PL EN


2015 | 2(25) | 11-31
Article title

Konsumpcja a przestępczość nieletnich

Content
Title variants
EN
Consumption and juvenile delinquency
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Juvenile delinquency is a serious social problem. For a long time experts in diff erent areas (law, criminology, sociology, psychology, medicine) have been trying to fi nd solutions that would reduce juveniles’ involvement in criminal activity and various social pathologies which accompany crime. Unfortunately, they have been rarely successful. Th is publication is a criminological and victim logical discussion of juvenile delinquency in the context of satisfying needs, both material and non-material ones. A situation where a person’s needs have not been satisfi ed as desired poses a considerable threat to the individual. Human organism may develop various psychosomatic health disorders which lead to very serious diseases or even death. Being unable to satisfy their needs, particularly material ones, in a legal way, juveniles turn to crime. Research shows that juveniles’ eff orts to fulfi ll their needs may result in their victimization by both young and adult off enders.
EN
Zjawisko przestępczości wśród nieletnich jest poważnym problemem społecznym od wielu lat. Naukowcy różnych dziedzin (prawa, kryminologii, socjologii, psychologii, medycyny) próbują znaleźć rozwiązania, które spowodują ograniczenie udziału nieletnich w zachowaniach przestępczych oraz związanych z nimi innymi zjawiskami patologicznymi. Niestety, udaje im się to tylko w niewielkim stopniu. W niniejszej publikacji, autorzy podjęli rozważania kryminologiczne i wiktymologiczne, dotyczące zjawiska przestępczości nieletnich w kontekście zaspokajania potrzeb zarówno materialnych, jaki niematerialnych. Sytuacja, w której potrzeby jednostki nie zostaną zaspokojone zgodnie z jej wymaganiami, rodzi dla niej poważne zagrożenia. Organizm ludzki narażony jest na zaburzenia psychosomatyczne, prowadzące do bardzo poważnych chorób, a nawet śmierci. Nieletni, często nie mając możliwości zaspokajania potrzeb w sposób legalny, w szczególności potrzeb materialnych, wchodzą na drogę przestępczą. Badania naukowe dowodzą, że działania podejmowane przez nieletnich w celu zaspokajania potrzeb powodują, że mogą stać się ofi arą przestępstwa, zarówno ze strony rówieśników, jak i dorosłych.
Year
Issue
Pages
11-31
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie
References
 • Bywalec Cz., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010.
 • Frączek A., P. Struzik, Agresja wśród dzieci i młodzieży, PWN, Kielce 1986;
 • Hołyst B., Kryminologia, Lexis Nexis Warszawa 2004.
 • Jakubik A., Zespół uzależnienia od Internetu (ZUI) – Internet Addiction Syndrome (IAS;) www.psychologia.net.pl (12 marc a 2015 r.).
 • Kukla D., Rola Policji w systemie profi laktyki społecznej, Wydawnictwo Szkoły Policji w Katowicach, 2004.
 • Poprawa R., W pułapce Internetu, www.siecioholizm.eu (10 marca 2015 r.).
 • Poprawa R., W pułapce Internetu, www.siecioholizm.eu (13 marca 2015 r.).
 • Słaby T., Polska a cywilizacja konsumpcyjna, Zeszyt Naukowy 76, Wyd.Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa 2007.
 • Szczepański J., Konsumpcja a rozwój człowieka. PWE Warszawa 1981.
 • Winiarski M., Rodzina, szkoła, środowisko lokalne. IBE Warszawa 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f911e74b-37eb-45fe-bbce-56335d9f0e18
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.