PL EN


2014 | 1(31) |
Article title

Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie

Content
Title variants
EN
Relationships between national and EU long-term funding budget expenditure on the agricultural sector in Poland
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena dynamiki środków kierowanych z budżetu krajowego i unijnego oraz ich proporcji w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 2000-2014 (15 lat), z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE, a także ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pełnej perspektywy budżetowej (2007-2013), w której Polska partycypowała. Przebadano ogólne wydatki w krajowym i unijnym budżecie rolnym na sektor rolny w Polsce. Dało to podstawę do ukazania tytułowych relacji krajowego i unijnego finansowania wydatków budżetowych polskiego sektora rolnego.
EN
The aim of this article was to evaluate the growth of the funds directed from the national budget and the EU in the implementation of agricultural policy in Poland in the long term – in the period 2000-2014 (15 years) highlighting the period before and after accession to the EU, as well as particular emphasis on the first full budget perspective (2007-2013), in which Poland participated. Overall expenditure was studied in national and EU agricultural budget on the agricultural sector in Poland. This provided a basis to illustrate the relationship of national and EU funding budget expenditure of the Polish agricultural sector.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
  • Coroczne opinie budżetu rolnego dla lat 2000-2014 sporządzone przez Andrzeja Czyżewskiego w formie ekspertyz dla Kancelarii Senatu RP bazujących na analizie projektów i wykonania ustaw budżetowych za poszczególne lata.
  • Czyżewski A., 2013. Krajowe i unijne finansowanie wydatków w budżecie rolnym Polski w 2013 roku – udziały i proporcje. Rocz. Nauk. SERiA 15, 5, 43-47.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., 2011. Krajowy i unijny budżet rolny dla Polski. Próba określenia proporcji, współzależności oraz efektów dla sektora rolnego. W: Ocena projekcji budżeto-wych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 79-125.
  • Czyżewski A., Matuszczak A., 2012. Wydatki na sektor rolny w Polsce w budżecie centralnym i budżetach wojewodów w latach 2000-2012 oraz możliwości ich przesunięćw kontekście przewidywanych zmian WPR 2014-2020. W: Ocena projekcji budżetowych UE dotyczących kolejnego okresu programowania w kontekście Wspólnej Polityki Rolnej. Program Wieloletni 2011-2014. Red. B. Wieliczko. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • Czykier-Wierzba D., 2005. Wpływ pomocy Unii Europejskiej na wzrost konkurencyjności pol-skiej gospodarki i rolnictwa. W: Kwestia agrarna w Polsce i na świecie. Red. M. Adamowicz. SGGW, Warszawa, 351-359.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8c3c405-cfec-4e39-94c9-03e1b5c75e23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.