PL EN


2015 | XCIV (94) | 61-79
Article title

Granice stosowania sankcji podatkowych w świetle zasad wynikających z Konstytucji RP i orzecznictwa TK

Content
Title variants
EN
Limitation on use of tax penalties in light of the rights and principles resulting from the provisions of the Constitution
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Polski ustawodawca nie podjął dotychczas próby zdefiniowania w przepisach ustawy ordynacja podatkowa pojęcia „sankcja podatkowa”. Tym samym brakuje również w polskim prawie podatkowym przepisów określających zasady wymiaru tego typu sankcji, których wprowadzenie do tej właśnie ustawy stanowiłoby gwarancję ochrony praw podmiotu sankcjonowanego. W obecnie obowiązujących przepisach nie określono także terminu przedawnienia prawa do nałożenia sankcji podatkowej. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki badań, w następstwie których zdefiniowano pojęcie „sankcji podatkowej”, co może zostać wykorzystane w przyszłych pracach ustawodawczych związanych z nowelizacją ordynacji podatkowej. Podjęto w nim także próbę rozwiązania problemu naukowego, jakim jest określenie granic stosowania sankcji podatkowych. W tym celu przeprowadzono badania, którymi objęto prawa i zasady wynikające z przepisów Konstytucji RP, pośród których poszukiwano źródeł tego rozgraniczenia. W następstwie przeprowadzonej analizy orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, podjęto próbę sformułowania reguł (założeń), które rzutują na kształt wskazanych w niniejszym artykule granic. Sformułowano także postulaty de lege ferenda, które powinny znaleźć w przyszłości odzwierciedlenie w przepisach ustawy ordynacja podatkowa, a ich rozwinięcie stanowi ciąg dalszy prowadzonych badań.
EN
Polish legislator has not taken so far attempts to define in the Tax Code the term “tax penalty”. Thus there is not also a Polish tax law, the rules of time for this type of sanction, which the introduction to this particular bill would guarantee the protection of the rights of sanctioned subject. The current legislation does not specify the period of limitation of the right to impose sanctions for tax purposes. In this article were presented the results of research, following which defined the term “tax penalty”, which can be used in future legislative work relating to the amendment of the Tax Code. It was made an attempt to solve a scientific problem, which is to define the boundaries of the application of tax penalties. To this end, a research was conducted which included the rights and principles resulting from the provisions of the Constitution, among which sought sources of this distinction. Following the analysis of jurisprudence of the Constitutional Court attempted to formulate rules (assumptions) that affect the shape indicated in this Article limits. Formulated as de lege ferenda postulates that should be in the future reflected in the provisions of the Tax Code, and their development is a continuation of research.
Year
Volume
Pages
61-79
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Wydział Prawa i Administracji, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, wmaruchin@wp.pl
References
 • Akty prawne:
 • Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483).
 • Kodeks karny skarbowy z dnia 10 września 1999 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 930), tekst jednolity z dnia27 listopada 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 186).
 • Ustawa Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 137, poz. 926), tekst jednolity z dnia 10 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 749).
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 350)
