PL EN


2014 | 3. Radykalny inkluzywizm. Orygenes zamiast Schmitta | 67-76
Article title

O roszczeniach pozaparlamentarnej (post?)polityki. Przypadek miejskich ruchów społecznych w Polsce

Content
Title variants
EN
About the Claims of Extraparliamentary (Post?) politics. The Case of Urban Social Movements in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Główne problemy planowego artykułu dotyczą krytycznej analizy uniwersalistycznych roszczeń wysuwanych przez rozmaite podmioty pozaparlamentarnej polityki, w tym wypadku część tzw. miejskich ruchów społecznych. Podstawowe pytanie jakie stawiam dotyczy (nie)możliwości takiego modelu pozaparlamentarnej polityczności, który próbuje być jednocześnie polityczny i aideologiczny. Przedmiotem rozważań są wewnętrzne napięcia pomiędzy rozmaitymi frakcjami miejskich ruchów społecznych we współczesnej Polsce, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu tak zwanych „narracji konkretnych” jako próby ich „odpolitycznienia”. Konkluzją rozważań jest koncepcja „demokracji miejskiej”, przede wszystkim w jej wersji Purcellowskiej ( Recapturing Democracy , 2008), jako możliwie proste narzędzie nietotalizującego, uniwersalistycznego pluralizmu politycznego.
EN
The article presents a critical analysis towards the universalist claims expressed by various actors of extra-parliamentary politics in contemporary Poland, mainly so-called urban social movements. It deals with the (im)possibility of such model(s) of the extra-parliamentary politics, which tries to be both, a political and non-ideological at the same time. The article also refers to the political tension between various factions of urban social movements and puts an emphasis on the so-called site-specific narrative(s) (pol. „narracje konkretne”) as an attempt of "de-politicization" of movement’s political strategies. It concludes with a discussion on the concept of "urban democracy" as a potential tool of inclusive, universalist political pluralism.
Contributors
References
 • Antonów R. (2004). Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
 • Baiocchi G., Ganuza E. (2014). Participatory Budgeting as if Emancipation Mattered. Politics and Society , Vol. 42/no. 1, 29–50
 • Berendt G., Brzechczyn K., Stybel Z., Waluszko J. (red.), (2013). Homek. Pismo Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego 1983–1990. Gdańsk: Instytut Pamięci Narodowej
 • Bobbio N. (1996). Prawica i lewica. Kraków – Warszawa: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Fundacja im. Stefana Batorego
 • Castells M. (1982). Kwestia miejska. Warszawa: PWN
 • Castells M. (1983). The City and the Grassroots: A Cross-Cultural Theory of Urban Social Movements. Berkeley–Los Angeles: University of California Press
 • Coser L. A. (2009). Funkcje konfliktu społecznego. Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS"
 • Engels F. (1979). Położenie klasy robotniczej w Anglii. W: K. Marks, F. Engels, Dzieła. t. 2. Warszawa: Książka i Wiedza
 • Fainstein S. S., Feinstein N. I. (1974). Urban Political Movements: The Search for Power by Minority Groups in American Cities. New Jersey: Prentice- Hall Inc.
 • Fraser N., Honneth A. (2005). Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu.
 • Fung A. (2004). Empowered Participation. Reinventing Urban Democracy. Princeton: Princeton University Press.
 • Górski R. (2007). Bez państwa. Demokracja uczestni - cząca w działaniu. Kraków: Korporacja ha!art.
 • Harvey D. (2009, I wyd. 1973). Social Justice and the City. Athens–London: University of Georgia Press.
 • Harvey D. (2012). Bunt miast: Prawo do miasta i miej - ska rewolucja. Warszawa: Wyd. Bęc Zmiana
 • Holston J. (2009). Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press
 • Jedlicki J. (1991). Proces przeciwko miastu. Teksty Drugie , nr 5
 • Katznelson I. (1994). Marxism and the City. Oxford: Oxford University Press
 • Lefebvre H. (2012). Prawo do miasta. Praktyka Teoretyczna , nr 5
 • Marcuse H. (1965). Repressive Tolarence. W: R.P. Wolff, B. Moore Jr., H. Marcuse, A Critique of Pure Tolerance. Boston: Beacon Press
 • Martela B. (2013). Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy. Władza Sądzenia , nr 2, 23–33, DOI: 11089/3752
 • Mergler L. (2014). O ruchach miejskich, czyli dla kogo jest miasto? W: Ł. Bukowiecki, M. Obarska, X. Stańczyk (red.), Miasto na żądanie. Aktywizm, polityki miejskie, doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Mergler L., Pobłocki K. (2010). Nadchodząca rewolu - cja miejska , artykuł usunięty ze strony stowarzy - szenia „My Poznaniacy”, archiwum autora
 • Mergler L., Pobłocki K., Wudarski M. (2013). Anty- bezradnik przestrzenny: prawo do miasta w działa - niu. Warszawa: Fundacja Res Publica
 • Merrifield A. (2002). Metromarxism. A Marxist Tale of the City. New York–London: Routledge
 • Mitchell D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space. New York and London: Guilford Press
 • Nawratek K. (2008). Miasto jako idea polityczna. Kraków: Korporacja ha!art.
 • Pluciński P. (2013). Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy. Praktyka Teoretyczna , nr 3, http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_ nr9_2013_Po_kapitalizmie/06.Plucinski.pdf
 • Pobłocki K. (2011). Prawo do miasta i ruralizacja świadomości w powojennej Polsce. W: M. Nowak, P. Pluciński (red.), O miejskiej sferze publicznej. Obywatelskość i konflikty o przestrzeń. Kraków: Korporacja ha!art
 • Purcell M. (2008). Recapturing Democracy. Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures. New York and London: Routledge
 • Urbański J. (2011), Co to są problemy miejskie? Po Kongresie Ruchów Miejskich. http://www.rozbrat. org/publicystyka/aktywizm/2517-co-to-sa-prob - lemy-miejskie-po-kongresie-ruchow-miejskich
 • Wallerstein I. (2011). The Modern World-System vol. IV. Centrist Liberalism Triumphant 1789–1914. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press
 • Żakowska M. (2013). Ruchy miejskie a tradycja ruchów społecznych. Animacja Życia Publicznego. Zeszyty Centrum Badan Społeczności i Polityk Lokalnych , nr 3(10).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f92a3825-82e9-4b2b-b118-830a838865af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.