PL EN


2017 | 5 (39) | 183-199
Article title

Ustanie członkostwa w Krajowej Radzie Sądownictwa osoby powołanej przez Prezydenta R P a zakończenie kadencji głow y państwa (uwagi na tle w yroku Sądu Najw yższego z 15 marca 2011 r., III KRS 1/11)

Content
Title variants
EN
Termination of the membership in the National Council of the Judiciary of the person appointed by the President and the termination of the President’s Office (Remarks on the judgment of the Supreme Court of 15 March 2011, III KRS 1/11)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie jest poświęcone problematyce zakończenia kadencji osoby powołanej w skład Krajowej Rady Sądownictwa przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W konkluzjach stwierdza się, że kadencja tej osoby jest uzależniona od kadencji Prezydenta w ten sposób, że wygasa ona najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po zakończeniu kadencji Prezydenta, niezależnie od przyczyn, z powodu których głowa państwa zakończy sprawowanie swojego urzędu.
EN
The article discusses the issue of termination of office of a person appointed to the National Council of the Judiciary by the President of the Republic of Poland. The conclusions state that the term of office of this person is directly dependent on the President’s term of office. It expires not later than three months after the end of the President’s term of office, regardless of the reasons for the President’s termination of his office.
Year
Issue
Pages
183-199
Physical description
Contributors
References
  • Balicki R., [w:] Komentarz. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Haczkowska, Warszawa 2014.
  • Banaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009.
  • Ereciński T., Gudowski J., Iwulski I., Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2010.
  • Garlicki L., uwaga 5 do art. 187, [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. IV, red. L. Garlicki, Warszawa 2005.
  • Grajewski K., Prezydencka kompetencja do powoływania członka Krajowej Rady Sądownictwa – prerogatywa czy uprawnienie zwykłe?, [w:] Zagadnienia prawa konstytucyjnego. Polskie i zagraniczne rozwiązania ustrojowe. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Dariuszowi Góreckiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. K. Skotnicki, K. Składowski, A. Michalak, Łódź 2016.
  • Grajewski K., Pułło M., Skutki wadliwości uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w kontekście wygaśnięcia mandatu jednego z jej członków w związku z opróżnieniem urzędu Prezydenta RP, „Krajowa Rada Sądownictwa” 2011, nr 1.
  • Mojak R., Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992, Warszawa 1994.
  • Oświadczenie Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa z 21 września 2010 r. (maszynopis).
  • Pęk R., uwaga 5 do art. 8, [w:] M. Niezgódka-Medek, R. Pęk, Krajowa Rada Sądownictwa. Komentarz, Warszawa 2013.
  • Popławska E., Opróżnienie urzędu Prezydenta RP (art. 128, 131), [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny, red. W. Skrzydło, S. Grabowska, R. Grabowski, Warszawa 2009.
  • Sprawozdanie z posiedzeń Podzespołu do spraw Reformy Prawa i Sądów „Okrągłego Stołu” (brak miejsca i daty wydania) http://okragly-stol.pl/wp-content/uploads/2014/04/05_sprawozdanie_prawo_sady.pdf.
  • Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk nr 3364), http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/0/77C871795927D074C12577EE00267C24/$file/3364-s.pdf.
  • Stanowisko w sprawie reform politycznych (brak miejsca i daty wydania), http://okragly-stol.pl/wp-content/uploads/2014/04/01_stanowisko_polityka.pdf.
  • Szczucki K., [w:] Konstytucja RP. Tom II. Komentarz. Art. 87–243, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
  • Witkowski Z., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Prawo konstytucyjne, red. Z. Witkowski, Toruń 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8802cad-12fc-4bb3-95af-031a9cab450c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.