Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 4(10) | 53-72

Article title

Rola metropolii w rozwoju regionów w świetle programów rozwoju szczebla regionalnego na przykładzie województw: małopolskiego, mazowieckiego i dolnośląskiego

Content

Title variants

EN
The Role of Metropolitan Centers in the Development of Regions in the Light of Programmes of Development of Regions, on the Example of the Malopolskie, Mazowieckie and Dolnoslaskie Voivodships

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przyjęto założenie, że pomiędzy ośrodkami metropolitalnymi a ich otoczeniem regionalnym występują naturalne interakcje. W badaniu przeprowadzonym na przykładach Krakowa i Małopolski, Warszawy i województwa mazowieckiego oraz Wrocławia i województwa dolnośląskiego analizowano, czy relacje te uwzględnia się w polityce rozwoju na szczeblu lokalnym (wielkomiejskim) oraz regionalnym (otoczenie miasta-rdzenia). Brak kompatybilności tych polityk przynosi negatywne skutki dla rozwoju województwa. Wpływ dużego miasta na rozwój jego otoczenia mógłby być większy, gdyby relacje rozwojowe pomiędzy metropolią i regionem zostały wzmocnione przez działania interwencyjne podmiotów polityki. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki może być udział polityki władz samorządowych w obserwowanym wpływie badanych metropolii na rozwój ich otoczenia regionalnego oraz jak wykorzystywane są naturalne interakcje zachodzące pomiędzy tymi podmiotami. Obecnie władzom lokalnym i regionalnym często zarzuca się, że dokumenty strategiczne tworzy się bez uprzedniej konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Połączenie wysiłków władz przyniosłoby korzyści dla obu szczebli terytorialnych i spowodowało spójny rozwój społeczno-gospodarczy.
EN
The main hypothesis of the article is that there are natural interactions between metropolitan centers and their surrounding areas (regions). In the present study, focused on the following three examples: Krakow and the Malopolska region, Warsaw and the surrounding Mazowieckie Voivodship, and Wroclaw with the Dolnoslaskie Voivodship, the author analyzes if these interactions are taken into consideration in the development of policies at the local (metropolitan) and the regional level (region surrounding the core city). A lack of compatibility of these policies has a negative impact on the development of the region. The impact of large cities on the development of their environment would be greater if it was encouraged by politicians and their interventions. The author attempts to determine how local governments can influence the impact of metropolitan cities on their surrounding areas, and what use can be made of their natural interactions. Nowadays, local and regional authorities are often accused of creating strategies without prior consultation with the interested parties. Combining the efforts of local and regional authorities would ensure a coherent socio-economic development and could be beneficial for both levels of self-government.

Contributors

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

  • Korenik S. (2004). "Metropolie we współczesnej gospodarce z uwzględnieniem realiów polskich", w: S. Korenik, K. Szołek (red.), Konkurencyjność i potencjał polskich metropolii - szanse i bariery, Biuletyn KZPK PAN, nr 214, s. 25-26.
  • Regionalny Program Operacyjny dla województwa dolnośląskiego na lata 2007-2013, s. 73.
  • Smętkowski M., Gorzelak G., Jałowiecki B. (2008). Diagnoza problemów rozwoju obszarów metropolitalnych i rekomendacja delimitacji obszarów metropolitalnych w Polsce. Warszawa: Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Uniwersytet Warszawski, s. 6-7.
  • Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego do 2020 roku (2005). Wrocław: Sejmik Województwa Dolnośląskiego.
  • Strategia rozwoju województwa małopolskiego na lata 2007-2013 (2006). Kraków: Małopolski Urząd Wojewódzki, s. 45.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f9ac7364-3dd2-472c-94ad-849d565079e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.