PL EN


2014 | 1(10) | 111-120
Article title

Analiza wybranych zagadnień psychologii sportu osób z niepełnosprawnością

Content
Title variants
EN
Analysis of the selected topics of sports psychology of people with disabilities
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Współcześnie (zwłaszcza w obszarach funkcjonowania człowieka, w których liczy się konkretny wynik osiągany w określonym czasie i miejscu, czyli w sporcie, ale również w sztuce czy biznesie) psychologia sportu zyskuje coraz większą popularność. Jest integralnym elementem szkolenia sportowego, a korzyści płynące ze współpracy z psychologami sportu doceniają i zawodnicy, i trenerzy. Psychologowie sportu wspierają w osiąganiu coraz lepszych rezultatów. Celem ich pracy nie jest jednak jedynie maksymalizacja wyniku, ale podniesienie jakości funkcjonowania ludzi angażujących się w działalność sportową. Systematyczna praca nad kompetencjami psychospołecznymi pozwala lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych nie tylko na gruncie sportu. Wzmacnia życiową filozofię pracy nad sobą i dążenia do prawdziwego mistrzostwa. W kontekście rehabilitacji osób z niepełnosprawnością nabiera to dodatkowego znaczenia. Wydaje się tymczasem, że w obszarze sportu osób z niepełnosprawnością dorobek psychologii sportu nie jest w pełni wykorzystany. Wpływ na to ma szereg czynników – tkwiących w środowisku sportowym, ale również w środowisku psychologów. Potrzebne jest wzajemne poznanie, interdyscyplinarna dyskusja, wzmocnienie współpracy i dookreślenie oczekiwań i potrzeb każdej ze stron, a następnie adekwatny rozwój. Efektem tego mogłaby być próba stworzenia wytycznych do pracy w ramach wąskiej specjalizacji – teoretycznej i praktycznej psychologii sportu osób z niepełnosprawnością. Praca stanowi próbę określenia roli i miejsca psychologii sportu w sporcie osób z niepełnosprawnością.
EN
Today (especially in the areas of human activity, in which the most important thing is a concrete result achieved in a specific time and place, that is in sport, but also in the art or business) sports psychology is gaining popularity. It is an integral part of sports training and the benefits coming from the cooperation with sports psychologists are appreciated by the competitors and trainers as well. Sports psychologists provide support in achieving better and better results. The purpose of their work is not only maximizing results, but also enhancing the quality of people engaging in sporting activities. Systematic work on psychosocial competence allows you to better cope with difficult situations, not only on the basis of sports. It also strengthens the life philosophy of self-development and pursuit for the true mastery. In the context of rehabilitation of people with disabilities it takes an additional significance. It seems, however, that in the field of disabled sport, the achievements of sports psychology is not fully utilized and is influenced by a number of factors from the sports world, but also from the psychologists environment. What is needed is mutual recognition, interdisciplinary discussion, enhancement of the cooperation and clarifying expectations and the needs of each side, and subsequently, an adequate development. This would result in an attempt to create guidelines to work within a narrow specialization - theoretical and practical sports psychology of people with disabilities. The work is an attempt to determine the role and place of sports psychology in disabled sport.
Year
Issue
Pages
111-120
Physical description
Dates
issued
2014-03-31
Contributors
  • Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7734
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9c641b9-72b4-49be-b1e7-b3081f5251e1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.