PL EN


2011 | 2 | 35-46
Article title

Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego

Content
Title variants
EN
An Internal Outplacement Centre in a Correctional Facility
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zakładach karnych tworzy się i wdraża do realizacji innowacyjne, autorskie programy readaptacji społecznej skazanych. Jednym z takich programów jest "Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach oddziału penitencjarnego", realizowany w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu. Program ten stwarza osadzonym możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju działaniach polegających na aktywizacji zawodowej, zdobywania umiejętności poruszania się po rynku pracy wykorzystując w tym celu narzędzie, jakim jest komputer i internet, a także uzyskania nowych kwalifikacji zawodowych, które mogą im pomóc w chwili opuszczenia więzienia. (abstrakt oryginalny)
EN
Correctional facilities are developing and implementing innovative and original programmes aimed at social readaptation of inmates. One of such schemes, called An Internal Outplacement Centre in a Correctional Facility, is currently being carried out in the facility in Nowy Sącz. This programme offers inmates an opportunity to participate in various activities in the field of vocational development, to acquire labour market navigation skills using such tools as computer literacy and the internet, and obtain new qualifications, which may help them rejoin the society once they are released. (original abstract)
Contributors
 • Zakłąd Karny w Nowym Sączu
References
 • Berg-Peer J. [2004], Outplacement w praktyce , Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Europejska [2006], Europejska polityka zatrudnienia ,"Jobland. pl", 2 września 2006, dostępne na: http://www.jobland.pl/ Europejska-Polityka-Zatrudnienia-a-125.html (15.07.2011).
 • Informacja [2011], Informacja o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, dostępne na: http://sw.gov.p/p/o-suzbie-wieziennej/staty- styka/statystyka-roczna/ (15.07.2011).
 • Karczewski T. [2004], Pomoc postpenitencjarna, [w:] Zagadnienia penitencjarne - skrypt d!a słuchaczy szkoły podoficerskiej SW, Wydawnictwo CZSW, Kalisz.
 • Moskal Z. [2002], Raport z realizacji programu Bezrobocie - co robić? Podręcznik outplacementu, Wydawnictwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
 • Passport [2006], Passport to Freedom - Context and Conclusions, Lisbon (23-24 October).
 • Podstawowe [2003], Podstawowe Problemy Więziennictwa, "Przegląd Więziennictwa Polskiego", nr 38-39, Warszawa.
 • Program [2011], Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL - Lista projektów, dostępne na: http://www.equal.org.pl/baza. php?M=3&lang=pl (15.07.2011).
 • Puszczewicz B. i in. [2007], EQUAL - nowe szanse dla byłych więźniów, Wydawnictwo Fundacja "Fundusz Współpracy", Warszawa.
 • Roczna informacja [2011], Roczna informacja statystyczna za rok2010, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Warszawa.
 • Sobczak K. [2009], Europa ma problem z więźniami, dostępne na: http://lex.pl/?cmd=artykul,3104.
 • Szymanowski T. [2004], Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego, PWN, Warszawa.
 • Szymanowski T. [1989], Powrót skazanych do społeczeństwa, PWN, Warszawa.
 • The Equal Policy [2007], The Equal Policy Forum - On Prevention or Re - Imprisonment, materiały konferencyjne, Warszawa.
 • Zając M. K. [2009], Wewnętrzny Ośrodek Outplacementu w warunkach więzienia, [w:] T. Grabiński (red.) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, Tom 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Kielce.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9929e4d-6449-41b9-b107-e5854f816224
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.