Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 11 | 69-84

Article title

Stanowienie aktów prawa miejscowego przez związek komunalny

Title variants

EN
Establishing local law by municipal association

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Opracowanie przedstawia możliwość stanowienia aktów prawa miejscowego przez związek komunalny. Przejmowanie przez związek komunalny kompetencji prawotwórczych jest możliwe i celowe, a nawet zasadne. Niejednokrotnie będzie warunkiem niezbędnym wykonywania przez związek przekazanych mu zadań. Co więcej, pozwoli ono na sprawniejsze i efektywniejsze wykonywanie zapisanych w statucie związku komunalnego zadań publicznych. Ustawodawca wprowadza domniemanie przeniesienia na utworzony związek wszystkich praw i obowiązków związanych z realizacją konkretnego zadania, w tym tworzenia aktów prawa miejscowego. Organy związku komunalnego w pełni wyczerpują znamiona definicji organu samorządu terytorialnego, a Konstytucja RP wymaga jedynie, by w kręgu podmiotów upoważnionych do stanowienia prawa miejscowego były organy samorządu terytorialnego.
EN
The study presents the municipal association’s capability to enact local law acts. The municipal association’s taking over the law-making competences is possible and purposeful. More than once it will be an essential perquisite for carrying out by the association of the tasks entrusted to it. Moreover, the performance of the public tasks assigned to the municipal association in its statutes will be more efficient and more effective. The legislator introduces a presumption of the transfer, to the established association, of all the rights and obligations related to the performance of a specific task, including the legislative competence regarding local law acts. The bodies of the municipal association fully meet the definition of a local government body, and the Constitution merely requires local government bodies to be among the entities empowered to enact local laws.

Year

Issue

11

Pages

69-84

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-f9ea29e9-3503-4c90-9d76-7c0981627695
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.