PL EN


2019 | 31/32 | 10-18
Article title

Polifunkcyjność czy specjalizacja nauczyciela polonisty?

Authors
Title variants
EN
Polish language teacher – a multitask language instructor or a narrow specialist?
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Presently teaching of Polish as a native tongue and as a foreign language are two different professions. Yet as in Polish schools the number of children with complex language biographies is constantly growing it would be more desirable for teachers of Polish to have double competences, a teacher of Polish as a native and foreign/second language. The text shows how the context in which Polish language is taught has recently changed and what the education of double-competence teachers could look like.
Contributors
author
 • Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego
References
 • Bambrowicz O. (2008), Quo vadis polonisto, czyli jak uczyć tych, którzy będą uczyli, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań, W. Miodunka, A. Seretny (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 473-480.
 • Bucko D. (2017), Badanie i rozwijanie świadomości metakognitywnej przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 83-87.
 • Chodubski A. (2000), Aktualne tendencje rozwoju oświaty polonijnej, [w], Miscellanea oświaty polonijnej, J. Knopek (red.), Instytut Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Bydgoszcz, s. 17-30.
 • Dobesz U. (2014), Budujemy mosty. Promocja języka i kultury polskiej w ramach programu Erasmus, [w:] Sukcesy, problemy, wyzwania w nauczaniu języka polskiego jako obcego, A. Mielczarek, A. Roter-Bourkane, M. Zduniak-Wiktorowicz (red.), Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wydział Filologiczno-Filozoficzny, Prace Komisji Językoznawczej, tom 62, Poznań 2014, s. 341-353.
 • Europejski system opisu kształcenia językowego, tłum. W. Martyniuk, CODN, Warszawa 2003.
 • Gębal P.E. (2008), Kształcenie lektorów języka polskiego jako obcego na tle europejskich standardów pedeutologicznych, [w:] W poszukiwaniu nowych rozwiązań, W. Miodunka, A. Seretny (red.), Wydawnictwo UJ, Kraków, s. 464-471.
 • Gębal P.E. (2013), Modele kształcenia nauczycieli języków obcych w Polsce i w Niemczech. W stronę glottodydaktyki porównawczej, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Komorowska H. (2002), Metodyka nauczania języków obcych, Wydawnictwo Fraszka Edukacyna, Warszawa.
 • Kowalikowa J. (2014), W poszukiwaniu koncepcji kształcenia językowego – czyli co trzeba zmienić w szkolnym kształceniu językowym, by stało się ono skuteczne, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, K. Biedrzycki i in. (red.), Universitas, Kraków, s. 25-36.
 • Kwiatkowska-Rajatczak M. (1999), O niektórych uwarunkowaniach zawodowej edukacji nauczycieli [w:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. XV, E. Polański, Z. Uryga (red.), s. 38-55.
 • Lipińska E. (2005), Nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego w Polsce i na obczyźnie, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej, P. Garncarek (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 78-87.
 • Lipińska E. (2006), Nauczyciel języka polskiego jako obcego, [w:] Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Universitas, Kraków, s. 79-98.
 • Lipińska E., Seretny A. (2012a), Między językiem ojczystym a obcym. Nauczanie i uczenie się języka odziedziczonego w chicagowskiej diasporze polonijnej, Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 228.
 • Lipińska E., Seretny A. (2012b), Szkoła polonijna czy językowa? Szkolnictwo polonijne w perspektywie dydaktycznej, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny”, nr 4, s. 23-37.
