PL EN


2015 | 4 (17) nr 2 | 119-129
Article title

Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym i kara łączna w polskim prawie karnym

Authors
Title variants
EN
The penalty in the confuence of crime in criminal canonical law and the total penalty Polish criminal law
FR
La peine à l’intersection des infractions en droit pénal et totale peine canonique dans le droit pénal polonais
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zbieg przestępstw w prawie karnym kanonicznym oraz polskim prawie karnym traktowany jest w sposób równoważny. Wymiar kary przy zbiegu przestępstw w prawie karnym kanonicznym opiera się na zasadzie kumulacji kar za przestępstwa, od której możliwe jest fakultatywne złagodzenie sumy kar ze względu na ich wielkość. Możliwość zmniejszania skumulowanych kar jest wyłącznie w zakresie ferendae sententiae. Polskie prawo karne wymiar kary przy zbiegu przestępstw określa mianem kary łącznej. Jest ona syntezą wszystkich kar za przestępstwa pozostające w zbiegu i wymierzeniem jednolitej kary łącznej w ramach przewidzianych przez ustawodawcę.
EN
Coincidence of crime in the canonical law and in the Polish penal law is treated in the equivalent manner. The term of imprisonment with such coincidence, in Canon Criminal Law, is based on the rule of punishment accumulation for crimes, from which there is a possibility of facultative punishment remission on account of their scale. The possibility of reduction of accumulated punishment is only in the scope of ferendae sententiae. Polish Criminal Law defines the term of imprisonment with the crimes coincidence as combined punishment. It is the synthesis of all punishments for the crimes abiding/remaining in the coincidence and inflicting the unified punishment within the range predicted by the legislator.
Contributors
 • Wydział Prawa Kanonicznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Polska , anusiadar@wp.pl
References
 • Andrejew, Igor. 1989. Polskie prawo karne w zarysie. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Arias, Juan. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 984-1046. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Bernal Pascual, José. 2011. „Komentarz do kan. 1346 KPK.” W Codex Iuris Canonici. Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz. Powszechne i partykularne ustawodawstwo Kościoła katolickiego. Podstawowe akty polskiego prawa wyznaniowego. Edycja polska na podstawie wydania hiszpańskiego, red. Piotr Majer, 1012. Kraków: Wolters Kluwer Polska.
 • Buchała, Kazimierz. 1989. Prawo karne materialne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 • Kala, Dariusz. 2003. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji Kierownictwa „Dom Organizatora”.
 • Kalitowski, Michał. 1989. „Problematyka kary łącznej w nowym kodeksie karnym na tle obowiązujących praw i doktryn.” Nowe Prawo 10:1492-1501.
 • Kalitowski, Michał, Zbigniew Sienkiewicz, Jerzy Szumski, Leon Tyszkiewicz, i Andrzej Wąsek. 1999. Kodeks karny. Komentarz. T. 2. Gdańsk: „Info-Trade”–„Arche”.
 • Kostarczyk-Gryszka, Janina. 1968. „Problem granic realnego zbiegu przestępstw.” Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 37:7-28.
 • Krukowski, Józef. 1987. „Sankcje w Kościele.” W Walenty Wójcik, Józef Krukowski, Florian Lempa, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., t. 4, 113-280. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
 • Kurczyński, Piotr. 1938. De natura et observatia poena rum lataesententiae. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Miziński, Artur. 2007. „Ochrona praw oskarżonego w Kościele w szczególności w kanonicznym procesie karnosądowym.” Roczniki Nauk Prawnych 47, z. 1:123-142.
 • Myrcha, Marian. 1960. Prawo Karne. T. 3. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej.
 • Roberti, Francesco. 1938. De delictis et poenis. Vol. I, pars 2. Romae: Institutum Utriusque Iuris.
 • Surkont, Mirosław. 2001. Prawo karne. Bydgoszcz–Gdynia: „Branta”.
 • Syryjczyk, Jerzy. 2008. Sankcje w Kościele. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 • Szewczyk, Maciej. 1982. „Wymiar kary łącznej.” Nowe Prawo 3-4:79-84.
 • Śliwiński, Stanisław. 1946. Prawo karne. Warszawa: Sekcja Wydawnicza Towarzystwa Bratnia Pomoc Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Warylewski, Jarosław. 2009. Prawo karne, część ogólna. Warszawa: LexisNexis Polska.
 • Wójcik, Walenty, Józef Krukowski, i Florian Lempa. 1987. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. T. 4. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8887576-926c-4d2d-b796-0239a91d9c23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.