Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 1 (99) | 5-20

Article title

Miejsce Systemu Doradztwa Rolniczego w nowej perspektywie finansowej WPR 2021-2027

Content

Title variants

EN
Place of the Agricultural Advisory System in the new finanscial perspective of CAP 2021-2027

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania było przedstawienie sytuacji Systemu Doradztwa Rolniczego po wejściu w życie nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Doradztwo wyodrębniono jako odrębny rodzaj interwencji w ramach planu strategicznego WPR. Dla realizacji zadań przeznaczono dwa rodzaje interwencji związane ze współpracą oraz wymianą wiedzy i informowaniem. Jako niewystarczający uznano liniowy system transferu wiedzy. Zamiast tego zaproponowano, by realizować interaktywny model innowacji oparty na wielu podmiotach. Kierunkowym działaniem jest zorganizowanie w każdym kraju Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych.
EN
The purpose of the study was to present the situation of the Agricultural Advisory System after the entry into force of the new financial perspective for 2021-2027. Consultancy was distinguished as a separate type of intervention under the CAP strategic plan. Two types of interventions related to cooperation as well as exchange of knowledge and information were intended for the implementation of tasks. The linear knowledge transfer system was considered insufficient. Instead, it was proposed to implement an interactive innovation model based on many entities. Organization of the Agricultural Knowledge and Innovation System is organized in each country.

Year

Issue

Pages

5-20

Physical description

Dates

received
2019-12-30
accepted
2020-04-02

Contributors

  • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

References

  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa, Bruksela, 2012.
  • Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności, Bruksela, 2017.
  • Preparing for future AKIS in Europe Standing Committee on Agricultural Research (SCAR),2019, 4th Report of the Strategic Working Group on Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS), DG AGRI, Brussels, 2019.
  • Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa – Komunikat w sprawie wspólnej polityki rolnej po 2020 r., Bruksela, 2017.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia(EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94,(WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 i (WE)nr 2529/2001.
  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.
  • Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie stosowania systemu doradztwa rolniczego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 73/2009, Bruksela 2010.
  • Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f9912d6e-7ed3-4e8b-b2ae-fe254f777658
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.