PL EN


2015 | 42 | 8(497) | 1-8
Article title

WYNAGRODZENIE SĘDZIÓW W POLSCE ORAZ W INNYCH KRAJACH UE

Selected contents from this journal
Title variants
EN
JUDGES REMUNERATIONS IN POLAND AND IN THE EU COUNTRIES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of article is analysis of judges salary situation in Poland in 2002–2012 y. The basis on analysis is average salary in economy, in other professions and in other countries in EU. As a result of analysis is verification two hypothesis, based on judges opinion: salary of judges are too low and don’t adequate to status of judges office, and that judges in Poland belong to worst paying judges in EU. As a result of changes in salary rules in 2008 y. judges salary increase above 20%. As a result this changes, cur­rently judges salary is higher than salary in other professions from higher education. Judges salary in Poland with relation to average salary in economy is similar to relation in other countries in EU. Analysis don’t confirm pessimistic judges opinion about too low salary.
PL
Celem artykułu jest analiza sytuacji pła­owej sędziów w Polsce w latach 2002–2012. Podstawą analizy jest płaca przeciętna w gospodarce, płaca innych zawodów oraz płaca sędziów w innych krajach UE. W wyniku analizy dokonano weryfikacji dwóch hipotez opartych na opinii sędz­iów: że wynagrodzenia sędziów są zbyt niskie i nie odpowiednie do godności urzędu oraz że sędziowie w Polsce należą do najgorzej wynagradzanych w krajach UE. W wyniku zmiany zasad wynagradzania sędziów w 2008 r. ich wynagrodzenia wzrosły o ponad 20%. Dzięki tym zmianom obecnie wynagrodzenia sędziów są wyższe od pozostałych zawodów wymagających wykształcenia wyższego. Relacje wynagrodzeń sędziów w Polsce do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce są zbliżone do relacji w innych krajach UE. Analiza nie potwierdziła więc pesymistycznych opinii sędziów o zbyt niskich płacach.
Year
Volume
42
Issue
Pages
1-8
Physical description
Contributors
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
References
 • CBOS (2009), Prestiż zawodów. Komunikat z badań, http://WWW.solidarnosc.uni.wroc.pl/dokumenty/PRESTIŻ_ZAWODOW.pdf [dostęp 28.10.2014].
 • CBOS (2013a), Prestiż zawodów, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/k_164_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
 • CBOS (2013b), Polacy o zarobkach różnych grup zawodowych. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_127_13.PDF [dostęp 28.10.2014].
 • Celej M. (2011), Trzecia władza o swoim statusie, http://prawo.rp.pl/artykul/763306.html?print [28.10.2014].
 • CEPEJ (2008), Report on European judicial systems, (data 2006): efficiency and qual­ity of jus­tice, http://wcd.coe.int/com.instranet.Instraservlet?command=com.instranet [dostęp 28.10.2014].
 • CEPEJ (2014), Report on European judicial systems (2012 data): efficiency and qualityofjustice.http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014
 • Citko A. (2014), Nie takie niskie zarobki sędziów w Polsce, „Analiza FOR” nr 16, http://www.for.org.pl/pl/a/3303.Analiza=162014 [dostęp 22.11.2014].
 • Czajka Z. (1997), Wynagrodzenia urzędników państwowych w Niemczech, „Ekspertyzy, Informacje” nr 2, IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (1990), Zasady kształtowania płac w Polsce w latach 1919–1989. „Studia i Materiały” nr 12. wyd. IPiSS, Warszawa.
 • Czajka Z. (2002), Kształtowanie płac w sferze budżetowej w Polsce. Wyd. IPiSS.
 • GUS (2003), Struktura wynagrodzeń według zawodów i specjalności w październiku 2002 r., Warszawa.
 • GUS (2014a), Rocznik Statystyczny 2013, Warszawa.
 • GUS (2014b), Struktura wynagrodzeń według zawodów i specjalności w październiku 2012 r., Warszawa.
 • Iustitia (2008), Opinia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” złożona do TK w przedmiocie niekonstytucyjności przepisów płacowych, http:/iustitia.pl/index.php/opinie/404/ [dostęp 22.11.2014].
 • Jaraszek A. (2011), Polscy sędziowie na tle Europy zarabiają dobrze, http://prawo.rp.pl/artykul/720436.html?print [28.10.2014].
 • Korzeniewska-Lasota A. (2011), Godność urzędu sędziego – uwagi na tle orzecznictwa sądów dyscyplinarnych, „Studia Ełckie”, nr 13.
 • Król H., Ludwiczyński A. (2006), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN Warszawa.
 • Nikiel A. (2008), Zarobki sędziów, nieuzasadnione dysproporcje, „Rzeczpospolita” z 24 lipca.
 • Raport z działalności sądów powszechnych w latach 2010–2014 (2015), opracowanie Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich MS, wydanie Minis­terstwa Spraw­iedli­wości, www.ms.gov.pl/opracowaniakrajowe/ [dostęp15.06.2014].
 • Siemaszko A., red. (2011), Wymiar sprawiedliwości w UE. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów, Wyd. Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Wynagrodzenia władz Uniwersytetu w Białymstoku, http://bip.uwb.edu.pl/uwb/wladze-uczelni/wynagrodzenia [dostęp 25.01.2015].
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej (2002), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
 • Zatrudnienie i wynagrodzenia w służbie cywilnej (2012), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 15.06.2014].
 • ZUS (2014), Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2014 r., www.zus.pl/files/strukturawysokosciemerytur [dostęp 29.04.2015].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f91c30b2-2226-49f9-87e4-985b0708b1bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.