Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2008 | 18 | 77-94

Article title

Postrzeganie przez młodzież uczniowską terenów zielonych Szczecina

Content

Title variants

EN
The perception of greens in Szczecin by young people of secondary school

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W strukturze przestrzennej miasta obszary zielone pełnią wielofunkcyjne zadania w zakresie ochrony oraz kształtowania środowiska i klimatu. Decydują one także o krajobrazie miejskim, rozwoju rekreacji i doznań estetycznych oraz pełnią funkcje społeczno-usługowe na rzecz mieszkańców. Przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów szczecińskich szkół średnich wykazują, że relatywnie wysoki jest odsetek młodzieży usatysfakcjonowanej stopniem zazielenienia swego najbliższego otoczenia w miejscu zamieszkania. Jednocześnie większość badanych oceniła zasoby terenów zielonych w przestrzeni całego miasta jako zbyt małe. Respondenci wykazali się także dużą znajomością terenów zielonych Szczecina i okolic, zróżnicowaną jednakże z uwagi na profil klasy, typ szkoły oraz miejsce zamieszkania.
EN
In the spatial structure of the town, the greens fulfill multifunctional tasks in the field of protection and shaping of the environment and the climate. They also decide about the urban landscape, development of recreation and esthetic sensations as well as fulfill the social and service functions for citizens. The poll investigations carried out among the young citizens from secondary schools in Szczecin revealed that relatively high percentage of youth was satisfied as far as the degree of greenery in their neighbourhood was concerned. Simultaneously the most of school children estimated that resources of greens within the space of the whole city were too small. Respondents demonstrated a great knowledge of green ares in Szczecin and its neighbourhood. Certain differentiation depended on a profile of class, a type of school and a place of residence.

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bank Danych Regionalnych. Oficjalna witryna internetowa Głównego Urzędu Statystycznego, www.stat.gov.pl.
 • Baycan-Levent T. i in. 2002, Development and Management of Green Spaces in European Cities. A Comparative Analysis. The 38th International Planning Congress on „The Pulsar Effect” Planning with Peaks, Glifada, Athens, Greece, September 21–26, 2002, „Research Memorandum”, No 25, Amsterdam: Vrije Universiteit.
 • Czerwieniec M., Lewińska J. 1996, Zieleń w mieście, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.
 • Encyklopedia Szczecina 2000, T. II, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Historii, Zakład Historii Pomorza Zachodniego, Szczecin.
 • Hart R. 1997, Children’s Participation: The Theory and Practice of Involving Young Citizens in Community Development and Environmental Care, w: D. Satertwaite 1999, Sustainable Cities or Cities that Contribute to Sustainable Development, London, Earthscan Publications.
 • Hejmanowski S. 1989, Zieleń a ochrona środowiska człowieka, LSW, Warszawa.
 • Kownas S., Piskorski C. 1958, Szczecin – miasto parków i zieleni, PWN, Poznań.
 • Mieszkowska K. 1996, Ekologiczny system zieleni miejskiej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Szczecina, w: Forum Środowiskowe „Zieleń miejska”, Szczecin, 13–14.09.1996 r., Materiały konferencyjne na prawach rękopisu, Biuro Informacji Gospodarczej, Szczecin.
 • Mydłowska E. 2003, Funkcje terenów zieleni w strukturze przestrzennej miasta na przykładzie Szczecina, w: I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. XVI Konwersatorium wiedzy o mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź.
 • Rocznik Statystyczny Województw 2003, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Stachak A. 1993, Stan zieleni miejskiej Szczecina, w: J. Jasnowska (red.): Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin.
 • Stachak A. i in. 2000, Zieleń Szczecina. Ilustrowany przewodnik dendrologiczny, Wydawnictwo Oficyna IN PLUS, Wołczkowo.
 • Stan środowiska miasta Szczecina (stan na dzień 31 grudnia 2002 roku). Załącznik opracowany w ramach „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Szczecina”, maj 2004.
 • Zagospodarowanie przestrzenne Szczecina 2002, Urząd Miejski w Szczecinie.
 • Zaremba P. 1993, Struktura przestrzenna miasta i rejonu Szczecina – jej rola w kształtowaniu środowiska, w: J. Jasnowska (red.), Stan środowiska miasta i rejonu Szczecina. Zagrożenia i ochrona, Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Szczecin.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f98f7b94-c4cd-4827-8692-ca8782b94fa1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.