PL EN


2016 | 11/2016 | 63-81
Article title

Strategia redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu

Authors
Content
Title variants
EN
The Strategy of Harm Reduction in Work with People Addicted to Drugs and Alcohol
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polityka państw europejskich, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Południowej i Australii od kilkunastu lat zmierza w kierunku restrukturyzacji systemu pomocy osobom uzależnionym wdrażając działania, których celem jest ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania substancji psychoaktywnych. Wiele krajów oferuje dostęp do niskoprogowych programów, czyli takich, w których udział nie nakłada na uczestnika obowiązku utrzymywania abstynencji i stosowania się do wygórowanych zasad i obowiązków placówki odwykowej. Redukcja szkód jest filozofią opartą na pragmatycznych i realistycznych celach pracy z osobami uzależnionymi i użytkownikami. Zakłada, że każda, nawet najmniejsza zmiana jest ważna i należy ją wzmacniać. Programy redukcji szkód funkcjonują zazwyczaj w kilku sektorach oddziaływań społecznych – terapii, resocjalizacji, profilaktyki zachowań ryzykownych i pomocy społecznej. W Polsce poszerzenie oferty terapeutycznej o programy redukcji szkód jest zjawiskiem nadal marginalnym, a zmiany w systemie leczenia uzależnień nie nadążają za dynamicznymi zmianami wzorca używania substancji psychoaktywnych. Monolityczny system pomocy, oparty na abstynencji, jest niewystarczający i nie odpowiada na zmieniające się potrzeby w zakresie pomocy osobom tego potrzebującym.
EN
The policy of EU Member States, the USA, South America and Australia is heading towards the restructuring of the system helping addicted people by implementing actions meant to limit the health and social damages resulted from using psychoactive substances. Many countries offer the access to low-threshold programs whereby the participant is not imposed to maintain abstinence or submit to excessive rules of the rehabilitation centre. The harm reduction is a philosophy based on pragmatic and realistic goals of working with addicted people and users. It assumes that each change, even the smallest one, is important and should be supported. The harm reduction programs usually function in few sectors of social assistance – therapy, rehabilitation, dangerous behavior prevention and social services. The widening of the scope of therapeutic offer by the harm reduction programs is still marginal in Poland. The changes in the system of treating addiction do not keep up with the dynamic changes in the pattern of using psychoactive substances. The monolithic system of help is based on abstinence, is not sufficient and does not respond to the changing needs of addicted people.
Year
Issue
Pages
63-81
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
author
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Beck A.T., Wright F.D., Newman C.F., Liese B.S., 2007, Terapia poznawcza uzależnień, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Bukowska B., 2012, Psychologiczne mechanizmy uzależnienia – przegląd teorii i modeli, [w:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (red.) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.
 • Cebulska J., 2015, Program ograniczania picia realizowany w poradni w Toruniu, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5.
 • Cunningham J.A., McCambridge J., 2012, Is Alcohol Dependence Best Viewed as a Chronic Relapsing Disorder?, „Addiction”, 107(1).
 • Czabała Cz., 2010, Czynniki leczące w psychoterapii, PWN, Warszawa.
 • Fudała J., 2014, Redukcja szkód jako cel leczenia osób uzależnionych od alkoholu, „Świat Problemów”, nr 5.
 • Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz. (red.), 2012, Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.
 • Jakubczyk A., Wojnar M., 2012, Całkowita abstynencja czy redukcja szkód – różne strategie terapii uzależnienia od alkoholu w świetle badań i międzynarodowych zaleceń, „Psychiatria Polska”, t. XLVI, nr 3.
 • Klingemann J., 2013, Samowyleczenie – proces przezwyciężania uzależnienia od alkoholu bez pomocy terapeutycznej, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5.
 • Klingemann J., 2015, Redukcja szkód a programy ograniczania picia, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5.
 • Ligus S., 2006, Powrót do kontrolowanego spożywania alkoholu, [w:] Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, (red.) Badora S., Mudrecka I., Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Malczewski A., 2015, Leczenie i redukcja szkód w Europie, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, nr 5.
 • Malczewski A., Struzik M., Jaśkiewicz A., 2009, Pierwsze ogólnopolskie badanie klientów oraz programów niskoprogowych w 2008 roku. Projekt francusko-polski, Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
 • Pużyński S., Wciórka J., 2007, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Kraków–Warszawa.
 • Sempruch-Malinowska K., Zygadło M., 2012, Redukcja szkód związanych z przyjmowaniem środków psychoaktywnych, [w:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (red.) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.
 • Sobeyko J., 2008, Problematyka redukcji szkód w polskim ustawodawstwie dotyczącym narkomanii na tle porównawczym, „Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie”, 54, 2.
 • Tatarsky A., 2007, Redukcja szkód w psychoterapii: nowe podejście w leczeniu uzależnień od narkotyków i alkoholu, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
 • Tatarsky A., Kellog S., 2012, Psychoterapia Integracyjna w oparciu o Model Redukcji Szkód. Studium przypadku używania substancji psychoaktywnych, wielokrotnej traumy i skłonności samobójczych, [w:] Uzależnienie od narkotyków. Podręcznik dla terapeutów, (red.) Jabłoński P., Bukowska B., Czabała Cz., Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Łódź.
 • Zalecenia do tworzenia i realizacji programów ograniczania picia alkoholu w placówkach leczenia uzależnień, „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”, 2015, nr 5.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011–2016, Dz.U. Nr 78, poz. 428.
 • Narodowy Program Zdrowia 1996–2005, 1996, Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, Warszawa.
 • http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106992 [dostęp: 3.01.2016].
 • http://www.parpa.pl/index.php/lecznictwo-odwykowe [dostęp: 9.01.2016].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f92ac410-01f7-46e5-91ba-bdac12d60c22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.