelowo został zastąpiony ramowymi planami kont. Wprowadzenie ramowych planów kont pociągnęło za sobą gruntowną przebudowę sprawozdawczości finansowej. Celem artykułu jest charakterystyka sprawozdawczości finansowej, która obowiązywała w latach 50. ubiegłego wieku państwowe przedsiębiorstwa przemysłowe. Tłem dla przedstawienia jej podstawowych cech i wybranych elementów jest krótka prezentacja rachunkowości omawianego okresu, w skład której wchodzi omówienie ramowych planów kont. Praca została napisana na podstawie przeprowadzonych badania literatury przedmiotu – książek i artykułów wydanych przede wszystkim w latach 50. ubiegłego stulecia, w szczególności takich autorów jak: Stanisław Skrzywan, Edward Wojciechowski oraz Eufemiusz Terebucha. Dokumenty sprawozdawczości finansowej stanowiły podstawę sprawowania kontroli nad wykorzystaniem środków państwowych, wykonaniem zadań planowych oraz przebiegiem i wzrostem akumulacji, mającej miejsce w danej jednostce gospodarczej.
EN
In the 1950s, Polish accounting was strongly influenced by the accounting system of the Soviet Union. An expression of this state of affairs were, among others, the successive reforms of the Polish uniform chart of accounts, which was eventually replaced by the framework plans of accounts. The introduction of framework charts of accounts entailed a thorough reconstruction of financial reporting. The purpose of the article is characterization of financial reporting of state-owned industrial enterprises, which was in force in the 1950s. The background for the presentation of its basic features and selected elements is provided by a short description of the accounting system in the discussed period, including the framework charts of accounts. The article was written on the basis of a review of books and articles published mainly in the 1950s, in particular by authors such as Stanisław Skrzywan, Edward Wojciechowski and Eufemiusz Terebucha. Financial reporting documents formed the basis for exercising control over the use of state funds, performing planned tasks and the course and increase of accumulation taking place in a given economic unit.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f87e333c-f519-436e-b19f-67e60a5abc13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.