PL EN


2016 | 1(10) | 15-39
Article title

Mieszko I. Przyczynki do biografii

Title variants
EN
Mieszko I. Contributions to the bibliography of the ruler
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The work is the fi rst contribution to the biography of Mieszko I. It focuses on the events of 963, the fi rst recorded mention of the activities of Mieszko I. The article begins with an overview of recent interpretations of written sources pertaining to the earliest history of Poland and then looks at Mieszko I’s 963 defeat in confrontation with Wichmann as a source and historical fact.
Year
Issue
Pages
15-39
Physical description
Contributors
References
 • Kronika Thietmara, tłum. M. Z. Jedlicki, Poznań 1953.
 • Labuda G., Słowiańszczyzna pierwotna. Wybór tekstów, Warszawa 1954.
 • Labuda G., Słowiańszczyzna starożytna i wczesnośredniowieczna. Materiały źródłowe do nauki historii dla uczniów, studentów i nauczycieli. Antologia tekstów źródłowych, Poznań 2003.
 • Relacja Ibrāhīma ibn Ja’kūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al.-Bekrīego, wyd., wstęp i komentarz T. Kowalski, MPH s. n., t. I, Kraków 1946.
 • Thietmari Merseburgensis episcopi Cronicon, ed. R. Holtzmann, Berlin 1935.
 • Widukindi monachi Corbeiensis rerum gestarum Saxonicarum libri tres, ed. H. E. Lohmann, P. Hirsch, Hannoverae 1935.
 • Civita Schinesghe cum pertinentiis, red. W. Chudziak, Toruń 2003.
 • Gansiniec R., Nagrobek Bolesława Wielkiego, Przegląd Zachodni 7 (1951), nr 7/8
 • Gniezno i Poznań w państwie pierwszych Piastów, Poznań 2000.
 • Goez W., Gestalten des Hochmittelalters. Personengeschichtliche Essays in allgemeinhistorischen Kontext, Darmstadt 1983.
 • Hoffmann H., Mönchskönig und rex idiota.Studien zur Kirchen politik Heinrichs II. Und Konrads II., Hanover 1993.
 • Instytucja "wczesnego państwa" w perspektywie wielkości i różnorodności kultur, red. J. Banaszkiewicz, M. Kara, H. Mamzer, Poznań 2013.
 • Kraczkowskij I. J., Izbrannyje soczinienija, t. 1, Moskva-Leningrad 1955.
 • Labuda G., Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny Zachodniej, Poznań 2002 (reprint wydania z lat 1960-1975)
 • Labuda G., Ibrahim ibn Jakub. Najstarsza relacja o Polsce w nowym wydaniu, Roczniki historyczne 16 (1947).
 • Labuda G., Studia nad początkami państwa polskiego, t. 1, wyd. 2, Poznań 1987.
 • Lewicki T., Opis Pragi w arabskim słowniku geograficznym al.-Himajarīego, Archeologia Polski 16 (1971), z. 1-2.
 • Lewicki T., Polska i kraje sąsiednie w świetle „Księgi Rogera” geografa arabskiego z XII w. Al-Idrīsī’ego, cz. 1, Kraków 1945.
 • Lübke Ch., Regesten zur Geschichte der Slaven an Elbe und Oder (vom Jahr 900 an), Bd. 2, Berlin 1985.
 • Łowmiański H., Początki Polski. Z dziejów Słowian w I tysiącleciu n. e., t. V, Warszawa 1973.
 • Łubieński Stanisław, Series, witae, res gestae episcoporumplocensium, Cracoviae 1642.
 • Magnae Moraviae Historici, t. 3, Brno 1969.
 • Molina L., Las dos versiones de la Geografía de al `Udri, Al-Qantara, t. 3 (1982)
 • online: http://digital.csic.es/bitstream/10261/14068/1/Molina_Las%20dos%20versiones%20de%20la%20geografia.pdf [dostęp 10.04.2016]
 • Pleszczyński A., Niemcy wobec pierwszej monarchii piastowskiej (963-1034). Narodziny stereotypu, Lublin 2008.
 • Poznań we wczesnym średniowieczu, red. H. Kočka-Krenz, t. VI, Poznań 2008.
 • Sikorski D. A., Kościół w Polsce za Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Rozważania nad granicami poznania historycznego, Poznań 2011
 • Sikorski D. A., O stosunkach polsko-niemieckich w X i XI wieku, Studia Historica Slavo-Germanica 26 (2004-2005)
 • Sikorski D. A., Początki Kościoła w Polsce. Wybrane problemy, Poznań 2012
 • Skibiński E., Epitafium Bolesława Chrobrego. Wydanie i analiza, Studia Epigraficzne 5 (2013)
 • Sochacki J., Stosunki publicznoprawne między państwem polskim a cesarstwem rzymskim w latach 963 – 1102, Słupsk-Gdańsk 2003.
 • Strzelczyk J., Bolesław Chrobry, Poznań 2003.
 • Strzelczyk J., Mieszko I, Poznań 2013.
 • Szulc D., Pisma, Warszawa 1854.
 • The Encyclopaedia of Islam, t. 1, Leiden 1986
 • The Encyclopaedia of Islam, t. 10, Leiden 2000
 • Tymieniecki K., Widukind i Thietmar o wypadkach z r. 963, Roczniki Historyczne 12 (1936)
 • Tyszkiewicz L. A., Motywy oceny Słowian w Kronice Thietmara [w:] tenże, Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław 2007.
 • Tyszkiewicz L. A., Sasi i inne ludy w Dziejach saskich Widukinda z Korwei [w:] tenże, Barbarzyńcy w Europie. Studia z późnego antyku i wczesnego średniowiecza, Wrocław 2007.
 • Urbańczyk S., Mieszko Pierwszy Tajemniczy, Toruń 2012
 • Widajewicz J., Data 963, Przegląd Zachodni 7 (1951), nr 9-12
 • Widajewicz J., Wichman, Poznań 1933.
 • Widajewicz J., Wydarzenia roku 963 [w:] tenże, Polska i Niemcy w dobie panowania Mieszka I, Lublin 1953.
 • Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138), Wrocław 2008.
 • Zaborski A., Bilans i przyszłość badań nad tekstem Ibrahima Ibn Jakuba [w:] Ibrahim Ibn Jakub i Tadeusz Kowalski w sześćdziesiątą rocznicę edycji. Materiały naukowe z konferencji naukowej Kraków, 10 maja 2006 r., red. A. Zaborski, Kraków 2008.
 • Zakrzewski S., Bolesław Chrobry Wielki, Kraków 2006.
 • Zakrzewski S., Mieszko I jako budowniczy państwa polskiego, wyd. 2, Kraów 2006.
 • Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, red. H. Samsownowicz, Kraków 200.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8db8f8b-8fd3-46d2-8136-1f5ff5bf55a5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.