PL EN


2019 | 4 (98) | 47-56
Article title

Wyzwania wobec wielkopolskiej turystyki wiejskiej. Studium przypadku zagród edukacyjnych

Content
Title variants
EN
CHALLENGES AGAINST WIELKOPOLSKA RURAL TOURISM. CASE STUDY FOR EDUCATIONAL HAZARDS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wyniki wielopłaszczyznowej analizy ofert wielkopolskich zagród edukacyjnych w zakresie eksponowania dziedzictwa kulturowego wsi. W interpretacji kluczowych wniosków odniesiono się również do badań sondażowych przeprowadzonych na próbie Wielkopolan. Zawarto tu zarówno spostrzeżenia kadry pedagogicznej, jako tej uczestniczącej w wyjazdach do obiektów o charakterze edukacyjnym, jak również rodziców decydujących o wyborze miejsca wypoczynku. Weryfikacji poddano nie tylko samą ofertę wielkopolskich zagród edukacyjnych, ale również sposoby informowania o niej i komunikowania się z klientem.
EN
The cultural heritage of the Greater Poland village, with its material and intangible heritage, creates enormous potential worth displaying and disseminating through educational farms. This article presents the results of a multifaceted analysis of the offers of Greater Poland educational farms in the field of displaying the cultural heritage of the village. In the interpretation of key conclusions, reference was also made to a survey conducted on a sample of Wielkopolska. It includes both the observations of the teaching staff as those participating in trips to educational facilities, as well as parents deciding on the choice of a place of rest. Not only the offer of Wielkopolska educational farms has been verified, but also the ways of informing about it and communicating with the client.
Year
Issue
Pages
47-56
Physical description
Dates
received
2019-11-04
accepted
2019-11-22
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Turystyki Wiejskiej , sgraja@wp.pl
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Turystyki Wiejskiej
References
 • Brumann Ch. (2014): Heritage Agnosticism: A Third Path For the Study of CulturalHeritage, „Social Anthropology”, tom 22, nr 2, s. 173–188.
 • Bogusz M., Kmita-Dziasek E. (2015): Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich: Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich, red. W. Kamińska, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, tom CLXIII, Warszawa, s. 155-166.
 • Darul D. (2018): Atrakcyjność oferty zagród edukacyjnych w opinii Wielkopolan, maszynopis pracy magisterskiej.
 • Kruczek Z., Cieszkowska K. (2017): Możliwości zastosowania metody mystery shopping w ocenie jakości usług turystycznych. Studium przypadku – Termy w Białce Tatrzańskiej: Meyer B., Sawińska A. (red.) EPT 2 (38) 2017, 47-60.
 • Matuszewska, M., Skóra, J., Darul, D., Gajda, M., Górczewska, K., Kistowska, P., Graja-Zwolińska, S. (2016): Promocja wielkopolskiej turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych: Jęczmyk A., Uglis J., Maćkowiak M. (red.), Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe Wydawnictwo Wieś Jutra Poznań 172-182.
 • MacCannell D. (2005): Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza SA, Warszawa.
 • Petroman C., Mirea A., Lozici A., Constantin E., Marin D., Merce J. (2016): The Rural Educational Tourism at the Farm, Procedia Economics and Finance 39, s. 88 – 93.
 • Stasiak A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, Turyzm nr 23/1, s. 29-38.
 • www. regionwielkopolska.pl/kultura-ludowa
 • www.zagroda-edukacyjna.pl
 • www.polna6.pl
 • www.hermanow.pl
 • www.kmiecikowka.eu
 • www.polskieplecionkarstwo.pl
 • www.alpakoland.pl
 • www.alpaka.net.pl
 • www.mozart-gorka.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8a74392-b010-49b1-8435-72f2b514a08b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.