PL EN


2019 | 11(47) | Numer specjalny | 167-172
Article title

Ewolucja doktryny ochronnej – wymuszona zewnętrznie konieczność czy świadomy proces humanizacji

Title variants
EN
Evolution of Defensive Doctrine – Imposed Necessity or Conscious Process of Humanization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Tematem artykułu jest analiza ewolucji doktryny systemu penitencjarnego w kontekście przemian ustrojowych, jakie zaszły w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych. W szczególności autor zwraca uwagę na fakt, że wprowadzane zmiany powinny uwzględniać dwutorowy charakter systemu penitencjarnego, który obejmuje dwie grupy podmiotów: osoby osadzone oraz osoby nadzorujące. W artykule odwołano się do założeń współczesnej doktryny penitencjarnej, która kładzie nacisk na humanitaryzm w odniesieniu do osób osadzonych, co znajduje odzwierciedlenie w doborze oraz przeszkoleniu kadry penitencjarnej. Autor skonfrontował założenia teoretycznie z realiami okresu przemian ustrojowych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych: istotną redukcją w zasobach kadrowych, ograniczeniami finansowymi, zmianami w strukturze przestępczości oraz odbiorem społecznym służby więziennictwa.
EN
The aim of the article is to analyze the contemporary doctrine of penitentiary system within the context of political transformation that took place in Poland in the early 90s. In particular, author suggests that while introducing the changes in the system, its dual nature should be considered, consisting of two main elements: detained individuals and custodians. The article highlights the main assumption of the modern penitentiary doctrine – the focus on humanitarian approach towards detained individuals, which should be reflected by the careful and selection of skilled and professional staff. The author highlighted main challenges that Polish penitentiary system faced during political and economic swift in the early 90s, i.e. substantial redundancy, lack of resources, evolution of crime and perception of prison officers among society.
References
  • Gajdus, D., Gronowska, B. (1998). Europejskie standardy traktowania więźniów. Toruń: TNOiK.
  • Musidłowski, R. (1997). Stan i węzłowe problemy polskiego więziennictwa (cz. 1). Biuletyn Informacyjny RPO, 32, 35.
  • Pierzchała, K. (2008). Kara śmierci w aspekcie prawnym i etyczno-moralnym. W: K. Pierzchała, Cz. Cekiera, Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pierzchała, K. (2011). Przestępstwo. Probacja alternatywą dla kary pozbawienia wolności. Probacja, 4, 5-26.
  • Pierzchała, K. (2013). Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pierzchała, K. (2015a). Skazani ale nie potępieni. Wyd. II rozszerzone. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
  • Pierzchała, K. (2015b). The Process of Social Reintegration of Convicts on the Background of World Penitentiary System. The Analytical and Synthetic Outline of the Issue. [Proces readaptacji społecznej skazanych na tle światowego systemu penitencjarnego. Zarys analityczno-syntetyczny zagadnienia]. Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych i Polska Akademia Nauk. Polish Political Science. Yearbook, 44, 154-170.
  • Pierzchała, K. (2016). Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.
  • Pierzchała, K. (2017). Pedagogical and Theological Reflections on the De-Stigmatization Process. [Refleksje pedagogiczno-teologiczne nad procesem destygmatyzacji]. Polish Journal of Social Rehabilitation / Resocjalizacja Polska, 13, 17-37.
  • Puszka, M. (2015). System ochrony polskich jednostek penitencjarnych, poszukiwanie optymalnego modelu. W: T. Bulenda, A. Rzepliński (red.), Modernizowanie więziennictwa. V Kongres Penitencjarny. Warszawa: Centralny Zarząd Służby Więziennej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f95140ca-5da1-4f4e-b6dc-92593e4b2bfa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.