Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/social

Article title

Społeczna odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego a realizacja potrzeb interesariusza zewnętrznego

Authors

Content

Title variants

EN
The social responsibility of local government units and meeting the needs of external clients

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Koncepcja społecznej odpowiedzialności administracji jest obecna w wielu obszarach działalności organów państwa, a zwłaszcza organów samorządu terytorialnego. Społeczna odpowiedzialność początkowo wiązana była wyłącznie z biznesem. Obecnie ma zastosowanie nie tylko do organizacji pozarządowych, ale wprost do organów administracji publicznej, głównie na szczeblu samorządowym. Ma ona swój prawny wymiar. Administracja nie działa po to, aby realizować własne potrzeby. Jej misją jest realizacja potrzeb społecznych, które mogą dotyczyć poszczególnych jednostek albo ich grup. Organy administracji publicznej ponoszą odpowiedzialność w wymiarze społecznym za realizacje zdań wynikających z ustawy lub zadań zleconych im przez organy administracji rządowej. Administracja publiczna nie może działać w oderwaniu od podmiotów ją otaczających, niezależnie od tego, czy są to przedsiębiorcy, klienci organów administracji publicznej czy też dostawcy zasobów. Odpowiedzialność społeczna administracji wiąże się z naturalną potrzebą interakcji ze społeczeństwem. Świadczenie przez administrację publiczną usług odznaczających się wysoką jakością nie tylko poprawia wizerunek organu w oczach obywateli, ale wpływa wprost na budowanie ich zaufania do państwa i funkcjonujących w ramach niego organów.
EN
The concept of social responsibility of administration is present in many areas of activity of state organs, especially local government. Social responsibility was initially tied to business only. Currently it is applicable not only to non-governmental organizations, but also directly to public administration, mainly at local and regional level. It has its own legal dimension. Administration does not work to fulfil its own needs. Its mission is to meet the social needs that can be related to individual units or groups of individuals. Public administration is responsible in a social dimension for the execution of tasks resulting from acts or the tasks assigned to them by governmental authorities. Public administration can’t operate in isolation from the surrounding entities, whether they are entrepreneurs, customers of public administration or resource providers. The social responsibility of administration is connected with the natural need to interact with society. The provision of high-quality services by public administration not only improves the body’s

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

Contributors

author
  • Uniwersytet Zielonogórski

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f9d6a57e-71dc-49d9-9de3-d701ffdf211e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.