PL EN


2015 | 3(24) | 68-79
Article title

Ocena opłacalności projektu „Pętla Żuławska” na podstawie analizy efektywności finansowej oraz ekonomicznej

Authors
Content
Title variants
EN
Cost assessment of the project of the “Żuławy Loop” based on the analysis of the financial and economic effectiveness
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the following article was the confirmation of the viability of implementation of the project called the “Żuławy Loop”. Solving the problem requires an analysis of the available documentation and research conducting. Feasibility study of the project showed a negative profitability of the project at the financial level. No financial feasibility was a reason to refrain from investments. The basic method of assessing the effectiveness of infrastructural projects, where the beneficiaries are public, is the economic analysis. It showed the profitability of the project for the local community. The benefits generated by the investment confirmed the results of own research. The project will contribute to improving the socio-economic situation of the region. Therefore, the implementation of the project was most certainly justified.
Year
Issue
Pages
68-79
Physical description
Contributors
References
 • Brzozowska K., 2006, Specyfika projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, [w:] Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, Kożuch A., Brzozowska K. (red.), Wydawnictwo Fundacja Współczesne Zarządzanie, Kraków.
 • Drobniak A., 2005, Ocena projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Drobniak A., 2008, Podstawy oceny efektywności projektów publicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Fabrycky W.J., Thuesen G.J., Verma D., 1998, Economic Decision Analysis, Prentice-Hall, Upper Saddle River.
 • Grzelakowski A., 2005, Wymogi i kryteria oceny efektywności inwestycji transportowych oraz metod finansowania infrastruktury transportowej, [w:] Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce, Grzelakowski A. (red.), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • GUS, 2014, Rocznik Statystyczny Województw, Warszawa.
 • Ławińska O., 2014, Ocena efektywności inwestycji współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej na przykładzie budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w gminie Kłomnice w latach 2009-2012, Problemy Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, nr 331.
 • Rogowski W., 2013, Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 • Sierak J., Górniak R., 2011, Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, SGH, Warszawa.
 • Studium wykonalności dla projektów z działania 6.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym”, 2010, Polska Organizacja Turystyczna, www.pot.gov.pl/component/ rubberdoc/doc/2372/raw (dostęp 17.09.2015).
 • Studium wykonalności projektu „Pętla Żuławska − rozwój turystyki wodnej. Etap I”, 2009, Samorząd Województwa Pomorskiego, Gdańsk.
 • Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/ media/5193/ NOWE_Wytyczne_PGD_PH_ 2014_2020_podpisane. pdf (dostęp 10.09.2015).
 • Zarzecki D., 2007, Wybrane elementy analizy finansowej inwestycji portowych na Ostrowie Grabowym, [w:] Żegluga i porty morskie w procesie integracji europejskiej, Salmonowicz H. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Zeszyty Naukowe nr 452, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 7.
 • Zieziula J., Nowaczyk P., 2011, Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8b5bf7f-0dae-47b7-8793-901ae0034929
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.