PL EN


2018 | 7 | 56-71
Article title

Klasyfikacja gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego ze względu na ich kondycję finansową

Authors
Content
Title variants
EN
Classification of gminas of Ostrołęka-Siedlce subregion in terms of their financial condition
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest klasyfikacja gmin podregionu ostrołęcko-siedleckiego ze względu na ich kondycję finansową. Badanie przeprowadzono na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS za lata 2013—2016 dotyczących stanu finansów w 84 gminach badanego podregionu. Zastosowano metodę porządkowania liniowego. Na podstawie skonstruowanego syntetycznego miernika rozwoju wyróżniono cztery klasy typologiczne. W pierwszej znalazły się gminy osiągające najlepsze wyniki finansowe, a w czwartej — gminy o najgorszej sytuacji finansowej. Z badania wynika, że najliczniejszą grupę stanowią jednostki o kondycji finansowej na poziomie średnim niższym (klasa trzecia) — 55% wszystkich gmin.
EN
The aim of the article is to classify gminas of Ostrołęka-Siedlce subregion in terms of their financial condition. The research was conducted on the basis of data from the Local Data Bank for the years 2013—2016 concerning the state of finances in 84 gminas of the analysed subregion. The method of linear ordering was used. On the basis of the constructed synthetic development measure, four typological classes were distinguished. The first group consisted of gminas achieving the best financial results, whereas the fourth one included gminas with the weakest financial situation. The research indicates that the most numerous group consists of units with lower than average financial condition (the third class) — 55% of all local governments.
Year
Issue
7
Pages
56-71
Physical description
Dates
published
2018-07-28
Contributors
author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
References
 • Bartosiewicz, S. (2007). Próby ustalenia punktu wzorcowego i antywzorcowego dla konstrukcji ścieżki proporcjonalnego rozwoju. Przegląd Statystyczny, (3).
 • Bednarski, L. (2007). Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Bednarski, L., Waśniewski T. (1996). Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce.
 • Borys, T. (1978). Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych. Przegląd Statystyczny, (2).
 • Cabaleiro-Casal, R., Buch-Gómez, E. J., Vaamonde Liste, A. (2013). Developing a Method to Assessing the Municipial Financial Health. American Reviev of Public Administration, 43(6).
 • Clark, B. Y. (2015). Evaluating the Validity and Reliability of the Financial Condition Index for Local Governments. Public Budgeting & Finance, 66.
 • Czekaj, J., Dresler, Z. (2008). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN.
 • Dylewski, M. (2009). Kierunki i kryteria wykorzystania metod oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (530).
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2004). Analiza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Municipium.
 • Dylewski, M., Filipiak, B., Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2006). Finanse samorządowe, Narzędzia, decyzje, procesy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Dziechciarz, J., Strahl, D., Walesiak, M. (2001). Data Set Normalization for Banks Performance Assessment, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, (915).
 • Filipiak, B. (2009). Metodyka kompleksowej oceny gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • Gantar, E., Walesiak, M. (2004). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 • Gorzelak G. (1979). Dobór zmiennych w statystycznej analizie porównawczej — metody (I). Wiadomości Statystyczne, (3).
 • Groves, S. M. (1984). An introduction to Evaluating Financial Condition. W: J. Matzer, Practical Financial Management. New Techniques for local Government. Washington: ICMA.
 • Hamrol, M. (2013). Niedocenione aspekty badania sprawozdania finansowego. Zarządzanie finansami. Mierzenie wyników przedsiębiorstwa i ocena efektywności inwestycji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, (760).
 • Hellwig, Z. (1968). Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju i strukturę weryfikacyjną kadr. Przegląd Statystyczny, (4).
 • Hendrick, R. (2004). Assessing and measuring the fiscal heath of local governments. Urban Affaires Review, 40(1).
 • Hozer, J., Tarczyński, W., Gazińska, M., Wawrzyniak, K., Batóg, J. (1997). Metody ilościowe w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Warszawa: GUS.
 • Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Warszawa: PWN.
 • Kowalczyk, M. (2017). Podstawy analizy ekonomiczno-finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego. Warszawa: Difin.
 • Nowak, S. (1985). Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN.
 • Oleksyk, P. (2015). Wykorzystanie narzędzi analizy finansowej w planowaniu finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (388).
 • Rivenbark, W. C., Roenigk, D. J., Allison, G. S. (2010). Conceptualizing Financial Condition in Local Government. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 22(2).
 • Roman, P. (2000). Makroekonomiczne instrumenty planowania i analizy w zarządzaniu gospodarką lokalną. Warszawa: SGH.
 • Siemińska, E. (2003). Finansowa kondycja firmy, metody pomiaru i oceny. Warszawa: Poltext.
 • Sierpińska, M., Wędzki, D. (1997). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 • Sokołowski, A. (1984). Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej, (203).
 • Wakuła, M. (2005). Samodzielność finansowa gminy. Samorząd Terytorialny, (5).
 • Wesołowski, W. J. (1975). Programowanie nowej techniki. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f8faa410-ea52-45a4-85e8-a6973833ab6e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.