PL EN


2018 | 21 | 2(79) | 132-137
Article title

Sporne pojęcia „pornografii” oraz „treści pornograficznych” w polskim prawie karnym

Title variants
EN
Disputes of “pornography” and “pornographic content” in Polish penal law
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma na celu przybliżenie trudności interpretacyjnych związanych z szeroko rozumianym pojęciem ,,pornografii” oraz pojęciem, którym posługuje się ustawodawca w kodeksie karnym w art. 202 k.k. – ,,treści pornograficznych”. Pogłębiona analiza tych pojęć pozwala, z jednej strony na zreferowanie obecnie prezentowanych przez przedstawicieli doktryny prawa stanowisk oraz poglądów wskazywanych w orzecznictwie (ze szczególnym uwzględnieniem wyroku Sądu Najwyższego, sygn. akt IV KK 173/10, w którym podjęta została próba wykładni pojęcia ,,treści pornograficzne”), jak również na skonfrontowanie ich w ujęciu przedstawianym w psychologii. Zagadnienie to pozostaje o tyle ciekawe, iż wprowadzenie do kodeksu karnego pojęcia treści pornograficznych, które stanowi znamię czynu zabronionego i które każdorazowo w procesie musi podlegać dowodzeniu, jest konglomeratem poglądów kształtujących się w społeczeństwie w długim okresie czasu, przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wielu nauk (nie tylko prawnych) oraz rezultatem podlegającej ciągłej ewolucji świadomości kulturowo-moralnej. Pogodzenie tak różnorakich refleksów tego zagadnienia wydaje się być zadaniem niezmiernie skomplikowanym. Ciekawym pozostaje także interpretacja pojęcia pornografii i treści pornograficznych na tle działalności artystycznej i zasadności penalizowania sięgania przez artystów po motywy o charakterze seksualnym w dziełach sztuki.
EN
The article aims to present interpretational difficulties related to the broadly understood term "pornography" and the concept used by the legislator in the penal code in art. 202 – "pornographic content". An in-depth analysis of these concepts allows, on the one hand, to present the positions and views presented in the jurisprudence by the representatives of the doctrine of law (with particular emphasis on the judgment of the Supreme Court, reference number IV KK 173/10, in which an attempt was made to interpret the term "pornographic content"), as well as confronting them with the psychological approach. The issue remains interesting because the introduction in the penal code of the concept of pornographic content, which is a sign of a prohibited act and which each time in the trial must be subject to proving, is a conglomeration of views shaped in society in the long term, the subject of interest of representatives of many sciences (not only law), and the result of evolving cultural and moral awareness. Reconciling such various reflections on this subject seems to be an extremely complicated task. An interesting issue is also the interpretation of the concept of pornography and pornographic content in the context of artistic activity and the legitimacy of penalizing artists to sexual themes in works of art.
Year
Volume
21
Issue
Pages
132-137
Physical description
Dates
published
2018-08
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, ul. Kopcińskiego 8/12, 90-033 Łódź, Poland, paulina_grabarz@wp.pl
References
  • Filar Marian, Przestępstwa seksualne w nowym kodeksie karnym. Krótkie komentarze, Warszawa 1997.
  • Filar Marian, Pornografia. Studium z dziedziny polityki kryminalnej, Toruń 1977.
  • Jaczewski Andrzej, Wstęp do dorosłości, Warszawa 1990.
  • Krawulska-Ptaszyńska Anna, Psychospołeczne uwarunkowania korzystania z pornografii przez mężczyzn, Poznań 2003.
  • Nijakowski Lech, Pornografia. Historia, znaczenie, gatunki, Warszawa 2010.
  • Sieja Krzysztof, Wiedza o życiu seksualnym człowieka. Wybrane zagadnienia, Koszalin 1998.
  • Warylewski Jarosław, [w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny, t. 1, Warszawa 2010.
  • Warylewski Jarosław, Komentarz do art. 202 k.k., [w:] R. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-f9e57b81-342f-42eb-b3b7-570c65df21e8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.