PL EN


2016 | 19 | 4(73) | 111-129
Article title

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju

Title variants
EN
Cooperative Savings and Credit Unions in the financial services’ market in Poland. Current status and development prospects
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w istotny sposób zaznaczyły swoje istnienie na rynku usług finansowych w Polsce. Czerpiąc z tradycji przedwojennej spółdzielczości kredytowej oraz wzorując się na najprężniej rozwijających się amerykańskich uniach kredytowych, a także powołując się na idee reprezentowane przez World Council of Credit Unions czyli Światową Radę Związków Kredytowych, od ponad dwudziestu lat Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe są obecne na polskim rynku usług finansowych. Członkowie spółdzielczych kas, których jest dziś ponad 2,6 miliona, wiedzą, że ich dynamiczny rozwój to zasługa wspólnego wysiłku. Głównym celem niniejszej pracy jest próba oceny perspektyw rozwoju działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych na rynku usług finansowych w Polsce. Podjęto próbę oceny ich stanu obecnego, potencjału oraz możliwości rozwoju i funkcjonowania w przyszłości. Podmioty te są bowiem aktywnym i ważnym uczestnikiem rynku finansowego w Polsce.
EN
Cooperative savings and credit unions significantly marked their existence in the market of financial services in Poland. Building on the tradition of pre-war credit cooperatives, and following the example of the fastest-developing US credit unions, as well as relying on the ideas represented by the World Council of Credit Unions, for over twenty years Cooperative Savings and Credit Unions are present on the Polish financial services’ market. Members of the credit unions – of which there are now more than 2.6 million – know that their dynamic growth is due to a joint effort. The main objective of this study was to assess the development prospects of the cooperative savings and credit unions in the financial services’ market in Poland. An attempt was made to assess their current status, potential and opportunities for development and activity in the future. For these entities are an active and important participant of the financial market in Poland.
Year
Volume
19
Issue
Pages
111-129
Physical description
Dates
published
2017-01
References
 • Al-Kaber M., Rynki finansowe, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Białystok 2010.
 • Alińska A., Bankowość Spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2002.
 • Bierecki D., Członkostwo w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki sp. j., Sopot 2013.
 • Bigo T., Longschamps F., Kontrola administracji, „Studia Prawnicze” 1965, nr 7.
 • Bossoutrot S. K., Microfinance in Russia: Broadening Access to finance for Micro and Small Entrepreneurs, World Bank Publications, Washington 2005.
 • Cioch H., Zarys prawa spółdzielczego, Warszawa 2007.
 • Czekaj J., Uwarunkowania i skutki polityki pieniężnej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Dziawko D., Rynek finansowy istota – instrumenty – funkcjonowanie, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2012.
 • Folkerts-Landau D., Lindgren C.J., Toward a Framework for Financial Stability, „World Economic and Financial Surveys” IMF, Washington 1998.
 • Galbarczyk T.A., Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce – stan obecny i perspektywy rozwoju, ANNALES UMCS, Lublin 2010.
 • Główny Urząd Statystyczny, Wyniki finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych 2006–2010, Warszawa 2011.
 • Główny Urząd Statystyczny, Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2011 r., Warszawa 2012.
 • Głuchowski M., Umowa rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, wyd. Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., Warszawa 2011.
 • Golec M., Zmiany regulacyjne w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych a ich oferta depozytowa, Wyższa Szkoła Bankowa, Poznań 2014.
 • Górski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2007.
 • Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki – rynek, operacje, polityka, Poltext, Warszawa 1994.
 • Karpuś P., Węcławski J., Rynek finansowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2008.
 • Kaźmierczak A., Pieniądz i bank w kapitalizmie, PWN, Warszawa 1993.
 • Kodeks Dobrych Praktyk i Zasad Działania Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Załącznik do uchwały z dnia 22.06.2012 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kasy Krajowej.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 roku, Warszawa 2013.
 • Komisja Nadzoru Finansowego, Raport o sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2013 roku, Warszawa 2014.
 • Korenik D., Korenik S., Podstawy finansów, Wydawnictwo Naukowe PW, Warszawa 2004.
 • Lanza S., Calcaterra M., Perrini F., Etyka, finanse a wartość przedsiębiorstwa, Fundacja na rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2010.
 • Malinowski M. i in., Prawa i obowiązki członków SKOK – analiza prawna, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Narodowy Bank Polski, Rozwój systemu finansowego w Polsce, publikacje w latach 2005– 2009.
 • Orzeszko T., Banki spółdzielcze w Polsce ekonomiczne i finansowe warunki rozwoju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań 1998.
 • Ostalecka A., Struktura i cechy systemu gwarantowania depozytów w świetle zaleceń Financial Stability Forum, [w:] Finanse, bankowość, rachunkowość, red. D. Misińska, M. Myszkowska, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Pawłowicz L., Wierzba R., Integracja rynków finansowych w Unii Europejskiej od A do Z, „Bank i Kredyt” 2007, nr 8–9 (dodatek specjalny).
 • Pietrzykowski K., Prawo spółdzielcze komentarz do zmienionych przepisów, Warszawa 1995.
 • Radziszewski E., Bank jako instytucja zaufania publicznego. Gwarancje prawne i instytucjonalne. Poradnik klienta usług finansowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 • Raport Millward Brown, Badanie zrealizowane w dn. 28 maja – 9 czerwca 2014 r.
 • Skoczek J., Usługi płatnicze świadczone przez kasy oszczędnościowo-kredytowe. Zagadnienia cywilnoprawne, Spółdzielczy Instytut Naukowy, Sopot 2013.
 • Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f900436e-b5c7-49ba-be39-4c9880e684ad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.