Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 10 | 7-34

Article title

Nowe wzory przywództwa w administracji publicznej

Content

Title variants

EN
New Models of Leadership in Public Administration

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł omawia wybrane normatywne modele przywództwa w administracji w kontekście nowych doktryn zarządzania w sferze publicznej: New Public Ad-ministration, New Public Management i New Public Service. Zaproponowana została wielowymiarowa definicja przywództwa, która uwzględnia funkcjonal-ny, relacyjny i atrybucyjny poziom analizy. W ostatniej części artykułu prezen-towane są wybrane elementy preskryptywnego profilu kompetencji przywód-czych: umiejętność budowaniasieci współpracy, orientacja na zmiany i umie-jętność ich wprowadzania, orientacja na etyczne wartości związane ze służbą publiczną oraz inteligencja kontekstualna.
EN
The article addresses the issue of normative patterns of leadership in public administration in the context of the doctrines of public management: New Public Administration, New Public Management, and New Public Service. The multidimensional model of leadership is proposed which takes into account all the different aspects of leadership: functional, relational and attributional. In the last part of the article, the chosen elements of the prescriptive profile of leadership competences are displayed: ability to develop cooperation net-works, change-centric approach and capacity to change management, main-taining high ethical standards of public service and contextual intelligence.

Year

Issue

10

Pages

7-34

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski Instytut Nauk Politycznych Nowy Świat 67, 00-927 Warszawa

References

 • Bittel L. R., Krótki kurs zarządzania, Warszawa 1994.
 • Bodio T. (red.), Kaukaz: transformacja przywództwo i elit politycznych, Warszawa 2012.
 • Bodio T. (red.), Przywództwo polityczne, „Studia Politologiczne” 2001.
 • Bodio T., Przywództwo, elity i transformacja w krajach WNP, Warszawa 2010.
 • Burns J. M., Leadership, New York 1978.
 • Ciulla J.B., Leadership Ethics: Mapping the Territory, [w:] Ciulla J.B. (red.), Ethics, the Heart of Leadership, Westport-Connecticut-London 2004.
 • Denhardt R. B., Denhardt J. V., The New Public Service: Serving Rather than Steering, [w:] „Public Administration Review” 2000, Nr 60(6).
 • DeSeve E., Creating Public Value Using Managed Networks, [w:] Morse R. S., Buss T. F.,
 • Kinghorn C.M. (red.), Transforming Public Leadership Public Leadership for 21st Centry, Armonk-New York-London 2007.
 • Fairholm M. R., Trans-leadership. Linking Influential Theory and Contemporary Research,
 • [w:] Morse R. S., Buss T. F., Kinghorn C. M. (red.), Transforming Public Leadership for 21st Centry, Armonk-New York-London 2007.
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Warszawa 2004.
 • Frederickson H.G., Matkin D.T., Public Leadership as Gardening, [w:] Morse R.S., Buss T.F., Kinghorn C.M. (red.), Transforming Public Leadership for 21st Century, Armonk-New York-London 2007.
 • Greenleaf R. K., Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness, Mahwah 1977.
 • Harrison M.T., Beyer J.M., Cultural Leadership in Organizations, [w:] „Organization Science” 1991, Vol. 2, Nr 2.
 • Heifetz R., Leadership without easy answers. Cambridge 1994.
 • Itrich-Drabarek J., Uwarunkowania, standard i kierunki zmian funkcjonowania służby cywilnej w Polsce na tle europejskim, Warszawa 2010.
 • Kanungo R.N., Ethical Values of Transactional and Transformational Leaders, [w:] „Canadian Journal of Administrative Science” 2001, Nr 18(4).
 • Kee J.E., Newcomer K., Davis S.M., Transformational Stewardship. Leading Public-Sector Change, [w:] Morse R.S., Buss T.F., Kinghorn C.M. (red.), Transforming Public Leadership Public Leadership for 21st Centry, Armonk-New York-London 2007.
 • Kellerman B., Webster S.W., The Recent Literature on Public Leadership Considered, [w:] „The Leadership Quarterly” 2001, Nr 12.
 • Masciulli J., Knight W.A., Conceptions of Global Leadership for Contextually Intelligent, Innovatively Adaptive Political Leaders, [w:] Masciulli J., Molchanov M.A., Knight W.A., The Ashgate Research Companion to Political Leadership, Surrey 2009.
 • Mendonca M., Preparing for Ethical Leadership in Organizations, [w:] „Canadian Journal of Administrative Sciences” 2001, Nr 18(4).
 • Meynhardt T., Public Value Inside: What is Public Value Creation?, [w:] „International Journal of Public Administration” 2009, Nr 32 (3-4).
 • Moore M. H., Creating Public Value, Cambridge-London 1995.
 • Musialik G., Musialik R., Kreacja wartości publicznej, [w:] „Współczesne Zarządzanie” 2013, Nr 2.
 • Overeem P., The Value of the Dichotomy: Politics, Administration, and the Political Neutrality of Administrators, „Administrative Theory & Praxis” 2005, Vol. 27, Nr 2, 2005.
 • Peters B. G., Administracja publiczna w systemie politycznym, tłum. Frieske K. W., Warszawa 1999.
 • Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform: A Comparative Analysis – New Public Management, Governance, and the neo-Weberian State, Oxford-New York 2011.
 • Raffel J. A., Leisink P., Middlebrooks A. E. (red.) Public Sector Leadership: International Challenges and Perspectives, Cheltenham 2009.
 • Rost J., Leadership for the Twenty-First Century, New York 1991.
 • Schein E.H., Organizational Culture and Leadership, San Francisco 1992.
 • Scott W.R., Organizations. Rational, Natural, and Open Systems, New Jersey 2003.
 • Selznick Ph., Leadership in Administration. A Sociological Interpretation, Berkeley–Los Angeles–London 1957.
 • Stogdill R.M., Handbook of leadership: A survey of the literature, New York 1974.
 • Svara J.H., Leadership by Top Administrators in a Changin World. New Challenges in Political-Administrative Relations, [w:] Morse R. S., Buss T. F., Kinghorn C. M. (red.), Transforming Public Leadership for 21st Centry, Armonk-New York-London 2007.
 • Szczupaczyński J., Normatywne wzory przywództwa politycznego w ponowoczesnym świecie, [w:] „Studia Politologiczne” 2014.
 • Uhl-Bien M., Marion R., McKelvey B., Complexity Leadership Theory: Shifting leadership from the industrial age to the knowledge era, [w:] „The Leaderhip Quarterly” 2007, Nr 18.
 • Von Beyme W., Współczesne teorie polityczne, Warszawa 2005.
 • Weber M. , Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przekład: Lachowska D., Warszawa 2002.
 • Yukl G., Leadership in Organizations, New Jersey 2006.
 • Zuba K., Przywództwo w teorii nauk politycznych, [w:] Rubisz L., Zuba K. (red.), Przywództwo polityczne. Teorie i rzeczywistość, Toruń 2004.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f88972f5-7820-44a6-910e-791a29ed6c11
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.