 • Protokół nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonego dnia 22 listopada 1984 r. w Strasburgu (Dz. U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364).
 • Konwencja z 9.11.1950 o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności zmieniona Protokołem Nr 11 Konwencja ratyfikowana przez RP, (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284)
 • Protokół Nr 11: (Dz. U. z 1998 r. Nr 147, poz. 962).
 • Orzecznictwo:
 • I. Trybunał Konstytucyjny
 • Wyrok TK z 18 lipca 2013 r., sygn. SK 18/09, opubl. Dz.U. z 2013 r., poz. 985.
 • Wyrok TK z 9 października 2012 r., sygn. P 27/11, opubl. 12 października 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 1124).
 • Wyrok TK z 16 listopada 2011 r., SK 45/09, OTK-A nr 9/2011, poz. 974.
 • Wyrok z 12 kwietnia 2011 r., sygn. P 90/08, OTK ZU nr 3/A/2011, poz. 21.
 • Wyrok TK z 18 listopada 2010 r., sygn. P 29/09, opubl. 30 listopada 2010 r. (Dz.U. Nr 225, poz. 1474).
 • Wyrok TK z 16 lipca 2009 r., sygn. Kp 4/08, OTK ZU nr 7A/2009, poz.112.
 • Postanowienie TK z 9 grudnia 2008 r., sygn. P 52/07, OTK ZU nr 10/2008, poz. 184.
 • Wyrok TK z 4 września 2007 r., sygn. akt P 43/06, opubl. 18 września 2007 r. (Dz.U. Nr 168, poz. 1187).
 • Wyrok TK z 30 października 2006 r., sygn. P 10/06, opubl. 8 listopada 2006 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 1492).
 • Wyrok TK z 24 stycznia 2006 r., sygn. akt SK 52/04, opubl. 9 lutego 2006 r. (Dz.U. Nr 21, poz. 165).
 • Wyrok TK z 30 listopada 2004 r., sygn. SK 31/04, OTK ZU nr 10/A/2004, poz. 110.
 • Wyrok TK z 29 czerwca 2004 r., sygn. P 20/02, OTK ZU nr 6/A/2004, poz. 61, pkt 3.
 • Wyrok TK z 4 lipca 2002 r., sygn. P 12/01,OTK ZU nr 4/A/2002, poz. 50.
 • Wyrok TK z 23 kwietnia 2002 r., sygn. K 2/01,OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 27.
 • Wyrok TK z 9 października 2001 r., sygn. SK 8/00, OTK ZU nr 7/2001, poz. 211.
 • Wyrok TK z 29 kwietnia 1998 r., sygn. K.17/97, OTK ZU nr 3/1998, poz. 30, s. 166.
 • II. Sąd Najwyższy
 • Postanowienie SN z 19 grudnia 2003 r., III CK 319/03, OSNC 2005 Nr 2, poz. 31.
 • III. Europejski Trybunał Praw Człowieka
 • Wyrok ETPC z 2 września 1998 r. w sprawie Kadubec v. Słowacja, skarga nr 27061/95.
 • Wyrok ETPC z 22 maja 1990 r. w sprawie Weber v. Szwajcaria, skarga nr 11034/84.
 • Wyrok ETPC z 25 sierpnia 1987 r. w sprawie Lutz v. Niemcy, skarga nr 9912/82.
 • Wyrok ETPC z 28 czerwca 1984 r. w sprawie Campbell i Feli v. Wielka Brytania, skarga nr 7819/77.
 • Wyrok ETPC z 8 czerwca 1976 r. w sprawie Engel i inni v. Holandia, skarga nr 5100/71.
 • Opracowania:
 • Banaszak B., Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Majka P., Sankcje w prawie podatkowym, C.H. Beck, Warszawa 2012.
 • Mastalski R., Wprowadzenie do prawa podatkowego, C.H. Beck, Warszawa 1995.
 • Mastalski R., Prawo podatkowe, C.H. Beck, Warszawa 2000.
 • Mik B., Charakter prawny odpowiedzialności podmiotów zbiorowych w świetle ustawy z 28 października 2002 r., Przegląd Sądowy 2003/7–8, s. 9–67.
 • Wiliński P. (red.), Rzetelny proces karny w orzecznictwie sądów polskich i międzynarodowych, Warszawa 2009.
 • Wincenciak M., Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.
 • Wojtyczek K., Zasada proporcjonalności jako granica prawa karania, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1999/2, s. 33–52.
 • Strony internetowe:
 • http://www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/kal_podatkowy/?gclid=CP_O9oS29LoCFcJd3godmTIAew; stan na dzień 30.01.2014 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9861859-f0e6-4a0c-b7d7-608e3cbd5442
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.