PL EN


2015 | 1 (354) | 291-301
Article title

Wyjazdy turystyczne Polaków za granicę jako jeden z przejawów globalizacji społecznej

Content
Title variants
EN
Poles’ Tourist Trips Abroad as One of Symptoms of Social Globalisation
RU
Туристские поездки поляков за рубеж – одно из проявлений социальной глобализации
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem rozważań jest charakterystyka zmian w zagranicznych wyjazdach turystycznych Polaków od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej do 2012 roku. W artykule wykorzystano dane publikowane przez GUS, Eurostat i CBOS oraz wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku. Artykuł ma charakter koncepcyjno-badawczy. Proces globalizacji jest wspomagany działaniami integracyjnymi państw, w tym działaniem Unii Europejskiej. Z procesów integracji i globalizacji korzysta w dużej mierze społeczeństwo. Zagraniczne wyjazdy turystyczne są ważnym przejawem globalizacji społecznej. Na podstawie analizy danych, mimo warunków, które stwarza sytuacja rynkowa w Polsce, zauważalne są jedynie powolne tendencje wzrostu liczby tych wyjazdów. Czynnikami determinującymi decyzje dotyczące wyjazdów zagranicznych są głównie dochody, a także czynniki społeczno-demograficzne, takie jak wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.
EN
An aim of considerations is to describe the changes in Poles’ tourist trips abroad since the moment of its accession to the European Union till the year 2012. In her article, the author used the data published by the CSO, Eurostat and CBOS as well as findings of the author’s surveys carried out in 2011. The article is of the conceptual and research nature. The process of globalisation is supported by states’ integration measures, including activities undertaken by the European Union. The processes of integration and globalisation are largely used by the society. Tourist trips abroad are an important symptom of the social globalisation. Based on data analysis, despite the conditions set up by the market situation in Poland, there are only noticeable slow trends of the growth of the number of those trips. The factors determining the decisions concerning trips abroad are mainly incomes as well as socio-demographic factors such as age, education and place of residence.
RU
Цель рассуждений – дать характеристику изменений в зарубежных поездках поляков с момента вступления Польши в Европейский Союз до 2012 г. В статье использовали данные, публикуемые ЦСУ, Евростатом и CBOS (Центром обследования общественного мнения), а также результаты авторских опросов, проведенных в 2011 году. Статья имеет концептуально-исследовательский характер. Процесс глобализации подкрепляется интеграционными действиями государств, в том числе действиями Евросоюза. Процессами интеграции и глобализации пользуется в большой степени общество. Зарубежные туристские поездки – важное проявление социальной глобализации. На основе анализа данных, несмотря на условия, какие создает рыночная ситуация в Польше, заметны лишь медленные тенденции к росту количества таких поездок. Факторами, предопределяющими решения, касающиеся зарубежных поездок, в основном являются доходы, а также социально-демографические факторы, такие как возраст, образование и местожительство.
Year
Issue
Pages
291-301
Physical description
Dates
published
2015-01-2015-02
Contributors
References
 • Caselli M. (2012), Trying to Measure Globalization: Experiences, Critical Issues and Perspectives, Springer Dordrecht Heidelberg, London − New York.
 • Dreher A. (2006), Does Globalization Affect Growth? Empirical Evidence from a New Index, “Applied Economics”, Vol. 10, part 38.
 • Flejterski S., Wahl P. (2003), Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa.
 • Liberska B. (red.) (2002), Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa.
 • Lockwood B., Redoano M. (2004), The CSGR Globalisation Index: an Introductory Guide, Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, “Working Paper” 155/04, http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/csgr/index/ [dostęp: 31.03.2014].
 • Martens P., Raza M. (2009), Globalisation in the 21st Century: Measuring Regional Changes in Multiple Domains, “The Integrated Assessment Journal Bridging Sciences & Policy”, Vol. 9, No. 1.
 • Martens P., Raza M. (2014), An Updated Maastricht Globalisation Index, International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development, Unviersitet Maastricht, http://www.maastrichtuniversity.nl [dostęp: 31.03.2014].
 • Polacy poznają świat, czyli o zagranicznych wyjazdach i znajomości języków obcych (2012), Komunikat z badań BS/148/2012, CBOS, Warszawa.
 • Polak E. (2009), Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne, Difin, Warszawa.
 • Szymański W. (2004), Interesy i sprzeczności globalizacji. Wprowadzenie do ekonomii ery globalizacji, Difin, Warszawa.
 • Włodarczyk K. (2013), Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2011 roku (2011), Komunikat z badań BS/155/2011, CBOS, Warszawa.
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_trends [dostęp: 31.03.2014].
 • http://www.atkearney.com [dostęp: 31.03.2014].
 • http://www.maastrichtuniversity.nl [dostęp: 31.03.2014].
 • http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11286_PLK_HTML.htm [dostęp: 31.03.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9520b0a-e5f8-46fe-9a7d-69f0d403d80f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.