 • Lipińska E., Seretny A. (2014a), Polonista, ale jaki? O pograniczach dydaktyki polonistycznej, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, K. Biedrzycki i in. (red.), Universitas, Kraków, s. 107-118.
 • Lipińska E., Seretny A. (2014b), Nauczanie polszczyzny w skupiskach polonijnych – doświadczenia, wnioski, propozycje, [w:] Młodzież polska na obczyźnie – zadania edukacyjne, pod. red. D. Praszałowicz, J. Kulpińskiej, Polska Akademia Umiejętności, Kraków, s. 161-172.
 • Lipińska E., Seretny A. (2015), Multimedia w praktyce dydaktycznej – konieczna innowacja czy innowacyjna konieczność, „Kwartalnik Polonicum”, nr 18, s. 2-8.
 • Lipińska E., Seretny A. (2016), Język odziedziczony – polszczyzna pokoleń polonijnych, „Poradnik Językowy” (2016), nr 10, s. 37-51
 • Lipińska E., Seretny A. (2018), Od języka pierwszego przez odziedziczony i drugi do języka
 • ojczystego – o polszczyźnie polskiego ucznia imigranta/reemigranta, [w:] Edukacja wobec migracji. Konteksty glottodydaktyczne i pedagogiczne. Monografia zbiorowa, P.E. Gębal (red), Księgarnia Akademicka, Kraków, s. 83-101.
 • Majcher-Legawiec U. (2017), Kompetencje zawodowe nauczyciela w perspektywie różnorodności językowej i kulturowej w polskiej szkole, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 93-97.
 • Miodunka W. (1994) Mistrzowie, nauczyciele i uczniowie. Szkolnictwo polskie za granicą, [w:] Masters, Teachers and Pupils: Polish Education Abroad, School of Slavonic and East European Studies, University of London, London (s. 29 – 40).
 • Nauczanie w grupach heterogenicznych na przykładzie języka polskiego jako obcego, E. Lipińska, A. Seretny (red.), Księgarnia Akademicka, Kraków, (w druku).
 • Prizel-Kania A. (2017), Nauczanie języka polskiego jako obcego wspomagane komputerowo – badanie opinii nauczycieli, „Języki Obce w Szkole” nr 1, s. 88-92.
 • Raport o stanie edukacji. Liczą się nauczyciele, M. Fedorowicz, J. Choińska-Mika, D. Walczak (red.), Warszawa 2014.
 • Sajenczuk E. M. (1997), O roli lektora gościnnego języka polskiego jako obcego i kultury polskiej jako obcej, [w:] Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z pierwszej konferencji polonistów zagranicznych i polskich zwołanej z inicjatywy grupy „Bristol” do Instytutu Polonijnego UJ, W. Miodunka (red.), Universitas, Kraków, s. 105-114.
 • Seretny A., Lipińska E. (2006), Szkoły etniczne w Stanach Zjednoczonych a kształcenie przyszłych elit, [w:] Funkcje i zadania elit w środowiskach polonijnych, J. Knopek (red.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 127-139.
 • Spitzer M. (2012), Jak uczy się nasz mózg (tłum. M. Guzowska-Dąbrowska), PWN, Warszawa.
 • Synowiec H. (2006), O sytuacji języka ojczystego w zreformowanej szkole, [w:] Kompetencje nauczyciela polonisty we współczesnej szkole, A. Mikołajczuk, E. Bańkowska (red.), Wydawnictwo Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 125-136.
 • Tambor J. (2014), Znajomość języka a wiedza o języku. Uwagi o uczeniu nauczania języka polskiego, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, K. Biedrzycki i in. (red.), Universitas, Kraków, s. 83-92.
 • Uryga Z. (2009), Zadanie polonisty w gimnazjum – zaprosić uczniów do udziału w kulturze, „Polonistyka” nr 7, s. 6-10.
 • Żurek A. (2016), Badanie polszczyzny odziedziczonej na przykładzie bilingwizmu polsko-niemieckiego, “LingVaria”, nr 1, s. 191-202.
 • Żydek-Bednarczuk U. (2014), Dydaktyka polonistyczna wobec nowych kompetencji języka i multimediów, [w:] Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 3, K. Biedrzycki i in. (red.), Universitas, Kraków, s. 11-24.
 • Żylińska M. (2013), Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9d43560-c794-442f-9121-9a74fc6da266
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.