Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(53) | 89-100

Article title

Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy - przegląd zagadnień dotyczących bibliotekarzy

Content

Title variants

EN
Psychosocial risk factors in the workplace - overview of issues concerning librarians

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem niniejszej publikacji było przedstawienie zagrożeń psychospołecznych w środowisku pracy, czyli takich czynników środowiska, które na drodze mechanizmu stresu mogą powodować u pracownika szkody psychiczne, społeczne lub fizyczne. W artykule zaprezentowano krótką analizę, czym naprawdę są, jakie obowiązują w tym zakresie przepisy prawa oraz jaki jest wpływ tych zagrożeń na pracowników i organizację. Uczelnie wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, jakimi są biblioteki akademickie, także są obszarem, gdzie obserwuje się występowanie różnego rodzaju konfliktów w miejscu pracy, zachowań mobbingowych lub dyskryminacyjnych. W artykule przedstawiono kilka charakterystycznych cech przypisywanych mobbingowi w środowisku bibliotek akademickich. Nagłośnienie i napiętnowanie spraw o psychiczne molestowanie oraz szerzenie wiedzy na ten temat może być jednym ze sposobów rozwiązywania problemów związanych z zagrożeniami psychospołecznymi w środowisku pracy.
EN
This publication aims to present psychosocial risk factors in the workplace, i.e. environmental factors that may cause mental, social, or physical damage to the employee. The article shows an overview of what they are, and shows legal implications and impact of these threats to employees and organisation. Universities and their organisational units, such as academic libraries, are also an area, where the occurrence of various types of conflicts in the workplace, such as mobbing or discrimination is observed. The article presents a few characteristic features attributed to mobbing in academic libraries. It also provides an analysis of the survey results associated with mobbing. It concludes that publicity and exposure in cases of mobbing activities, as well as better education, knowledge and understanding of this problem occurring in the workplace might eliminate this kind of the behaviour.

Contributors

 • Uniwersytet Śląski, Związek Nauczycielstwa Polskiego

References

 • Bem M., Galec, P. (2018). Mobbing i dyskryminacja – czynniki ryzyka psychospołecznego w miejscu pracy wraz z ujęciem prawnym. Pobrane 15 września 2018, z:
 • http://www.zzdrpkp.org.pl/files/Mobbing%20i%20dyskryminacja%20-%20czynniki%20ryzyka%20psychospolecznego%20w%20miejscu%20pracy%20wraz%20z%20ujeciem%20prawnym(2).pdf
 • Bosak, M., Danielewicz, A. (2010). Odpowiedzialność cywilna i prawna za mobbing. Prokuratura i Prawo, 4, 103-113.
 • Dąbrowa, E., Jurzak-Mączka, K., Kozakoszczak, K., Okroy, A., Okroy, E., Stoch, E., Sznajder, M., Teutsh A. (2016). Standard antydyskryminacyjny dla uczelni. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura 8, 157-171.
 • Kamińska, B. (2014). Mobbing jako patologia w kierowaniu personelem. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły HUMANITAS. Zarządzanie 1, 91-99.
 • Konczanin, J. (2016). Sposoby na stres. Poradnik dla pracownika.. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Kucharska, A., Śmierciak, Ł. (2015). Zagrożenia psychospołeczne. Poradnik dla pracodawców. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
 • Stavroula, L., Aditya, J. (2013). Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy i ich wpływ na zdrowie.. Warszawa: Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Pobrane 30sierpnia 2018, z http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44428/9788393608102_pol.pdf;jsessionid=1513271587BAF9643AB51FA34F32767B?sequence=8
 • Wanik, K. (2007). Zjawisko mobbingu w bibliotekach i sposoby walki z patologią. Biuletyn EBIB, 2(83). Pobrane 27 czerwca 2018, z http://www.ebib.info/2007/83/wanik.php.
 • Wieczorek, J. (2008). Drogi i bezdroża nauki w Polsce.. Kraków: Niezależne Forum Akademickie.
 • Wieczorek, J. (2009). Mediator akademicki jako przeciwdziałanie mobbingowi w środowisku akademickim.. Kraków: Niezależne Forum Akademickie.
 • Wieczorek, J. (2010). Etyka i patologie polskiego środowiska akademickiego. Kraków: Niezależne Forum Akademickie.
 • Wyleżałek, J. (2012). Mobbing uczelniany jako problem społeczny. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • (Wyrok, 2007). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 stycznia 2007 r., I PK 176/06.
 • (Wyrok, 2011). Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11.
 • Zybert, E.B. (2006). Problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności. Przegląd Biblioteczny, 74(1), 27-49.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f927e9c1-64f1-4912-8530-4e73cf90ab59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.